ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO EXPORT GROUP 2018-2019 (13-9-2019) 2017-2018 (13-9-2018) INCREASE/
DECREASE
GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL
1 AGRICULTURAL
PRODUCTS
  3131.599 3131.599   2780.624 2780.624   350.975 350.975
2 ANIMAL PRODUCTS 0.238 354.539 354.777   212.299 212.299 0.238 142.24 142.478
3 MARINE PRODUCTS   695.718 695.718   672.767 672.767   22.951 22.951
4 MINERALS 389.627 1000.194 1389.821 948.952 1076.67 2025.622 -559.325 -76.476 -635.801
5 FOREST PRODUCTS 8.596 157.802 166.398 16.01 169.533 185.543 -7.414 -11.731 -19.145
6 MANFACTURINGGOODS 3634.092 5854.261 9488.353 3387.817 4363.333 7751.15 246.275 1490.928 1737.203
7 OTHER PRODUCTS 350.514 399.31 749.824 129.708 1622.829 1752.537 220.806 -1223.519 -1002.713
  TOTAL 4383.067 11593.423 15976.49 4482.487 10898.055 15380.542 -99.42 695.368 595.948

source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages