ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၈
(၁၃-၇-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁၃-၇-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈
(၁၃-၇-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁၃-၇-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈
(၁၃-၇-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁၃-၇-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့
ပယ္လယ္ေရေၾကာင္း ၃၀၄၂.၀၅၀ ၂၃၆၂.၈၉၈ ၆၇၉.၁၅၂ ၄၈၃၈.၆၂၄ ၄၄၁၃.၀၇၃ ၄၂၅.၅၅၁ ၇၈၈၀.၆၇၄ ၆၇၇၅.၉၇၁ ၁၁၀၄.၇၀၃
နယ္စပ္ ၁၄၈၂.၆၃၆ ၁၁၈၆.၉၃၃ ၂၉၅.၇၀၃ ၈၀၂.၅၂၂ ၈၀၀.၀၉၁ ၂.၄၃၁ ၂၂၈၅.၁၅၈ ၁၉၈၇.၀၂၄ ၂၉၈.၁၃၄
  ေပါင္း ၄၅၂၄.၆၈၆ ၃၅၄၉.၈၃၁ ၉၇၄.၈၅၅ ၅၆၄၁.၁၄၆ ၅၂၁၃.၁၆၄ ၄၂၇.၉၈၂ ၁၀၁၆၅.၈၃၂ ၈၇၆၂.၉၉၅ ၁၄၀၂.၈၃၇

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages