ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၆-၂၀၁၇  (၁၈-၁၁-၂၀၁၆)ထိ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ (၁၈-၁၁-၂၀၁၅) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၁၆၅.၁၈၀ ၃၇၃၂.၇၇၈ ၃၈၉၇.၉၅၈ ၁၂၃၈.၆၆၁ ၃၉၇၃.၀၇၇ ၅၂၁၁.၇၃၈ -၁၀၇၃.၄၈၁ -၂၄၀.၂၉၉ -၁၃၁၃.၇၈၀
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၅၂.၆၅၃ ၃၀၁၉.၀၄၈ ၃၀၇၁.၇၀၁ ၂၀၀.၅၆၇ ၂၇၃၃.၉၅၇ ၂၉၃၄.၅၂၄ -၁၄၇.၉၁၄ ၂၈၅.၀၉၁ ၁၃၇.၁၇၇
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၄၂.၇၂၃ ၂၂၄၆.၆၅၃ ၂၂၈၉.၃၇၆ ၃၀.၁၃၁ ၁၈၉၇.၁၇၇ ၁၉၂၇.၃၀၈ ၁၂.၅၉၂ ၃၄၉.၄၇၆ ၃၆၂.၀၆၈
  စုစုေပါင္း ၂၆၀.၅၅၆ ၈၉၉၈.၄၇၉ ၉၂၅၉.၀၃၅ ၁၄၆၉.၃၅၉ ၈၆၀၄.၂၁၁ ၁၀၀၇၃.၅၇၀ -၁၂၀၈.၈၀၃ ၃၉၄.၂၆၈ -၈၁၄.၅၃၅

ဇစ္ျမစ္ - Customs 

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏိႈင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

 

Pages