စီးပွားရေးအကျိုးဆောင် မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုး နောက်ကျခြင်း အတွက် ကောက်ခံမည့် ဒဏ်ကြေး၊ ပြင်ဆင်ကြေးနှင့် မိတ္တူမှန်ကြေးများ ထုတ်ပြန်ခြင်း