ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၈
(၂၇-၇-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၂၇-၇-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈
(၂၇-၇-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၂၇-၇-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈
(၂၇-၇-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၂၇-၇-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့
ပယ္လယ္ေရေၾကာင္း ၃၆၃၂.၀၆၈ ၂၆၈၀.၅၃၈ ၉၅၁.၅၃၀ ၅၃၅၃.၈၆၅ ၄၉၉၀.၇၀၅ ၃၆၃.၁၆၀ ၈၉၈၅.၉၃၃ ၇၆၇၁.၂၄၃ ၁၃၁၄.၆၉၀
နယ္စပ္ ၁၆၅၈.၈၇၆ ၁၃၆၁.၅၀၄ ၂၉၇.၃၇၂ ၉၂၅.၉၈၀ ၉၀၄.၃၅၇ ၂၁.၆၂၃ ၂၅၈၄.၈၅၆ ၂၂၆၅.၈၆၁ ၃၁၈.၉၉၅
  ေပါင္း ၅၂၉၀.၉၄၄ ၄၀၄၂.၀၄၂ ၁၂၄၈.၉၀၂ ၆၂၇၉.၈၄၅ ၅၈၉၅.၀၆၂ ၃၈၄.၇၈၃ ၁၁၅၇၀.၇၈၉ ၉၉၃၇.၁၀၄ ၁၆၃၃.၆၈၅

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages