သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

၇။         လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး၊ပြင်ဆင်ချက်၊မိတ္တူမှန် လျှောက်ထားခြင်းအတွက် တင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်းများမှာ

            ( က )  သက်တမ်းတိုး (ရုံးချုပ်)

                      ( ၁ )   ရုံးချုပ်တွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် ကုမ္ပဏီမှ Letter Head ပါ မူရင်းဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်လိပ်မူပြီး တင်ပြစာ

                      ( ၂ )    လိုင်စင် မူရင်းတင်ပြရမည်။

                      ( ၃ )   သက်ဆိုင်ရာနယ်စပ်စခန်းမှ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ အရာရှိမှ တင်သွင်းရန် ပစ္စည်းလက်ကျန် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်

                      ( ၄ )   ထသက သက်တမ်းရှိရမည်။

            ( ခ )  သက်တမ်းတိုး (နယ်စခန်း)

                      ( ၁ )   သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် ကုမ္ပဏီမှ Letter Head ပါ မူရင်းတင်ပြစာ

                      ( ၂ )    လိုင်စင် မူရင်းတင်ပြရမည်။

                      ( ၃ )   သက်ဆိုင်ရာနယ်စပ်စခန်းမှ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊အရာရှိမှ တင်သွင်းရန် ပစ္စည်းလက်ကျန် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်

                      ( ၄ )   ထသက သက်တမ်းရှိရမည်။         

            ( ဂ )  ပြင်ဆင်ချက်

                      ( ၁ )   စခန်းပေါက်ပြင်ဆင်ရာတွင် နိုင်ငံတူ၊ မျက်နှာစာတူ စခန်းပေါက်များသာ ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါသည်။

                      ( ၂ )    ကုန်ရောင်းသူအမည်နှင့် လိပ်စာပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကုန်ဝယ်သူအမည်နှင့် လိပ်စာပြင်ဆင်ခြင်း၊ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တန်ဖိုးပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းပြင်ဆင်ခြင်း ၊ ပင်ရင်းနိုင်ငံပြင်ဆင်ခြင်းများကို ပြင်ဆင်ခွင့်မပြုပါ။

                      ( ၃ )   မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်အား ပြင်ဆင်ချက်လျှောက်ထားရာတွင် စာလုံးပေါင်းမှားယွင်း၍ ပြင်ဆင်ခြင်းကိုသာ ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

                      ( ၄ )   Model , Brand, Specifcication စသည့် အချက်များအား ပြင်ဆင်ရန် အတွက် တင်ပြရာတွင် မူအရ ခွင့်ပြုနိုင် / မပြုနိုင် တင်ပြလျှောက်ထားလာသည့် အခြေအနေများအပေါ်မူတည်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့ တင်ပြရမည်။

            ( ဃ )  မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားခြင်း/ထုတ်ပေးခြင်း။ထုတ်ပေးထားသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်များ ပျက်ဆီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းကြောင့် မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားပါက ဆောင်ရွက်မှု အခ ကြေးငွေကျပ် (၅၀၀၀) ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပါသည် -

                      ( ၁ )   ကုမ္ပဏီ Letter Head ပါ မူရင်းဖြင့် တင်ပြသည့်စာ

                      ( ၂ )    လိုင်စင်ပျောက်ဆုံးကြောင်း နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာတွင် ကြေငြာချက်

                      ( ၃ )   ပျောက်ဆုံးနေသည့် နေရာဒေသမှ သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်း၏ ထောက်ခံချက်

                      ( ၄ )   တင်သွင်းရန် ပစ္စည်းလက်ကျန်၊ ကျန်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်

 

၈။         သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့မှ ( ၃ ) လ သတ်မှတ်ခွင့်ပြုပါ သည်။ ပထမအကြိမ် သက်တမ်းတိုး ( ၂ ) လ ၊ ဒုတိယအကြိမ် သက်တမ်းတိုး ( ၁ ) လ ခွင့်ပြုပါသည်။

၉။         ခွင့်ပြုပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်ပါ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအရည်အသွေး ၊အရေအတွက် စသည့်များ ပြင်ဆင်ခြင်းကို ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောက်ရှိမလာမီ ကြိုတင်၍ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောက်ရှိလာပြီးမှ အထက်ပါအချက်အလက်များ ပြင်ဆင်ခြင်းကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်တင်သွင်းသည့် ပမာဏပြင်ဆင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းကို တစ်ဖက်ဖော်ပြပါ ပြင်ဆင်ကြေးများနှင့် အပိုကြေး (ဒဏ်ကြေး) များ ပေးဆောင်ရမည် -

စဉ်

အကြောင်း အရာ

သွင်းကုန်လိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်

(၁)လ အတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၁) လကျော်မှ (၃) လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၃) လ ကျော်မှ (၆) လ အတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၆) လ ကျော်မှ လျှောက်ထားခြင်း

မှတ်ချက်

၁။

ပြင်ဆင်ကြေး

ပြင်ဆင်ချက် (၁) ချက်လျှင်

ပြင်ဆင်ချက်

(၁) ချက်လျှင်

ငွေကျပ်-၅၀၀၀ိ/-

ပြင်ဆင်ချက်

(၁) ချက်လျှင်

ငွေကျပ်-၅၀၀၀ိ/-

ပြင်ဆင်ချက်

(၁) ချက်လျှင်

ငွေကျပ်-၅၀၀၀ိ/-

ပြင်ဆင်ချက်

(၁) ချက်လျှင်

ငွေကျပ်-၅၀၀၀ိ/-

ပို့/သွင်း သတင်း လွှာ (၅/၁၈)

၂။

အပိုကြေး (ဒဏ်ကြေး)

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀

 

 

၁၀။       ခွင့်ပြုပြီး သွင်းကုန်လိုင်စင်များအား ပြန်လည်အပ်နှံလျှင် အပ်နှံကြေး (၁) စောင်လျှင် (၅၀၀၀) ကျပ် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ကာလ ကျော်လွန်ပြီးမှ ပြန်လည်အပ်နှံပါက အောက်ဖော်ပြပါ အပိုကြေးများ ပေးဆောင်ရမည် -

စဉ်

အကြောင်းအရာ

သွင်းကုန်လိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက်

(၁)လ အတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၁) လကျော်မှ (၃) လအတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၃) လ ကျော်မှ (၆) လ အတွင်း လျှောက်ထားခြင်း

(၆) လ ကျော်မှ လျှောက်ထားခြင်း

မှတ်ချက်

၁။

အပိုကြေး

(ဒဏ်ကြေး)

-

၅၀၀

၁၀၀၀

၅၀၀၀

 

 

၁၁။       အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -

            ( က )  ကုမ္ပဏီမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးသို့ လိပ်မူပြီး Letter Head မူရင်းပါ တင်ပြလျှောက်ထားသည့်စာ

            ( ခ )  လိုင်စင် မူရင်းပါရှိရမည်။

            ( ဂ )  သက်ဆိုင်ရာနယ်စပ်စခန်းမှ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ အရာရှိမှ တင်သွင်းရန် ပစ္စည်းလက်ကျန် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်