ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 14-10-2016 ) ( 1-4-2015  TO 14-10-2015 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1749.631 876.803 2626.434 1781.154 848.627 2629.781 -31.523 28.176 -3.347
2 LWEJEL 72.353 9.412 81.765 31.032 6.606 37.638 41.321 2.806 44.127
3 CHIN SHWEHAW 284.482 36.630 321.112 159.790 31.222 191.012 124.692 5.408 130.100
4 KANPITETEE 23.143 18.485 41.628 5.750 19.458 25.208 17.393 -0.973 16.420
5 KYAING TONG 1.391 1.831 3.222 3.662 4.695 8.357 -2.271 -2.864 -5.135
6 TARCHILEIK 7.764 30.262 38.026 7.010 29.956 36.966 0.754 0.306 1.060
7 MYAWADDY 29.113 431.795 460.908 16.601 314.810 331.411 12.512 116.985 129.497
8 KAWTHAUNG 21.905 28.352 50.257 16.934 35.081 52.015 4.971 -6.729 -1.758
9 MYEIK 78.140 19.259 97.399 79.960 14.974 94.934 -1.820 4.285 2.465
10 NABULAE
/HTEE KHEE
8.939 0.252 9.191 0.208 8.481 8.689 8.731 -8.229 0.502
11 MAWTAUNG 0.942 0.257 1.199 0.145 0.456 0.601 0.797 -0.199 0.598
12 SITTWE 1.975 0.172 2.147 2.874 0.009 2.883 -0.899 0.163 -0.736
13 MAUNG DAW 3.062 0.027 3.089 2.424 0.052 2.476 0.638 -0.025 0.613
14 TAMU 28.756 8.779 37.535 12.791 5.363 18.154 15.965 3.416 19.381
15 RHI 11.180 5.208 16.388 8.464 2.665 11.129 2.716 2.543 5.259
  TOTAL 2322.776 1467.524 3790.300 2128.799 1322.455 3451.254 193.977 145.069 339.046

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages