ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 11-11-2016 ) ( 1-4-2015  TO 11-11-2015 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2099.849 1005.326 3105.175 2116.938 971.524 3088.462 -17.089 33.802 16.713
2 LWEJEL 82.409 10.600 93.009 35.936 7.589 43.525 46.473 3.011 49.484
3 CHIN SHWEHAW 324.137 38.850 362.987 181.203 34.983 216.186 142.934 3.867 146.801
4 KANPITETEE 32.628 25.051 57.679 6.303 25.393 31.696 26.325 -0.342 25.983
5 KYAING TONG 1.465 1.949 3.414 3.849 5.029 8.878 -2.384 -3.080 -5.464
6 TARCHILEIK 8.367 35.262 43.629 7.489 34.564 42.053 0.878 0.698 1.576
7 MYAWADDY 34.488 502.207 536.695 20.061 385.536 405.597 14.427 116.671 131.098
8 KAWTHAUNG 26.953 33.364 60.317 21.538 44.198 65.736 5.415 -10.834 -5.419
9 MYEIK 91.533 22.746 114.279 88.112 18.612 106.724 3.421 4.134 7.555
10 NABULAE
/HTEE KHEE
9.127 0.307 9.434 0.284 9.575 9.859 8.843 -9.268 -0.425
11 MAWTAUNG 1.138 0.368 1.506 0.205 0.807 1.012 0.933 -0.439 0.494
12 SITTWE 2.201 0.176 2.377 3.594 0.387 3.981 -1.393 -0.211 -1.604
13 MAUNG DAW 3.620 0.027 3.647 2.841 0.062 2.903 0.779 -0.035 0.744
14 TAMU 31.944 9.225 41.169 18.057 6.384 24.441 13.887 2.841 16.728
15 RHI 13.188 6.127 19.315 10.219 2.939 13.158 2.969 3.188 6.157
  TOTAL 2763.047 1691.585 4454.632 2516.629 1547.582 4064.211 246.418 144.003 390.421

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages