ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 27-1-2017 ) ( 1-4-2015  TO 27-1-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2804.527 1329.104 4133.631 3108.311 1323.487 4431.798 -303.784 5.617 -298.167
2 LWEJEL 135.717 13.367 149.084 50.587 9.991 60.578 85.130 3.376 88.506
3 CHIN SHWEHAW 430.862 46.257 477.119 242.925 46.133 289.058 187.937 0.124 188.061
4 KANPITETEE 46.121 32.158 78.279 18.808 57.334 76.142 27.313 -25.176 2.137
5 KYAING TONG 1.835 2.218 4.053 5.648 6.607 12.255 -3.813 -4.389 -8.202
6 TARCHILEIK 11.940 47.802 59.742 8.860 49.267 58.127 3.080 -1.465 1.615
7 MYAWADDY 46.891 676.805 723.696 32.166 545.737 577.903 14.725 131.068 145.793
8 KAWTHAUNG 44.661 48.860 93.521 33.378 66.381 99.759 11.283 -17.521 -6.238
9 MYEIK 124.459 35.873 160.332 116.023 23.705 139.728 8.436 12.168 20.604
10 NABULAE
/HTEE KHEE
10.326 0.424 10.750 0.711 11.044 11.755 9.615 -10.620 -1.005
11 MAWTAUNG 1.713 0.700 2.413 0.328 2.038 2.366 1.385 -1.338 0.047
12 MESE 0.142 0.066 0.208       0.142 0.066 0.208
13 SITTWE 3.589 0.180 3.769 4.451 0.764 5.215 -0.862 -0.584 -1.446
14 MAUNG DAW 4.526 0.027 4.553 4.030 0.072 4.102 0.496 -0.045 0.451
15 TAMU 34.170 9.607 43.777 25.623 8.628 34.251 8.547 0.979 9.526
16 RHI 19.237 9.640 28.877 15.286 4.049 19.335 3.951 5.591 9.542
  TOTAL 3720.716 2253.088 5973.804 3667.135 2155.237 5822.372 53.581 97.851 151.432

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages