ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒ (Competition)

တိုင္ၾကားမႈပံုစံ (ပံုစံ-၁)

Tue, 12/18/2018 - 04:18 -- competition
Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို တစ္ဦးဦးက ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သိရွိသူ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု သံသယရွိသူ မည္သူမဆို ေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္ရံုးမွတဆင့္ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားမႈပံုစံ(ပံုစံ-၁)တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ျဖည့္သြင္းတိုင္ၾကားရမည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Competition Compliance Toolkit for Businesses in ASEAN

Fri, 12/14/2018 - 04:48 -- competition
Undefined

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒေလးစားလိုက္နာေစေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ရန္ Competition Compliance Toolkit for Businesses in ASEAN အား Download ရယူႏိုင္သည္။

Latest News: 

ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

Wed, 11/14/2018 - 04:29 -- competition
Myanmar

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔

အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာအမွတ္  ၁၀၆/၂၀၁၈

၁၃၈၀ ျပည့္နွစ္၊ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္

(၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္)

ျမန္မာနိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁။         ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔သည္ ယွဥ္ျပိဳင္မွႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခြဲ (က) နွင့္ (ခ) တို့အရ အပ္နွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုး၍   "ျမန္မာနိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မႈေကာ္မရွင္" ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္-

            (က)      ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး                                      ဥကၠဌ

                        စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

            ( ခ )      ဦးသန္းေမာင္                                               ဒုတိယဥကၠဌ

                        ဥပေဒပညာရွင္

            ( ဂ )      ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                                       အဖြဲ႔၀င္

                        စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

                        စက္မွႈ၀န္ႀကီးဌာန

            (ဃ)      ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                              အဖြဲ႔၀င္

                        အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

                        ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန

            ( င )      ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                              အဖြဲ႔၀င္

                        ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန

                        ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

            ( စ )      ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                              အဖြဲ႔၀င္

                        ဥပေဒစိစစ္အႀကံျပဳေရးဦးစီးဌာန

                        ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး

            (ဆ)      ဦးသုတေအာင္                                              အဖြဲ႔၀င္

                        စီးပြားေရးပညာရွင္

            ( ဇ )      ေဒၚျမတ္ျမတ္ေက်ာ္                                                အဖြဲ႔၀င္

                        ဥပေဒပညာရွင္

            ( စ် )     ေဒၚေအးေအးသိန္း                                         အဖြဲ႔၀င္

                        ဥပေဒပညာရွင္

            (ည)      ဦးေအးဟန္                                                  အဖြဲ႔၀င္

                        ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

                        ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ားနွင့္

                        စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္

            ( ဋ )      ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္                                  အတြင္းေရးမွဴး

                        ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန

                        စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

၂။         ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းျဖစ္သည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ရုပ္ျပဇာတ္လမ္းမ်ား

Tue, 07/24/2018 - 03:18 -- competition
Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ရုပ္ျပဇာတ္လမ္းမ်ားကို download ရယူနိုင္ပါသည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈနည္းဥပေဒမ်ား (၉-၁၀-၂၀၁၇)

Thu, 02/15/2018 - 05:04 -- competition
Myanmar

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆၊ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုက်င့္သံုး၍ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဤနည္းဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

Latest News: 

(၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားအား ပုဂံၿမိဳ႕၊ ပုဂံဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

Mon, 01/15/2018 - 03:56 -- competition
Myanmar

(၂၀)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားအား ပုဂံၿမိဳ႕၊ ပုဂံဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔မွ (၂၃)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ပုဂံဟိုတယ္၊ သစၥာဝတီခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႕၏ အလွည့္က် ဥကၠဌျဖစ္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္မင္းသိုက္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးမွ ဌာနမွဴး Ms. Yap Lai Peng မွ မိတ္ဆက္ အမွာစကားေျပာၾကားကာ အစည္းအေဝးကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံ(၁၀)ႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးမွ တာဝန္ခံမ်ား၊ GIZ မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အာဆီယံ - ၾသစေၾတးလ် - နယူးဇီလန္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ ေဒသေကာ္မတီမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Latest News: 

Commerce Journal / Vol. 17, No. 15 / Apr 24, 2017ပါ (၁၉)ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ႏွင့္ဆက္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း သတင္းေဆာင္းပါး

Mon, 06/05/2017 - 08:06 -- competition
Myanmar
Latest News: 

Commerce Journal / Vol. 17, No. 15 / Apr 24, 2017ပါ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

Mon, 06/05/2017 - 08:05 -- competition
Myanmar
Latest News: 

Pages

Subscribe to RSS - ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမူဝါဒ (Competition)

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE