ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 3-2-2017 ) ( 1-4-2015  TO 3-2-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2827.148 1366.257 4193.405 3152.823 1350.872 4503.695 -325.675 15.385 -310.290
2 LWEJEL 140.750 13.634 154.384 53.154 10.289 63.443 87.596 3.345 90.941
3 CHIN SHWEHAW 442.484 47.042 489.526 247.590 46.896 294.486 194.894 0.146 195.040
4 KANPITETEE 46.543 33.187 79.730 20.345 58.915 79.260 26.198 -25.728 0.470
5 KYAING TONG 2.057 2.218 4.275 5.798 6.688 12.486 -3.741 -4.470 -8.211
6 TARCHILEIK 12.116 49.639 61.755 8.890 50.601 59.491 3.226 -0.962 2.264
7 MYAWADDY 48.075 693.285 741.360 33.070 564.155 597.225 15.005 129.130 144.135
8 KAWTHAUNG 46.916 50.413 97.329 34.521 68.920 103.441 12.395 -18.507 -6.112
9 MYEIK 127.609 37.812 165.421 118.211 24.596 142.807 9.398 13.216 22.614
10 NABULAE
/HTEE KHEE
10.398 0.503 10.901 0.797 11.095 11.892 9.601 -10.592 -0.991
11 MAWTAUNG 1.765 0.730 2.495 0.332 2.044 2.376 1.433 -1.314 0.119
12 MESE 0.182 0.091 0.273       0.182 0.091 0.273
13 SITTWE 3.638 0.180 3.818 4.557 0.764 5.321 -0.919 -0.584 -1.503
14 MAUNG DAW 4.723 0.027 4.750 4.244 0.078 4.322 0.479 -0.051 0.428
15 TAMU 34.598 9.622 44.220 26.019 8.742 34.761 8.579 0.880 9.459
16 RHI 20.106 10.522 30.628 15.401 4.069 19.470 4.705 6.453 11.158
  TOTAL 3769.108 2315.162 6084.270 3725.752 2208.724 5934.476 43.356 106.438 149.794

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages