အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက်ပင်ရင်းထောက်ခံချက်

Mon, 04/22/2013 - 10:59 -- admin
Certificate of Origin Rules of Origin
ASEAN Free Trade Area ASEAN Free Trade Area
ASEAN - China FTA ASEAN - Korea FTA
ASEAN - India FTA ASEAN - Australia, Newzealand FTA
ASEAN - Japan FTA  
 

*အာဆီယံနိုင်ငံများ နှင့် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများတို့၏ အကောက်ခွန်နှုန်းထားများ *

*လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသအလိုက် သဘောတူညီထားသည့် ပင်ရင်းဒေသစည်းမျဉ်းနှင့် သက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေး ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ*

*အာဆီယံဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ယခုထက်ပိုမိုပြီး ကြည့်ရှု့လိုပါက ASEAN Website ဖြစ်သော http://www.aseansec.org တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။*