ဘ႑ာႏွစ္အလိုုက္ (နယ္စခန္းအလိုုက္) ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွုုပမာဏအေျခအေန

စဥ္ စခန္းအမည္ 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 (​ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
၁။ မူဆယ္ 1737.207 1031.681 2768.888 1583.846 1152.705 2736.551 1469.391 723.667 2193.058 3614.001 1704.162 5318.163 3480.82 1434.929 4915.749
၂။ လြယ္ဂ်ယ္ 3.497 3.469 6.966 32.774 12.402 45.176 26.646 4.685 31.331 63.874 9.301 73.175 59.729 11.161 70.89
၃။ ခ်င္းေရႊေဟာ္ 72.485 0.825 73.31 191.766 15.167 206.933 116.514 14.394 130.908 358.21 65.645 423.855 282.544 48.944 331.488
၄။  ကန္ပိုက္တီး 8.709 127.551 136.26 111.997 10.147 122.144 1.888 11.36 13.248 8.823 50.195 59.018 23.039 63.202 86.241
၅။ က်ိဳင္းတုံ                   7.392 5.068 12.46 6.103 6.902 13.005
၆။ တာခ်ီလိတ္ 10.426 35.452 45.878 20.645 38.421 59.066 6.608 32.447 39.055 8.445 93.52 101.965 9.273 56.097 65.37
၇။ ျမဝတီ 10.537 13.988 24.525 77.613 187.587 265.2 29.397 132.296 161.693 32.87 424.032 456.902 39.673 626.258 665.931
၈။ ေကာ့ေသာင္း 29.758 92.151 121.909 30.059 47.469 77.528 18.949 43.988 62.937 35.851 79.846 115.697 40.975 78.523 119.498
၉။ ၿမိတ္ 124.441 10.551 134.992 125.236 28.391 153.627 64.917 24.522 89.439 106.425 39.574 145.999 130.258 26.864 157.122
၁၀။ နဘုလယ္/ထီးခီး   16.001 16.001 0 36.688 36.688 0.168 38.222 38.39 0.306 3.91 4.216 1.364 11.115 12.479
၁၁။ ေမာေတာင္             0.113 0.105 0.218 0.081 0.582 0.663 0.365 2.084 2.449
၁၂။ စစ္ေတြ 14.634 0.702 15.336 6.905 0.1 7.005 4.71 0.06 4.77 6.426 0.085 6.511 5.055 0.977 6.032
၁၃။ ေမာင္ေတာ 7.831 0.693 8.524 5.398 0.531 5.929 1.813 0.222 2.035 7.667 0.107 7.774 4.839 0.059 4.898
၁၄။ တမူး 4.551 2.619 7.17 16.674 7.269 23.943 10.017 5.504 15.521 33.054 12.571 45.625 29.333 10.317 39.65
၁၅။ ရိဒ္ 4.318 3.921 8.239 10.286 4.407 14.693 7.075 3.828 10.903 9.559 5.542 15.101 18.545 5.33 23.875
  စုစုေပါင္း 2028.394 1339.604 3367.998 2213.199 1541.284 3754.483 1758.206 1035.3 2793.506 4292.984 2494.14 6787.124 4131.915 2382.762 6514.677

Source : Customs ;

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ပိုု႔ကုုန္/သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မႈ

ကုုန္ပစၥည္းအုုပ္စုုအလိုုက္ ကုုန္သြယ္မႈ

ႏိုင္ငံပိုုင္၊ ပုုဂၢလိကပိုုင္ ကုုန္သြယ္မႈ

ႏိုင္ငံအလိုုက္ ကုုန္သြယ္မႈ

 

Pages