အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာပါပစၥည္းမ်ား ႏိုင္ငံျခားမွ မွာယူတင္သြင္းလာမႈအေပၚ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅/၂၀၁၃

ကုန္ပစၥည္း (၇) မ်ိဳးနွင့္ တည္ဆဲဥပေဒအရ ကန္႕သတ္ထားေသာပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္မျပဳေၾကာင္း  ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ မျပဳေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအနက္မွ ကုန္ပစၥည္း (၅) မ်ိဳးအား ျပည္ပမွ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေၾကာင္း  သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ခြင့္မျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္အမိန္႔

Pages

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE