ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 28-10-2016 ) ( 1-4-2015  TO 28-10-2015 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1941.514 944.966 2886.480 2024.167 908.685 2932.852 -82.653 36.281 -46.372
2 LWEJEL 74.996 10.066 85.062 33.369 6.960 40.329 41.627 3.106 44.733
3 CHIN SHWEHAW 304.429 37.892 342.321 163.113 33.276 196.389 141.316 4.616 145.932
4 KANPITETEE 29.976 23.974 53.950 5.859 22.266 28.125 24.117 1.708 25.825
5 KYAING TONG 1.465 1.936 3.401 3.679 4.928 8.607 -2.214 -2.992 -5.206
6 TARCHILEIK 8.170 34.337 42.507 7.199 32.942 40.141 0.971 1.395 2.366
7 MYAWADDY 32.099 469.640 501.739 18.301 353.797 372.098 13.798 115.843 129.641
8 KAWTHAUNG 24.368 30.286 54.654 19.871 40.114 59.985 4.497 -9.828 -5.331
9 MYEIK 84.086 21.579 105.665 84.692 16.844 101.536 -0.606 4.735 4.129
10 NABULAE
/HTEE KHEE
9.027 0.284 9.311 0.239 9.127 9.366 8.788 -8.843 -0.055
11 MAWTAUNG 1.065 0.320 1.385 0.167 0.653 0.820 0.898 -0.333 0.565
12 SITTWE 2.156 0.172 2.328 3.131 0.387 3.518 -0.975 -0.215 -1.190
13 MAUNG DAW 3.313 0.027 3.340 2.654 0.052 2.706 0.659 -0.025 0.634
14 TAMU 30.458 9.132 39.590 14.130 5.721 19.851 16.328 3.411 19.739
15 RHI 12.322 5.688 18.010 9.154 2.832 11.986 3.168 2.856 6.024
  TOTAL 2559.444 1590.299 4149.743 2389.725 1438.584 3828.309 169.719 151.715 321.434

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages