ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၂၇-၇-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၂၇-၇-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၂၅၇.၁၀၇ ၅၃၄.၉၃၅ ၁၇၉၂.၀၄၂ ၉၉၂.၄၅၉ ၅၄၈.၂၅၅ ၁၅၄၀.၇၁၄ ၂၆၄.၆၄၈ -၁၃.၃၂၀ ၂၅၁.၃၂၈
လြယ္ဂ်ယ္ ၆၄.၈၅၄ ၅.၁၅၆ ၇၀.၀၁၀ ၆၉.၅၉၄ ၅.၅၈၀ ၇၅.၁၇၄ -၄.၇၄၀ -၀.၄၂၄ -၅.၁၆၄
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၈၉.၂၄၉ ၁၇.၈၅၇ ၁၀၇.၁၀၆ ၁၆၄.၂၃၂ ၁၉.၃၂၅ ၁၈၃.၅၅၇ -၇၄.၉၈၃ -၁.၄၆၈ -၇၆.၄၅၁
ကန္ပိုက္တီး ၆၈.၃၂၂ ၉.၄၅၄ ၇၇.၇၇၆ ၃၃.၆၁၂ ၁၄.၃၃၀ ၄၇.၉၄၂ ၃၄.၇၁၀ -၄.၈၇၆ ၂၉.၈၃၄
က်ိဳင္းတံု ၀.၁၀၁ ၀.၇၃၂ ၀.၈၃၃ ၀.၀၄၇ ၀.၄၃၇ ၀.၄၈၄ ၀.၀၅၄ ၀.၂၉၅ ၀.၃၄၉
တာခ်ီလိတ္ ၄.၇၄၉ ၂၄.၃၁၄ ၂၉.၀၆၃ ၅.၀၃၅ ၂၂.၀၉၄ ၂၇.၁၂၉ -၀.၂၈၆ ၂.၂၂၀ ၁.၉၃၄
ျမ၀တီ ၂၇.၁၀၉ ၂၄၄.၀၇၅ ၂၇၁.၁၈၄ ၁၇.၁၅၃ ၂၄၄.၄၃၉ ၂၆၁.၅၉၂ ၉.၉၅၆ -၀.၃၆၄ ၉.၅၉၂
ေကာ့ေသာင္း ၃၂.၂၄၈ ၁၄.၁၁၃ ၄၆.၃၆၁ ၂၁.၁၇၉ ၂၅.၆၂၉ ၄၆.၈၀၈ ၁၁.၀၆၉ -၁၁.၅၁၆ -၀.၄၄၇
ျမိတ္ ၅၈.၆၃၆ ၂၁.၀၁၉ ၇၉.၆၅၅ ၃၃.၂၉၁ ၁၇.၇၃၅ ၅၁.၀၂၆ ၂၅.၃၄၅ ၃.၂၈၄ ၂၈.၆၂၉
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁.၂၆၄ ၀.၅၃၂ ၁.၇၉၆ ၂.၀၈၀ ၀.၁၂၇ ၂.၂၀၇ -၀.၈၁၆ ၀.၄၀၅ -၀.၄၁၁
၁၁ ေမာေတာင္ ၁.၇၉၂ ၁.၂၄၁ ၃.၀၃၃ ၀.၉၅၅ ၀.၆၂၃ ၁.၅၇၈ ၀.၈၃၇ ၀.၆၁၈ ၁.၄၅၅
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၇၈ ၀.၂၉၉ ၀.၃၇၇ ၀.၀၆၆ ၀.၁၄၀ ၀.၂၀၆ ၀.၀၁၂ ၀.၁၅၉ ၀.၁၇၁
၁၃ စစ္ေတြ ၃.၄၃၆ ၄၅.၈၈၇ ၄၉.၃၂၃ ၁.၃၃၄ ၀.၀၁၆ ၁.၃၅၀ ၂.၁၀၂ ၄၅.၈၇၁ ၄၇.၉၇၃
၁၄ ေမာင္ေတာ ၃.၁၈၉   ၃.၁၈၉ ၃.၇၅၃   ၃.၇၅၃ -၀.၅၆၄   -၀.၅၆၄
၁၅ တမူး ၄၀.၆၂၅ ၀.၈၂၉ ၄၁.၄၅၄ ၆.၆၃၃ ၁.၈၆၅ ၈.၄၉၈ ၃၃.၉၉၂ -၁.၀၃၆ ၃၂.၉၅၆
၁၆ ရိဒ္ ၆.၁၁၇ ၅.၅၃၇ ၁၁.၆၅၄ ၁၀.၀၈၁ ၃.၇၆၂ ၁၃.၈၄၃ -၃.၉၆၄ ၁.၇၇၅ -၂.၁၈၉
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၁၆၅၈.၈၇၆ ၉၂၅.၉၈၀ ၂၅၈၄.၈၅၆ ၁၃၆၁.၅၀၄ ၉၀၄.၃၅၇ ၂၂၆၅.၈၆၁ ၂၉၇.၃၇၂ ၂၁.၆၂၃ ၃၁၈.၉၉၅

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages