ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၃၁-၃-၂၀၁၇)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၃၁-၃-၂၀၁၆)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၃၁-၃-၂၀၁၇)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၃၁-၃-၂၀၁၆)
တိုး/လျော့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇
(၃၁-၃-၂၀၁၇)
၂၀၁၅-၂၀၁၆
(၃၁-၃-၂၀၁၆)
တိုး/လျော့
ပယ်လယ်ရေကြောင်း ၇၀၁၈.၃၂၃ ၆၅၈၇.၉၄၈ ၄၃၀.၃၇၅ ၁၄၃၄၃.၇၉၉ ၁၃၉၇၃.၀၀၇ ၃၇၀.၇၉၂ ၂၁၃၆၂.၁၂၂ ၂၀၅၆၀.၉၅၅ ၈၀၁.၁၆၇
နယ်စပ် ၄၆၀၂.၅၅၃ ၄၅၄၈.၉၃၁ ၅၃.၆၂၂ ၂၈၃၆.၉၈၁ ၂၆၀၄.၉၄၃ ၂၃၂.၀၃၈ ၇၄၃၉.၅၃၄ ၇၁၅၃.၈၇၄ ၂၈၅.၆၆၀
  ပေါင်း ၁၁၆၂၀.၈၇၆ ၁၁၁၃၆.၈၇၉ ၄၈၃.၉၉၇ ၁၇၁၈၀.၇၈၀ ၁၆၅၇၇.၉၅၀ ၆၀၂.၈၃၀ ၂၈၈၀၁.၆၅၆ ၂၇၇၁၄.၈၂၉ ၁၀၈၆.၈၂၇

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages