ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 4-11-2016 ) ( 1-4-2015  TO 4-11-2015 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2033.215 978.628 3011.843 2073.878 938.410 3012.288 -40.663 40.218 -0.445
2 LWEJEL 77.940 10.373 88.313 34.768 7.362 42.130 43.172 3.011 46.183
3 CHIN SHWEHAW 314.834 38.358 353.192 169.825 34.303 204.128 145.009 4.055 149.064
4 KANPITETEE 32.602 24.568 57.170 6.196 23.074 29.270 26.406 1.494 27.900
5 KYAING TONG 1.465 1.949 3.414 3.679 4.994 8.673 -2.214 -3.045 -5.259
6 TARCHILEIK 8.232 34.708 42.940 7.408 34.154 41.562 0.824 0.554 1.378
7 MYAWADDY 33.550 486.145 519.695 19.308 371.601 390.909 14.242 114.544 128.786
8 KAWTHAUNG 25.661 31.627 57.288 20.803 41.919 62.722 4.858 -10.292 -5.434
9 MYEIK 89.127 21.779 110.906 86.225 17.841 104.066 2.902 3.938 6.840
10 NABULAE
/HTEE KHEE
9.071 0.298 9.369 0.273 9.321 9.594 8.798 -9.023 -0.225
11 MAWTAUNG 1.094 0.331 1.425 0.172 0.694 0.866 0.922 -0.363 0.559
12 SITTWE 2.193 0.176 2.369 3.207 0.387 3.594 -1.014 -0.211 -1.225
13 MAUNG DAW 3.466 0.027 3.493 2.690 0.057 2.747 0.776 -0.030 0.746
14 TAMU 31.548 9.196 40.744 16.079 6.037 22.116 15.469 3.159 18.628
15 RHI 12.804 5.891 18.695 9.646 2.919 12.565 3.158 2.972 6.130
  TOTAL 2676.802 1644.054 4320.856 2454.157 1493.073 3947.230 222.645 150.981 373.626

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages