ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၁-၃-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၁-၃-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၄၁၇.၈၀၇ ၇၁၉.၆၃၆ ၂၁၃၇.၄၄၃ ၂၀၂၉.၆၃၄ ၆၉၆.၂၈၆ ၂၇၂၅.၉၂၀ -၆၁၁.၈၂၇ ၂၃.၃၅၀ -၅၈၈.၄၇၇
လြယ္ဂ်ယ္ ၆၆.၁၃၈ ၅.၄၁၂ ၇၁.၅၅၀ ၁၀၄.၅၅၃ ၄.၃၇၅ ၁၀၈.၉၂၈ -၃၈.၄၁၅ ၁.၀၃၇ -၃၇.၃၇၈
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၂၄၂.၇၉၀ ၂၃.၄၀၃ ၂၆၆.၁၉၃ ၂၄၇.၅၉၀ ၁၀.၄၄၄ ၂၅၈.၀၃၄ -၄.၈၀၀ ၁၂.၉၅၉ ၈.၁၅၉
ကန္ပိုက္တီး ၇၆.၀၄၅ ၈.၂၄၈ ၈၄.၂၉၃ ၂၅.၆၅၀ ၁၀.၀၉၄ ၃၅.၇၄၄ ၅၀.၃၉၅ -၁.၈၄၆ ၄၈.၅၄၉
က်ိဳင္းတံု ၀.၇၃၇ ၀.၇၀၉ ၁.၄၄၆ ၀.၁၃၅ ၀.၇၀၆ ၀.၈၄၁ ၀.၆၀၂ ၀.၀၀၃ ၀.၆၀၅
တာခ်ီလိတ္ ၆.၄၆၉ ၂၄.၁၀၀ ၃၀.၅၆၉ ၆.၆၀၃ ၃၁.၀၄၇ ၃၇.၆၅၀ -၀.၁၃၄ -၆.၉၄၇ -၇.၀၈၁
ျမ၀တီ ၅၅.၉၈၅ ၃၀၁.၂၄၂ ၃၅၇.၂၂၇ ၃၈.၃၅၇ ၃၂၈.၀၆၄ ၃၆၆.၄၂၁ ၁၇.၆၂၈ -၂၆.၈၂၂ -၉.၁၉၄
ေကာ့ေသာင္း ၈၉.၀၅၅ ၁၂.၉၉၄ ၁၀၂.၀၄၉ ၇၉.၆၂၁ ၁၉.၉၅၄ ၉၉.၅၇၅ ၉.၄၃၄ -၆.၉၆၀ ၂.၄၇၄
ျမိတ္ ၅၃.၁၆၉ ၅၂.၈၇၆ ၁၀၆.၀၄၅ ၉၇.၁၇၉ ၃၁.၉၈၁ ၁၂၉.၁၆၀ -၄၄.၀၁၀ ၂၀.၈၉၅ -၂၃.၁၁၅
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၇၇၄.၄၀၄ ၁၇.၂၂၇ ၇၉၁.၆၃၁ ၁.၉၂၃ ၇၈.၈၂၆ ၈၀.၇၄၉ ၇၇၂.၄၈၁ -၆၁.၅၉၉ ၇၁၀.၈၈၂
၁၁ ေမာေတာင္ ၅.၇၈၉ ၄.၄၃၆ ၁၀.၂၂၅ ၂.၄၆၈ ၁.၁၂၄ ၃.၅၉၂ ၃.၃၂၁ ၃.၃၁၂ ၆.၆၃၃
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၉၃၅ ၀.၁၂၅ ၁.၀၆၀ ၀.၂၈၅ ၀.၂၂၈ ၀.၅၁၃ ၀.၆၅၀ -၀.၁၀၃ ၀.၅၄၇
၁၃ စစ္ေတြ ၅.၀၉၂ ၆.၅၁၆ ၁၁.၆၀၈ ၇.၇၈၈ ၀.၆၀၄ ၈.၃၉၂ -၂.၆၉၆ ၅.၉၁၂ ၃.၂၁၆
၁၄ ေမာင္ေတာ ၃.၅၉၀ ၀.၀၃၀ ၃.၆၂၀ ၇.၂၀၁   ၇.၂၀၁ -၃.၆၁၁ ၀.၀၃၀ -၃.၅၈၁
၁၅ တမူး ၃၆.၇၇၆ ၀.၅၆၄ ၃၇.၃၄၀ ၂၂.၁၆၀ ၀.၈၃၆ ၂၂.၉၉၆ ၁၄.၆၁၆ -၀.၂၇၂ ၁၄.၃၄၄
၁၆ ရိဒ္ ၂၈.၇၆၀ ၁၀.၇၈၆ ၃၉.၅၄၆ ၉.၇၀၄ ၁၀.၈၅၇ ၂၀.၅၆၁ ၁၉.၀၅၆ -၀.၀၇၁ ၁၈.၉၈၅
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၂၈၆၃.၅၄၁ ၁၁၈၈.၃၀၄ ၄၀၅၁.၈၄၅ ၂၆၈၀.၈၅၁ ၁၂၂၅.၄၂၆ ၃၉၀၆.၂၇၇ ၁၈၂.၆၉၀ -၃၇.၁၂၂ ၁၄၅.၅၆၈

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages