မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ကုန်သွယ်နိုင်မှု အခြေအနေ

Fri, 12/01/2023 - 03:59 -- bordertrade

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့

မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၂၇ ) ရက်နေ့မှ ( ၂၈ ) ရက် နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၃၈၈) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၀၇)သန်း၊ စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၁၆၉၅)သန်း ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါသည်။

မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ နိုဝင်ဘာလ ( ၂၇ ) ရက်နေ့မှ ( ၂၈ ) ရက်နေ့အထိ အဓိက တင်ပို့ခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ(၅၅)တန်၊တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၄၈၈)သန်း၊ ဂျင်းခရု(အရှင် ) (၂.၇) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၄၁)သန်း၊ ရွှံ့ဂဏန်း (အရှင်) (၁.၂) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၄၆)သန်း၊ ကင်းမွန်ပြုတ်ခြောက် (၀.၃)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၃)သန်း၊ ရေခူဆားနယ်  (၁၈.၅)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၅၁)သန်း၊ ကျောက်ပုဇွန် (အရှင်) (၀.၅)တန်၊ တန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ(၀.၀၁၀၃)၊ငှက်ပျောသီး(၅၀)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ(၀.၀၁၅၂)သန်း၊ ငရုတ်သီးစိမ်း(၇.၁)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၅၆)သန်း၊ တံမြက်စည်း (၂၄၀၀၀)U၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၄၈)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး အဓိကတင်သွင်းခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ သစ်သီး (၄.၅)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၃)သန်း၊ ငါးအစာ (၆၀)တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၂၀၆)သန်း၊ ပုစွန်အစာ (၃၀)တန် ၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၈၈)သန်း ဖြစ်ပါသည်။

          မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း  အဓိကတင်ပို့လျက်ရှိသည့်  ပို့ကုန်ပစ္စည်းများ၏(၁)တန်ဈေးနှုန်း မှာ - ငါးမျိုးစုံ (၈၈၇.၂၇) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၅၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၄၈၈)သန်း၊ ဂျင်းခရု (အရှင်) (၁၅၁၈.၅၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၂.၇) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၄၁) သန်း၊ ရွှံ့ဂဏန်း (အရှင်) (၃၈၃၃.၃၃) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၁.၂) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၄၆) သန်း၊ ကင်းမွန်ပြုတ်ခြောက် (၃၄၃၃၃.၃၃) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၀.၃) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၃) သန်း၊ ရေခူဆားနယ် (၁၈၉၇.၃) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၁၈.၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၅၁) သန်း၊ ကျောက်ပုစွန် (အရှင်) (၂၀၆၀၀) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၀.၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၀၃) သန်း၊ ငှက်ပျောသီး (၃၀၄) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၅၀) တန်၊  တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၁၅၂)သန်း၊  ငရုတ်သီးစိမ်း  (၇၈၈.၇၃) ဒေါ်လာနှုန်း၊

 (၇.၁) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၅၆) သန်း၊ တံမြက်စည်း (၁)ချောင်းလျှင် (၀.၂) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၂၄၀၀၀) U၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၄၈)သန်းဖြစ်သည်။

မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအဓိက တင်သွင်းလျက်ရှိသည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏(၁)တန် ဈေးနှုန်းမှာ-သစ်သီး (၂၈၈.၈၆) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၄.၅)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၁၃)သန်း၊ ငါးအစာ (၃၄၃.၃၃) ဒေါ်လာနှုန်း၊ (၆၀)တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၂၀၆)သန်း၊ ပုစွန်အစာ (၂၉၃.၃၃) ဒေါ်လာ နှုန်း၊ (၃၀) တန် ၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၀၈၈)သန်းဖြစ်ပါသည်။

          မြိတ်မှမောတောင်သို့ ကုန်စည်သယ်ယူစရိတ်အနေဖြင့် ယာဉ် (၁) စီးလျှင် ကုန်ကျစ် (၇၀၀,၀၀၀) ကျပ်နှင့်ကုန်ပွ(၇၀၀,၀၀၀)ကျပ် ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။ လက်ရှိတွင်မြိတ်-တနင်္သာရီ-မောတောင် ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိပါသည်။

Border Trade News

Pages