ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 25-11-2016 ) ( 1-4-2015  TO 25-11-2015 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2163.038 1038.463 3201.501 2371.495 1040.329 3411.824 -208.457 -1.866 -210.323
2 LWEJEL 91.622 11.120 102.742 37.563 7.949 45.512 54.059 3.171 57.230
3 CHIN SHWEHAW 339.587 39.341 378.928 187.323 36.126 223.449 152.264 3.215 155.479
4 KANPITETEE 33.082 26.104 59.186 7.060 30.750 37.810 26.022 -4.646 21.376
5 KYAING TONG 1.465 1.985 3.450 3.866 5.388 9.254 -2.401 -3.403 -5.804
6 TARCHILEIK 8.590 37.092 45.682 7.649 38.451 46.100 0.941 -1.359 -0.418
7 MYAWADDY 35.953 532.793 568.746 21.515 413.301 434.816 14.438 119.492 133.930
8 KAWTHAUNG 29.717 35.450 65.167 24.163 48.050 72.213 5.554 -12.600 -7.046
9 MYEIK 96.496 24.911 121.407 91.727 19.068 110.795 4.769 5.843 10.612
10 NABULAE
/HTEE KHEE
9.222 0.316 9.538 0.308 9.800 10.108 8.914 -9.484 -0.570
11 MAWTAUNG 1.214 0.419 1.633 0.274 1.058 1.332 0.940 -0.639 0.301
12 SITTWE 2.480 0.175 2.655 3.731 0.389 4.120 -1.251 -0.214 -1.465
13 MAUNG DAW 3.620 0.028 3.648 2.957 0.062 3.019 0.663 -0.034 0.629
14 TAMU 32.308 9.341 41.649 20.228 6.672 26.900 12.080 2.669 14.749
15 RHI 14.139 6.556 20.695 10.986 3.110 14.096 3.153 3.446 6.599
  TOTAL 2862.533 1764.094 4626.627 2790.845 1660.503 4451.348 71.688 103.591 175.279

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages