၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေအားယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 03/29/2024 - 04:03 -- dccaadmin
        တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၂၃-၂၀၂၄
(၂၂-၃-၂၀၂၄)  ထိ
(ယာယီ)
၂၀၂၂-၂၀၂၃
(၂၂-၃-၂၀၂၃) ထိ
တိုး/လျော့ ၂၀၂၃-၂၀၂၄
(၂၂-၃-၂၀၂၄)  ထိ
(ယာယီ)
၂၀၂၂-၂၀၂၃
(၂၂-၃-၂၀၂၃) ထိ
တိုး/လျော့ ၂၀၂၃-၂၀၂၄
(၂၂-၃-၂၀၂၄)  ထိ
(ယာယီ)
၂၀၂၂-၂၀၂၃
(၂၂-၃-၂၀၂၃) ထိ
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၉၀၉၈.၈၅၂ ၁၀၂၅၈.၇၀၃ -၁၁၅၉.၈၅၁ ၁၂၇၆၈.၅၉၆ ၁၄၅၃၃.၂၉၁ -၁၇၆၄.၆၉၅ ၂၁၈၆၇.၄၄၈ ၂၄၇၉၁.၉၉၄ -၂၉၂၄.၅၄၆
နယ်စပ် ၅၂၁၃.၃၈၄ ၅၉၆၀.၀၅၀ -၇၄၆.၆၆၆ ၂၃၇၅.၄၅၀ ၂၄၂၃.၂၃၇ -၄၇.၇၈၇ ၇၅၈၈.၈၃၄ ၈၃၈၃.၂၈၇ -၇၉၄.၄၅၃
  စုစုပေါင်း ၁၄၃၁၂.၂၃၆ ၁၆၂၁၈.၇၅၃ -၁၉၀၆.၅၁၇ ၁၅၁၄၄.၀၄၆ ၁၆၉၅၆.၅၂၈ -၁၈၁၂.၄၈၂ ၂၉၄၅၆.၂၈၂ ၃၃၁၇၅.၂၈၁ -၃၇၁၈.၉၉၉

 

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက