ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား

၁။    နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေမာ္ေတာ္   ယာဥ္တင္သြင္းေလၽွာက္ထားသူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာတစ္ဦးခ်င္း အမည္၊ အလုပ္တာဝန္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ နိုင္ငံျခားေငြစာရင္း၊ အခြန္ေပးသြင္းမွု၊ ဘဏ္ေငြစာရင္းလက္က်န္၊ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားေသာ တရားဝင္႐ုံးစာျဖင့္ ေထာက္ခံစာပါရွိရမည္။

၂။       နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းစာအုပ္မူရင္းပါရွိရမည္။

၃။       တင္သြင္းလိုေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးအစား၊ Brand၊ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္၊ အင္ဂ်င္ပါဝါ၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ CIF တန္ဖိုး၊ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္ပနိုင္ငံေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းကုမၸဏီ၏ Invoice မူရင္းပါရွိရမည္။

၄။       ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလၽွာက္ထားက ေလၽွာက္ထားသူ၏ မွတ္ပုံတင္မူရင္းပါရွိရမည္။

၅။       ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ပါက Special Power ၊ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာႏွင့္ ေလၽွာက္ထားသူ၏ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴ၊ ကိုယ္စားလွယ္၏မွတ္ပုံတင္မူရင္းတို႔ပါရွိရမည္။

၁။     ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာန၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း ေလၽွာက္ထားသူႏွင့္ပတ္သက္ေသာတစ္ဦးခ်င္းအမည္၊  အလုပ္တာဝန္ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ နိုင္ငံျခားေငြစာရင္း၊ အခြန္ေပးသြင္းမွု၊ဘဏ္ေငြစာရင္းလက္က်န္၊ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားေသာတရားဝင္႐ုံးစာျဖင့္ ေထာက္ခံစာပါရွိရမည္။

၂။       နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းစာအုပ္မူရင္းပါရွိရမည္။

၃။       တင္သြင္းလိုေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးအစား၊ Brand ၊ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္၊ အင္ဂ်င္ပါဝါ၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ CIF တန္ဖိုး၊ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္ပနိုင္ငံေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းကုမၸဏီ၏ Invoice မူရင္းပါရွိရမည္။

၄။       ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလၽွာက္ထားက ေလၽွာက္ထားသူ၏ မွတ္ပုံတင္မူရင္းပါရွိရမည္။

၅။       ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ပါက Special Power၊ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာႏွင့္ ေလၽွာက္ထား၏သူ၏ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴ၊ ကိုယ္စားလွယ္၏မွတ္ပုံတင္မူရင္းတို႔ပါရွိရမည္။

၁။       သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး ----- ၿမိဳ႕၏ မွတ္ပုံတင္သက္တမ္းၾကာျမင့္ ယာဥ္မ်ားအား ဖ်က္သိမ္း ေရးႏွင့္အစားထိုးယာဥ္တင္သြင္းေရးအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္ (ပုံစံ-ဃ) တြင္ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားၿပီးအဖြဲ႕ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွူး၊ အဖြဲ႕ဝင္တို႔၏ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာစာမူရင္းပါရွိရမည္။

၂။       အထက္ပါပုံစံ (ဃ) စာရြက္အပိုဒ္ (၄)ေဖာ္ျပပါ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား(လူစီးကားအပ္ႏွံပါက လူစီးကားတစ္စီး၊ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးအပ္ႏွံပါကဘတ္စ္ကားတစ္စီး) အတြက္ အစားထိုးတင္သြင္းမည့္ျပည္ပမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္းခ်ေသာကုမၸဏီ၏ ယာဥ္အမ်ိဳးအစား၊ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္၊ အင္ဂ်င္ပါဝါ ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း ေရာက္ CIF တန္ဖိုးမ်ားျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းေျပစာ Invoice မူရင္းပါရွိရမည္။

၃။       ျပည္ပမွတင္သြင္းမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အတြက္ေပးေခ်ရမည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုးျပည့္စုံလုံေလာက္စြာ ထည့္ထားသည့္နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းစာအုပ္ မူရင္း/မိတၱဴပါရွိရမည္ (နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္း မည့္သူကိုယ္တိုင္၏ ေငြစာရင္းမဟုတ္ပါကအျခားနိုင္ငံျခားေငြစာရင္းရွိသူ၏ ေငြစာရင္းအား လႊဲေျပာင္းထည့္သြင္း ထားလၽွင္၄င္း၏ လႊဲေျပာင္းသုံးစြဲခြင့္ျပဳေၾကာင္း Account Transfer လႊဲခြင့္စာပါရွိရမည္)

၄။       ပုံစံ(ဃ)ပါ ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ပါက၄င္း၏ မွတ္ပုံတင္မူရင္းႏွင့္မိတၱဴပါရွိရမည္။ (ကိုယ္တိုင္မလာေရာက္နိုင္ပါက Special Power ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာႏွင့္ အလႊဲခံရသူ၏ မွတ္ပုံတင္ မူရင္း/မိတၱဴပါရွိရမည္)

၁။       စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလၽွာက္ထားမွုမ်ားအား Model Year အလိုက္ ပုံမွန္ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလၽွာက္ထားမွုမ်ား အားေအာက္ပါအတိုင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္-

          (က)    ယာဥ္အို/ယာဥ္ေဟာင္းအစားထိုးယာဥ္ေလၽွာက္ထားမွု (Consignment စနစ္)           အပါအဝင္

                             (၁)     လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား- ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း

                             (၂)     ၁၃၅၀ စီစီႏွင့္ေအာက္လူစီးယာဥ္မ်ား-၂၀၀၃ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅     ခုႏွစ္အတြင္း

                             (၃)     ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား- ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း

                             (၄)     ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား- ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း

          (ခ)     နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားေသာလူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း ၊ ပို႔ကုန္/ သြင္းကုန္ကုမၸဏီမ်ား၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ သေဘၤာသားမ်ား၊ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနစစ္သံဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဟိုတယ္/ခရီးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလၽွာက္ထားမွု

                             (၁)     လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား -၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း

                             (၂)     ၁၃၅၀စီစီႏွင့္ေအာက္လူစီးယာဥ္မ်ား-၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း

                             (၃)     ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား -၂၀၀၅ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း

                             (၄)     ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား(Express)- ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း(ဘယ္ေမာင္း)

                             (၅)     ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲယာဥ္မ်ား၊ (Mini Bus/City Bus) -၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း (ဘယ္ေမာင္း)

          (ဂ)     တိုင္း/ ျပည္နယ္ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ Taxi ေလၽွာက္ထားမွု

                   လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား-၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း

          (ဃ)    ပုံမွန္လိုင္စင္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလၽွာက္ထားမွု (FOC စနစ္ျဖင့္ ျပည္ပမွလွူဒါန္းသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပါမစ္ေလၽွာက္ထားမွု)

                              (၁)     လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား- ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း

                              (၂)     လုပ္ငန္းသုံးယႏၲရားမ်ား - ၂၀၀၅ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း

                              (၃)     မီးသတ္ယာဥ္   - ၁၉၉၉ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း

                              (၄)     လူနာတင္ယာဥ္ - ၁၉၉၉ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း

                              (၅)     နိဗၺာန္ယာဥ္ - ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း

                              (၆)     သာသနာေရးဆိုင္ရာယာဥ္မ်ား - ၂၀၀၅ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း

                              (၇)     ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား (Express) (၂၀၁၀ခုႏွစ္မွ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း)(ဘယ္ေမာင္း)

                              (၈)     ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲယာဥ္မ်ား ၊ (Mini Bus/ City Bus) (၂၀၀၅ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္အတြင္း) (ဘယ္ေမာင္း)

          မွတ္ခ်က္ ။      နိုင္ငံေတာ္အတြက္ လွူဒါန္းသည့္ မီးသတ္ကားႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားေလၽွာက္ထားရာတြင္ Model Year ေလၽွာ့ေပါ့ေလၽွာက္ထားပါကေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္။

          (င )    အစိုးရဌာနမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလၽွာက္ထားမွု

                              (၁)     လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား - ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း

                              (၂)     လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္/ ခရီးသည္တင္ယာဥ္/ ကုန္တင္ယာဥ္/ ယႏၲရားမ်ား-၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း

၂။       ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေရာက္ရွိခုႏွစ္ႏွင့္ ေရာက္ရွိခုႏွစ္ေအာက္ တစ္ႏွစ္နိမ့္ေမာ္ဒယ္ (Brand New) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတင္သြင္းပါက (ဘယ္ေမာင္း) သာတင္သြင္းရမည္။

 

 

 

                                                                                                                           ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ

Pages

Subscribe to ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE