ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 30-9-2016 ) ( 1-4-2015  TO 30-9-2015 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1497.737 802.482 2300.219 1715.183 784.520 2499.703 -217.446 17.962 -199.484
2 LWEJEL 71.048 8.877 79.925 25.539 6.268 31.807 45.509 2.609 48.118
3 CHIN SHWEHAW 263.211 35.691 298.902 149.978 29.426 179.404 113.233 6.265 119.498
4 KANPITETEE 19.599 17.507 37.106 5.352 17.822 23.174 14.247 -0.315 13.932
5 KYAING TONG 1.390 1.657 3.047 3.570 4.304 7.874 -2.180 -2.647 -4.827
6 TARCHILEIK 7.042 27.203 34.245 6.443 28.142 34.585 0.599 -0.939 -0.340
7 MYAWADDY 26.589 393.582 420.171 14.449 281.524 295.973 12.140 112.058 124.198
8 KAWTHAUNG 19.093 25.738 44.831 15.018 32.079 47.097 4.075 -6.341 -2.266
9 MYEIK 71.665 18.229 89.894 76.080 13.865 89.945 -4.415 4.364 -0.051
10 NABULAE
/HTEE KHEE
8.873 0.153 9.026 0.181 7.604 7.785 8.692 -7.451 1.241
11 MAWTAUNG 0.883 0.191 1.074 0.115 0.328 0.443 0.768 -0.137 0.631
12 SITTWE 1.747 0.170 1.917 2.400 0.008 2.408 -0.653 0.162 -0.491
13 MAUNG DAW 2.882 0.027 2.909 2.297 0.025 2.322 0.585 0.002 0.587
14 TAMU 25.573 8.600 34.173 12.082 5.117 17.199 13.491 3.483 16.974
15 RHI 9.855 4.576 14.431 7.619 2.480 10.099 2.236 2.096 4.332
  TOTAL 2027.187 1344.683 3371.870 2036.306 1213.512 3249.818 -9.119 131.171 122.052

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages