ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 18-11-2016 ) ( 1-4-2015  TO 18-11-2015 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2144.741 1038.214 3182.955 2321.695 1005.021 3326.716 -176.954 33.193 -143.761
2 LWEJEL 86.773 10.832 97.605 37.089 7.747 44.836 49.684 3.085 52.769
3 CHIN SHWEHAW 332.451 39.142 371.593 184.407 35.373 219.780 148.044 3.769 151.813
4 KANPITETEE 32.789 25.540 58.329 6.408 26.656 33.064 26.381 -1.116 25.265
5 KYAING TONG 1.465 1.985 3.450 3.855 5.194 9.049 -2.390 -3.209 -5.599
6 TARCHILEIK 8.461 35.935 44.396 7.491 35.980 43.471 0.970 -0.045 0.925
7 MYAWADDY 35.267 519.191 554.458 20.806 396.649 417.455 14.461 122.542 137.003
8 KAWTHAUNG 28.120 34.343 62.463 23.155 46.361 69.516 4.965 -12.018 -7.053
9 MYEIK 93.611 24.362 117.973 90.190 18.807 108.997 3.421 5.555 8.976
10 NABULAE
/HTEE KHEE
9.163 0.312 9.475 0.284 9.778 10.062 8.879 -9.466 -0.587
11 MAWTAUNG 1.179 0.399 1.578 0.270 1.010 1.280 0.909 -0.611 0.298
12 SITTWE 2.336 0.176 2.512 3.629 0.389 4.018 -1.293 -0.213 -1.506
13 MAUNG DAW 3.620 0.027 3.647 2.908 0.062 2.970 0.712 -0.035 0.677
14 TAMU 32.199 9.240 41.439 18.897 6.528 25.425 13.302 2.712 16.014
15 RHI 13.579 6.263 19.842 10.784 3.110 13.894 2.795 3.153 5.948
  TOTAL 2825.754 1745.961 4571.715 2731.868 1598.665 4330.533 93.886 147.296 241.182

 Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages