ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

        တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၂၀-၂၀၂၁
(၁-၁-၂၀၂၁)
၂၀၁၉-၂၀၂၀
(၁-၁-၂၀၂၀)
တိုး/လျော့ ၂၀၂၀-၂၀၂၁
(၁-၁-၂၀၂၁)
၂၀၁၉-၂၀၂၀
(၁-၁-၂၀၂၀)
တိုး/လျော့ ၂၀၂၀-၂၀၂၁
(၁-၁-၂၀၂၁)
၂၀၁၉-၂၀၂၀
(၁-၁-၂၀၂၀)
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၂၁၅၂.၉၃၄ ၂၇၂၂.၃၀၁ -၅၆၉.၃၆၇ ၃၁၄၆.၁၀၀ ၃၉၁၀.၈၀၅ -၇၆၄.၇၀၅ ၅၂၉၉.၀၃၄ ၆၆၃၃.၁၀၆ -၁၃၃၄.၀၇၂
နယ်စပ် ၁၅၃၃.၀၀၉ ၂၁၉၃.၂၁၈ -၆၆၀.၂၀၉ ၇၇၄.၃၅၈ ၁၀၉၃.၉၄၇ -၃၁၉.၅၈၉ ၂၃၀၇.၃၆၇ ၃၂၈၇.၁၆၅ -၉၇၉.၇၉၈
  ​ပေါင်း ၃၆၈၅.၉၄၃ ၄၉၁၅.၅၁၉ -၁၂၂၉.၅၇၆ ၃၉၂၀.၄၅၈ ၅၀၀၄.၇၅၂ -၁၀၈၄.၂၉၄ ၇၆၀၆.၄၀၁ ၉၉၂၀.၂၇၁ -၂၃၁၃.၈၇၀

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages