ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO EXPORT GROUP 2019-2020 (25-9-2020) 2018-2019 (25-9-2019) INCREASE/
DECREASE
GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL
1 AGRICULTURAL
PRODUCTS
  3699.481 3699.481   3225.036 3225.036   474.445 474.445
2 ANIMAL PRODUCTS   107.207 107.207 0.238 363.454 363.692 -0.238 -256.247 -256.485
3 MARINE PRODUCTS   847.522 847.522   721.865 721.865   125.657 125.657
4 MINERALS 520.67 1337.071 1857.741 389.626 1068.012 1457.638 131.044 269.059 400.103
5 FOREST PRODUCTS 4.758 149.398 154.156 8.819 163.571 172.39 -4.061 -14.173 -18.234
6 MANFACTURINGGOODS 3359.366 6387.405 9746.771 3662.085 6157.45 9819.535 -302.719 229.955 -72.764
7 OTHER PRODUCTS 608.48 353.077 961.557 350.475 412.78 763.255 258.005 -59.703 198.302
  TOTAL 4493.274 12881.161 17374.435 4411.243 12112.168 16523.411 82.031 768.993 851.024

source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages