ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒ (Competition)

တိုင္ၾကားမႈပံုစံ (ပံုစံ-၁)

Tue, 12/18/2018 - 04:18 -- competition
Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို တစ္ဦးဦးက ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သိရွိသူ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု သံသယရွိသူ မည္သူမဆို ေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္ရံုးမွတဆင့္ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားမႈပံုစံ(ပံုစံ-၁)တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ျဖည့္သြင္းတိုင္ၾကားရမည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Competition Compliance Toolkit for Businesses in ASEAN

Fri, 12/14/2018 - 04:48 -- competition
Undefined

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒေလးစားလိုက္နာေစေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္ Competition Compliance Toolkit for Businesses in ASEAN အား Download ရယူႏိုင္သည္။

Latest News: 

ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

Wed, 11/14/2018 - 04:29 -- competition
Undefined

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔

အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာအမွတ္  ၁၀၆/၂၀၁၈

၁၃၈၀ ျပည့္နွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္

(၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္)

ျမန္မာနိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁။         ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သည္ ယွဥ္ျပိဳင္မွႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခြဲ (က) နွင့္ (ခ) တို့အရ အပ္နွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုး၍   "ျမန္မာနိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မႈေကာ္မရွင္" ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္-

            (က)      ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး                                      ဥကၠဌ

                        စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

            ( ခ )      ဦးသန္းေမာင္                                               ဒုတိယဥကၠဌ

                        ဥပေဒပညာရွင္

            ( ဂ )      ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                                       အဖြဲ႔၀င္

                        စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

                        စက္မွႈ၀န္ႀကီးဌာန

            (ဃ)      ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                              အဖြဲ႔၀င္

                        အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

                        ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန

            ( င )      ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                              အဖြဲ႔၀င္

                        ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန

                        ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

            ( စ )      ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                              အဖြဲ႔၀င္

                        ဥပေဒစိစစ္အႀကံျပဳေရးဦးစီးဌာန

                        ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး

            (ဆ)      ဦးသုတေအာင္                                              အဖြဲ႔၀င္

                        စီးပြားေရးပညာရွင္

            ( ဇ )      ေဒၚျမတ္ျမတ္ေက်ာ္                                                အဖြဲ႔၀င္

                        ဥပေဒပညာရွင္

            ( စ် )     ေဒၚေအးေအးသိန္း                                         အဖြဲ႔၀င္

                        ဥပေဒပညာရွင္

            (ည)      ဦးေအးဟန္                                                  အဖြဲ႔၀င္

                        ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

                        ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ားနွင့္

                        စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္

            ( ဋ )      ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                                  အတြင္းေရးမွဴး

                        ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

                        စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

၂။         ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ရုပ္ျပဇာတ္လမ္းမ်ား

Tue, 07/24/2018 - 03:18 -- competition
Undefined

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ရုပ္ျပဇာတ္လမ္းမ်ားကို download ရယူနိုင္ပါသည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Myanmar Competition Rules (9.10.2017) Myanmar Version

Thu, 02/15/2018 - 05:04 -- competition
Undefined

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆၊ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုး၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဤနည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအား ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ (၂)ရက္ၾကာက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Mon, 01/15/2018 - 04:05 -- competition
Undefined

ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးက႑အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ပုဂံၿမိဳ႕၊ ပုဂံဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ (၂)ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အလွည့္က်ဥကၠဌျဖစ္သူ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းသိုက္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္စားသံုးသူေရးရာေကာ္မရွင္မွ General Manager ျဖစ္သူ Mr. Bruce Cooper မွ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အာဆီယံေဒသတြင္း ေလေၾကာင္းက႑တြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအခက္အခဲမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းက႑မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းက႑မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အာဆီယံႏိုင္ငံေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၾသစေၾတးလ်ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္စားသံုးသူေရးရာေကာ္မရွင္မွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူ မ်ား၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Latest News: 

(၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားအား ပုဂံၿမိဳ႕၊ ပုဂံဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Mon, 01/15/2018 - 03:56 -- competition
Undefined

(၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားအား ပုဂံၿမိဳ႕၊ ပုဂံဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔မွ (၂၃)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ပုဂံဟိုတယ္၊ သစၥာဝတီခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႕၏ အလွည့္က် ဥကၠဌျဖစ္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းသိုက္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးမွ ဌာနမွဴး Ms. Yap Lai Peng မွ မိတ္ဆက္ အမွာစကားေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံ(၁၀)ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးမွ တာဝန္ခံမ်ား၊ GIZ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အာဆီယံ - ၾသစေၾတးလ် - နယူးဇီလန္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ ေဒသေကာ္မတီမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Latest News: 

Commerce Journal / Vol. 17, No. 15 / Apr 24, 2017ပါ (၁၉)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ႏွင့္ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း သတင္းေဆာင္းပါး

Mon, 06/05/2017 - 08:06 -- competition
Undefined
Latest News: 

Commerce Journal / Vol. 17, No. 15 / Apr 24, 2017ပါ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

Mon, 06/05/2017 - 08:05 -- competition
Undefined
Latest News: 

(၁၉)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း (19th ASEAN Experts Group on Competition(AEGC)Meeting and related Meetings)

Mon, 06/05/2017 - 06:56 -- competition
Undefined

အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏို္င္ငံအသီးသီး၏ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾက သည့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းပံုစံ [ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint] တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုး၌ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒကို ျပဌာန္းႏိုင္ေရးၾကိဳးပမ္းအားထုတ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အာဆီယံစီးပြားေရး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေဒသဆိုင္ရာဖိုရမ္တစ္ခုအျဖစ္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ဆိုင္ရာကၽြမ္း က်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ (ASEAN Experts Group on Competition-AEGC) ကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ထူေထာင္ခဲ့ၾက ပါသည္။

AEGC အစည္းအေဝးမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၂)ၾကိမ္က်င္းပေလ့ရွိၿပီး၊ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ားမွ အလွည့္က်ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ အစည္းအေဝးမ်ားကို အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပၾကပါသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပရာတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ငံသာပါဝင္သည့္ AEGC အစည္းအေဝးသာမက အာဆီယံ၏ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ GIZ(ဂ်ာမနီ)၊ AANZFTA(အာဆီယံ-ၾသစေၾတးလ်-နယူးဇီလန္)၊ EU တို႔ႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ေဆြးေႏြးသည့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝး မ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးၾကၿပီး အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း၊ လိုအပ္ေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအတြက္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကကာ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ၄င္းတို႔ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား စသည့္ကိစၥရပ္တို႔ကို ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ ၂၀ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အလွည့္က်ဥကၠဌႏွင့္ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္ ၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၃ ရက္မွ ၆ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ခ်က္ထရီယံ ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ၂၀ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္မႈမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တာဝန္ခံဌာန ျဖစ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒဌာနခြဲမွ အာဆီယံ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

17759948_1200158916748883_8685119860108898132_n.jpg

AEGC အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေပါင္းဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း

 

17634644_1200158780082230_6442555415746030046_n.jpg 

AEGC အလွည့္က်ဥကၠဌတာဝန္အား လာအိုႏိုင္ငံထံမွ လႊဲေျပာင္းလက္ခံျခင္း

 17796486_1200158776748897_5230788378204316696_n.jpg

၁၉ ၾကိမ္ေျမာက္ AEGC အစည္းအေဝးစတင္က်င္းပျခင္း

17796084_1200158783415563_9008014578010254758_n.jpg 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

Latest News: 

Pages

Subscribe to RSS - ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒ (Competition)

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE