ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 20-1-2017 ) ( 1-4-2015  TO 20-1-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2558.734 1289.620 3848.354 2913.162 1296.773 4209.935 -354.428 -7.153 -361.581
2 LWEJEL 130.050 13.064 143.114 49.487 9.735 59.222 80.563 3.329 83.892
3 CHIN SHWEHAW 421.448 44.834 466.282 237.629 45.104 282.733 183.819 -0.270 183.549
4 KANPITETEE 43.464 31.316 74.780 17.011 56.480 73.491 26.453 -25.164 1.289
5 KYAING TONG 1.743 2.200 3.943 5.536 6.503 12.039 -3.793 -4.303 -8.096
6 TARCHILEIK 11.754 47.125 58.879 8.690 48.591 57.281 3.064 -1.466 1.598
7 MYAWADDY 45.456 662.668 708.124 31.149 532.032 563.181 14.307 130.636 144.943
8 KAWTHAUNG 42.852 46.635 89.487 32.568 63.922 96.490 10.284 -17.287 -7.003
9 MYEIK 121.367 34.616 155.983 111.408 23.474 134.882 9.959 11.142 21.101
10 NABULAE
/HTEE KHEE
10.285 0.423 10.708 0.684 11.029 11.713 9.601 -10.606 -1.005
11 MAWTAUNG 1.654 0.687 2.341 0.323 2.033 2.356 1.331 -1.346 -0.015
12 MESE 0.122 0.060 0.182       0.122 0.060 0.182
13 SITTWE 3.460 0.178 3.638 4.343 0.764 5.107 -0.883 -0.586 -1.469
14 MAUNG DAW 4.299 0.027 4.326 3.958 0.072 4.030 0.341 -0.045 0.296
15 TAMU 33.774 9.589 43.363 25.295 8.489 33.784 8.479 1.100 9.579
16 RHI 18.698 9.116 27.814 14.777 3.959 18.736 3.921 5.157 9.078
  TOTAL 3449.160 2192.158 5641.318 3456.020 2108.960 5564.980 -6.860 83.198 76.338

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages