ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 10-2-2017 ) ( 1-4-2015  TO 10-2-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2855.201 1381.626 4236.827 3361.116 1382.583 4743.699 -505.915 -0.957 -506.872
2 LWEJEL 144.370 13.676 158.046 56.084 10.624 66.708 88.286 3.052 91.338
3 CHIN SHWEHAW 447.156 47.443 494.599 253.643 47.667 301.310 193.513 -0.224 193.289
4 KANPITETEE 47.012 33.428 80.440 21.304 60.130 81.434 25.708 -26.702 -0.994
5 KYAING TONG 2.057 2.218 4.275 5.873 6.743 12.616 -3.816 -4.525 -8.341
6 TARCHILEIK 12.163 65.034 77.197 8.919 51.054 59.973 3.244 13.980 17.224
7 MYAWADDY 49.092 695.426 744.518 34.571 578.620 613.191 14.521 116.806 131.327
8 KAWTHAUNG 49.384 51.596 100.980 35.787 71.352 107.139 13.597 -19.756 -6.159
9 MYEIK 131.158 39.065 170.223 120.817 24.952 145.769 10.341 14.113 24.454
10 NABULAE
/HTEE KHEE
10.497 0.504 11.001 0.813 11.099 11.912 9.684 -10.595 -0.911
11 MAWTAUNG 1.811 0.737 2.548 0.339 2.050 2.389 1.472 -1.313 0.159
12 MESE 0.188 0.100 0.288       0.188 0.100 0.288
13 SITTWE 3.663 0.182 3.845 4.571 0.971 5.542 -0.908 -0.789 -1.697
14 MAUNG DAW 4.867 0.027 4.894 4.304 0.078 4.382 0.563 -0.051 0.512
15 TAMU 34.953 9.629 44.582 27.104 8.824 35.928 7.849 0.805 8.654
16 RHI 20.587 11.081 31.668 16.242 4.739 20.981 4.345 6.342 10.687
  TOTAL 3814.159 2351.772 6165.931 3951.487 2261.486 6212.973 -137.328 90.286 -47.042

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages