ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၁၃-၇-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၁၃-၇-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၁၁၁.၅၄၉ ၄၈၈.၁၄၈ ၁၅၉၉.၆၉၇ ၈၅၂.၃၃၇ ၄၉၇.၄၃၄ ၁၃၄၉.၇၇၁ ၂၅၉.၂၁၂ -၉.၂၈၆ ၂၄၉.၉၂၆
လြယ္ဂ်ယ္ ၅၆.၂၈၃ ၄.၇၅၃ ၆၁.၀၃၆ ၆၅.၂၆၃ ၅.၀၄၁ ၇၀.၃၀၄ -၈.၉၈၀ -၀.၂၈၈ -၉.၂၆၈
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၇၉.၆၃၂ ၁၅.၃၂၅ ၉၄.၉၅၇ ၁၄၅.၃၈၉ ၁၆.၃၂၂ ၁၆၁.၇၁၁ -၆၅.၇၅၇ -၀.၉၉၇ -၆၆.၇၅၄
ကန္ပိုက္တီး ၆၇.၈၄၈ ၈.၆၈၃ ၇၆.၅၃၁ ၃၃.၄၂၃ ၁၂.၉၈၆ ၄၆.၄၀၉ ၃၄.၄၂၅ -၄.၃၀၃ ၃၀.၁၂၂
က်ိဳင္းတံု ၀.၀၉၅ ၀.၆၂၄ ၀.၇၁၉ ၀.၀၃၇ ၀.၃၉၂ ၀.၄၂၉ ၀.၀၅၈ ၀.၂၃၂ ၀.၂၉၀
တာခ်ီလိတ္ ၃.၇၃၆ ၂၂.၇၃၅ ၂၆.၄၇၁ ၄.၄၇၉ ၁၆.၈၀၈ ၂၁.၂၈၇ -၀.၇၄၃ ၅.၉၂၇ ၅.၁၈၄
ျမ၀တီ ၂၄.၁၉၀ ၂၂၃.၁၇၇ ၂၄၇.၃၆၇ ၁၅.၇၅၈ ၂၀၇.၄၄၁ ၂၂၃.၁၉၉ ၈.၄၃၂ ၁၅.၇၃၆ ၂၄.၁၆၈
ေကာ့ေသာင္း ၃၁.၂၈၉ ၁၂.၉၉၀ ၄၄.၂၇၉ ၁၉.၁၃၃ ၂၂.၄၃၀ ၄၁.၅၆၃ ၁၂.၁၅၆ -၉.၄၄၀ ၂.၇၁၆
ျမိတ္ ၅၇.၀၁၆ ၁၈.၇၆၈ ၇၅.၇၈၄ ၂၉.၅၅၀ ၁၅.၂၄၅ ၄၄.၇၉၅ ၂၇.၄၆၆ ၃.၅၂၃ ၃၀.၉၈၉
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁.၂၂၈ ၀.၅၁၁ ၁.၇၃၉ ၂.၀၀၈ ၀.၁၀၇ ၂.၁၁၅ -၀.၇၈၀ ၀.၄၀၄ -၀.၃၇၆
၁၁ ေမာေတာင္ ၁.၆၈၁ ၀.၉၇၅ ၂.၆၅၆ ၀.၈၄၀ ၀.၅၉၁ ၁.၄၃၁ ၀.၈၄၁ ၀.၃၈၄ ၁.၂၂၅
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၇၄ ၀.၂၈၇ ၀.၃၆၁ ၀.၀၆၇ ၀.၁၃၆ ၀.၂၀၃ ၀.၀၀၇ ၀.၁၅၁ ၀.၁၅၈
၁၃ စစ္ေတြ ၃.၁၆၃ ၀.၀၂၅ ၃.၁၈၈ ၀.၉၉၂ ၀.၀၁၆ ၁.၀၀၈ ၂.၁၇၁ ၀.၀၀၉ ၂.၁၈၀
၁၄ ေမာင္ေတာ ၂.၇၈၃   ၂.၇၈၃ ၃.၀၇၁   ၃.၀၇၁ -၀.၂၈၈   -၀.၂၈၈
၁၅ တမူး ၃၆.၃၆၇ ၀.၇၇၁ ၃၇.၁၃၈ ၅.၈၂၁ ၁.၆၃၁ ၇.၄၅၂ ၃၀.၅၄၆ -၀.၈၆၀ ၂၉.၆၈၆
၁၆ ရိဒ္ ၅.၇၀၂ ၄.၇၅၀ ၁၀.၄၅၂ ၈.၇၆၅ ၃.၅၁၁ ၁၂.၂၇၆ -၃.၀၆၃ ၁.၂၃၉ -၁.၈၂၄
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၁၄၈၂.၆၃၆ ၈၀၂.၅၂၂ ၂၂၈၅.၁၅၈ ၁၁၈၆.၉၃၃ ၈၀၀.၀၉၁ ၁၉၈၇.၀၂၄ ၂၉၅.၇၀၃ ၂.၄၃၁ ၂၉၈.၁၃၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages