ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ၀၉း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ United States Department of Agriculture (USDA) ၏ Undersecretary  ျဖစ္သူ Mr. McKinney ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဝန္ၾကီးဌာနအတြင္း လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားမျ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Marubeni Corporation ၏ Senior Managing Executive Officer ျဖစ္သူ Mr. Kaoru Iwasa ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ရးဝန္ၾကီးဌာန၊ တိုးခ်ဲ႕အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ႏို...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျပာင္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္သူ မ်ားအသင္းမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးမင္းခိုင္ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ IGE Co.,Ltd မွ Executive Director ျဖစ္သူ ဦးသန္႔ဇင္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္း အေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ၁၆း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ World Intellectual Property Organization – WIPO ၏ Expert ျဖစ္သူ Mr. Ronald Marchant ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

,

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ၁၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမႈေလ်ွာ့ ခ်ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစ ေရးတို႔အတြက္ တန္ဖိုးကြင...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ၁၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္သည္ Trade Data Monitor-TDM ၏ Director International Affairs ျဖစ္သူ Mr. Altan AliEdip Yurdakul အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ “ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ၏ (ပထမအႀကိမ္) လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး” သို႔ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ စီးပ...

Pages