အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

      တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းလိုေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္  ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံက စီစဥ္ေနသည္ဟု တာ၀န္ရွိ သူတို႔ကေျပာေၾကာင္း ႐ိုက္တာ သတင္းတြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။ တ႐ုတ္-အေမရိကန္  ကုန္သြယ္မႈစစ္ပြဲကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက...

    အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ပြဲေတာ္ရာသီကာလမတိုင္မီ္ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ေရာင္းခ်သျဖင့္ ေရႊ၀ယ္လိုအားမွာ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ သို႔ရာ တြင္ အျခားေသာ အာရွအဓိကေစ်းကြက္မ်ားတြင္မူ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျ မင့္တက္မႈေၾကာင့္ ၀ယ္သူမ်ား၏ စိတ္၀င္စာမႈနည္းပါးသျဖင့္ စက္တင္ဘာပထမပတ...

    ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ၂၀၁၉ ကြမ္ရွီးေပပု ပင္လယ္ေကြ႕စီးပြားေရးဇုန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး ပြဲကို က်င္းပ ခဲ့ၿပီး ကြမ္ရွီးႏွင့္ ကြမ္တုန္း-ေဟာင္ေကာင္ -မကာအို မဟာပင္လယ္ေအာ္ေဒသ တို႔အၾကား စီမံကိန္း ၁၆ ခုအေပၚ သေဘာ တူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ကြမ္ရွီးေပပုပင္လယ္ေကြ႕စီးပြားေရ...

      ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းကားထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ကိုင္ေန ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ General Motor (GM )ကားကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ထုတ္ လုပ္မႈ အေျခအေနကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ ရြယ္၍ ရေယာင္း (Rayong) ရွိ ၎တို႔၏ စက္႐ုံမွ ေနာက္ထပ္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၃၂၇ ခုကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။...

     အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းသၾကားထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အေထာက္အပံ့ေပးမႈမ်ားသည္ ကမၻာ့သၾကားေရာင္းလိုအားကို   အလြန္အက်ဴးျဖစ္ေစသည္ဟု ၾသစေၾတးလ်၊ ဘရာဇီးႏွင့္ ဂြါတီမာလာတို႔၏ တိုင္ၾကားခ်က္အရ ကမၻာ့ကုန္ သြယ္ ေရးအဖြဲ႕ (WTO) အေနျဖင့္ အိႏိၵယကို စတင္စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘရာဇီးႏွင့္ ဂြါတီမာလာတို...

     အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မိုးရာသီ ပဲစင္းငုံစိုက္ပ်ဳိးမႈ ပမာဏသည္ ယခင္ႏွစ္စိုက္ဧကထက္ ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးထား ရွိၿပီးျဖစ္၍ ႏိုင္ငံပိုင္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ အိႏၵိယ အမ်ဳိးသားစိုက္ပ်ဳိးေရးေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္မႈ သမ၀ါယမလီမိတက္ (NAFED) သည္ ၎လက္၀ယ္၌ အရန္သိုေလွာင္ ၀ယ္ယူ ထားရွိသည့္ ပဲစင္းငုံမ...

    အိုင္ဖုန္းမ်ားပ်က္စီးပါက ျပင္ဆင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာျပင္ဆိုင္မ်ား အား စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ျပင္ဆင္ ေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ေရးလမ္း ၫႊန္မ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်သြားေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အက္ပဲက ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ  တခ်ဳိ႕ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသ...

    ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ကား ပံုစံ ၁၇ မ်ဳိးကို စီးပြားျဖစ္ထုတ္ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟြန္ဒိုင္း ေမာ္တာကုမၸဏီက ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ မႈနည္းေသာ ကားမ်ား၏၀ယ္လို အား ျမင့္မားျခင္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ေနာက္ဆံုးႀကဳိးပမ္းမႈအျဖစ္ ယခုကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားျဖစ...

    အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ အက္ပဲ၊ ေဖာက္စကြန္ႏွင့္ ၀စ္စထရြန္ေကာ္ပို ေရးရွင္းတို႔အပါအ၀င္ ကုမၸဏီမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား၍  ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ႐ုိက္တာ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကုန္သြယ္ေရး စစ္ပြဲ၏  ဒဏ္ကို ခံေနရေသာ ကမၸဏီမ်ား အိႏၵိယႏိုင္ငံ သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ လာႏုိင္ေရးအတြ...

    တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ကပ္လ်က္တြင္တည္ရွိေသာ ရွန္းက်န္႔အား တ႐ုတ္၏၀ိေသသလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အတြက္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသည့္ စမ္းသပ္ဇုန္တည္ ေဆာက္ရာတြင္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာ င္း ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာင္စီႏွင့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ၾသဂုတ္ ၁၈ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရသ...

Pages