ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၃-၅-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၃-၅-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၉၉၉.၃၂၄ ၁၀၃၄.၀၉၄ ၃၀၃၃.၄၁၈ ၂၆၀၀.၆၅၇ ၉၈၅.၅၃၈ ၃၅၈၆.၁၉၅ -၆၀၁.၃၃၃ ၄၈.၅၅၆ -၅၅၂.၇၇၇
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၁၀.၇၇၄ ၈.၇၇၀ ၁၁၉.၅၄၄ ၁၆၄.၆၃၃ ၆.၇၀၁ ၁၇၁.၃၃၄ -၅၃.၈၅၉ ၂.၀၆၉ -၅၁.၇၉၀
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၂၂.၅၃၄ ၃၃.၅၅၁ ၃၅၆.၀၈၅ ၂၉၉.၁၇၂ ၁၉.၄၉၈ ၃၁၈.၆၇၀ ၂၃.၃၆၂ ၁၄.၀၅၃ ၃၇.၄၁၅
ကန္ပိုက္တီး ၁၉၇.၃၅၉ ၁၅.၇၃၅ ၂၁၃.၀၉၄ ၈၃.၅၇၆ ၁၅.၁၁၉ ၉၈.၆၉၅ ၁၁၃.၇၈၃ ၀.၆၁၆ ၁၁၄.၃၉၉
က်ိဳင္းတံု ၄.၁၆၉ ၀.၉၃၁ ၅.၁၀၀ ၀.၁၃၈ ၁.၀၈၆ ၁.၂၂၄ ၄.၀၃၁ -၀.၁၅၅ ၃.၈၇၆
တာခ်ီလိတ္ ၉.၂၆၆ ၃၄.၄၅၉ ၄၃.၇၂၅ ၈.၂၅၇ ၄၅.၁၃၄ ၅၃.၃၉၁ ၁.၀၀၉ -၁၀.၆၇၅ -၉.၆၆၆
ျမ၀တီ ၈၆.၀၈၄ ၄၄၀.၁၂၀ ၅၂၆.၂၀၄ ၅၄.၉၄၁ ၅၀၄.၅၆၀ ၅၅၉.၅၀၁ ၃၁.၁၄၃ -၆၄.၄၄၀ -၃၃.၂၉၇
ေကာ့ေသာင္း ၁၃၅.၆၃၁ ၂၁.၇၄၆ ၁၅၇.၃၇၇ ၁၁၅.၃၂၉ ၃၁.၆၇၆ ၁၄၇.၀၀၅ ၂၀.၃၀၂ -၉.၉၃၀ ၁၀.၃၇၂
ျမိတ္ ၉၄.၁၉၂ ၈၁.၆၅၈ ၁၇၅.၈၅၀ ၁၃၄.၈၆၇ ၄၇.၆၂၈ ၁၈၂.၄၉၅ -၄၀.၆၇၅ ၃၄.၀၃၀ -၆.၆၄၅
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၃၄၇.၂၆၉ ၂၁.၃၂၅ ၁၃၆၈.၅၉၄ ၂.၇၃၄ ၁၁၇.၃၀၃ ၁၂၀.၀၃၇ ၁၃၄၄.၅၃၅ -၉၅.၉၇၈ ၁၂၄၈.၅၅၇
၁၁ ေမာေတာင္ ၈.၀၁၇ ၅.၅၃၆ ၁၃.၅၅၃ ၃.၈၈၆ ၁.၄၉၉ ၅.၃၈၅ ၄.၁၃၁ ၄.၀၃၇ ၈.၁၆၈
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၅၉ ၀.၁၇၉ ၁.၂၃၈ ၀.၃၄၀ ၀.၃၉၈ ၀.၇၃၈ ၀.၇၁၉ -၀.၂၁၉ ၀.၅၀၀
၁၃ စစ္ေတြ ၇.၅၂၆ ၇.၁၃၉ ၁၄.၆၆၅ ၁၀.၅၄၇ ၁.၀၂၁ ၁၁.၅၆၈ -၃.၀၂၁ ၆.၁၁၈ ၃.၀၉၇
၁၄ ေမာင္ေတာ ၅.၂၀၇ ၀.၀၄၃ ၅.၂၅၀ ၁၀.၃၁၅   ၁၀.၃၁၅ -၅.၁၀၈ ၀.၀၄၃ -၅.၀၆၅
၁၅ တမူး ၆၀.၆၂၆ ၀.၆၆၈ ၆၁.၂၉၄ ၃၆.၄၂၄ ၁.၁၅၃ ၃၇.၅၇၇ ၂၄.၂၀၂ -၀.၄၈၅ ၂၃.၇၁၇
၁၆ ရိဒ္ ၄၁.၀၃၀ ၁၃.၄၁၇ ၅၄.၄၄၇ ၁၄.၈၅၂ ၁၅.၄၅၁ ၃၀.၃၀၃ ၂၆.၁၇၈ -၂.၀၃၄ ၂၄.၁၄၄
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၄၄၃၀.၀၆၇ ၁၇၁၉.၃၇၁ ၆၁၄၉.၄၃၈ ၃၅၄၀.၆၆၈ ၁၇၉၃.၇၆၇ ၅၃၃၄.၄၃၅ ၈၈၉.၃၉၉ -၇၄.၃၉၆ ၈၁၅.၀၀၃

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages