ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 7-10-2016 ) ( 1-4-2015  TO 7-10-2015 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1711.607 837.560 2549.167 1744.965 819.354 2564.319 -33.358 18.206 -15.152
2 LWEJEL 72.167 9.067 81.234 29.700 6.505 36.205 42.467 2.562 45.029
3 CHIN SHWEHAW 275.700 36.535 312.235 159.163 30.219 189.382 116.537 6.316 122.853
4 KANPITETEE 22.048 18.059 40.107 5.614 18.066 23.680 16.434 -0.007 16.427
5 KYAING TONG 1.390 1.741 3.131 3.596 4.499 8.095 -2.206 -2.758 -4.964
6 TARCHILEIK 7.401 28.553 35.954 6.815 28.465 35.280 0.586 0.088 0.674
7 MYAWADDY 27.727 413.454 441.181 15.450 296.048 311.498 12.277 117.406 129.683
8 KAWTHAUNG 20.570 27.046 47.616 15.825 33.377 49.202 4.745 -6.331 -1.586
9 MYEIK 73.884 18.575 92.459 78.430 14.214 92.644 -4.546 4.361 -0.185
10 NABULAE
/HTEE KHEE
8.873 0.239 9.112 0.208 8.003 8.211 8.665 -7.764 0.901
11 MAWTAUNG 0.927 0.222 1.149 0.121 0.333 0.454 0.806 -0.111 0.695
12 SITTWE 1.885 0.170 2.055 2.851 0.008 2.859 -0.966 0.162 -0.804
13 MAUNG DAW 2.942 0.027 2.969 2.417 0.052 2.469 0.525 -0.025 0.500
14 TAMU 27.534 8.658 36.192 12.652 5.293 17.945 14.882 3.365 18.247
15 RHI 10.430 4.750 15.180 8.063 2.633 10.696 2.367 2.117 4.484
  TOTAL 2265.085 1404.656 3669.741 2085.870 1267.069 3352.939 179.215 137.587 316.802

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages