ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၈
(၂၉-၆-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၂၉-၆-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈
(၂၉-၆-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၂၉-၆-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈
(၂၉-၆-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၂၉-၆-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့
ပယ္လယ္ေရေၾကာင္း ၂၅၄၇.၇၂၃ ၁၉၅၆.၄၃၂ ၅၉၁.၂၉၁ ၄၂၉၄.၆၀၃ ၃၈၀၄.၂၂၇ ၄၉၀.၃၇၆ ၆၈၄၂.၃၂၆ ၅၇၆၀.၆၅၉ ၁၀၈၁.၆၆၇
နယ္စပ္ ၁၃၂၅.၇၅၃ ၁၀၇၈.၃၂၃ ၂၄၇.၄၃၀ ၇၀၀.၇၄၅ ၇၀၃.၇၃၉ -၂.၉၉၄ ၂၀၂၆.၄၉၈ ၁၇၈၂.၀၆၂ ၂၄၄.၄၃၆
  ေပါင္း ၃၈၇၃.၄၇၆ ၃၀၃၄.၇၅၅ ၈၃၈.၇၂၁ ၄၉၉၅.၃၄၈ ၄၅၀၇.၉၆၆ ၄၈၇.၃၈၂ ၈၈၆၈.၈၂၄ ၇၅၄၂.၇၂၁ ၁၃၂၆.၁၀၃

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages