ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား

    ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ (၅.၁.၂၀၁၅)ရက္ေန႔ ညွိႏိႈင္းစာအရ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းၾကာျမင့္ေသာ ဖ်က္သိမ္းယာဥ္ေထာက္ခံခ်က္၊ ပံုစံ(ဃ)၏ေနရပ္လိပ္စာသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းျဖစ္ပါက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ရန္ကုန္ တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြ႕ဲ၏ ကားရပ္နားရန္ေနရာေထာက္ခံခ်က္ရယူရန္မလုိဘဲ သြင္းကုန္ပါမစ္ ေလွ်ာက္ထားမႈကို ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

 

                                                                                                   ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ

                                                                                                                          (၆-၁-၂၀၁၅)

လူနာတင္ယာဥ္အားလက္ရွိတင္သြင္းခြင္႕ျပဳမႈအေျခအေန

       လူနာတင္ယာဥ္မ်ားအား တစ္ဖက္နုိင္ငံမွ ျပည္တြင္းရွိလူမႈုေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား အတြက္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ျပည္တြင္း အလွဴရွင္မ်ားမွ စုေပါင္းလွဴဒါန္းျခင္းအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္ အလက္မ်ားျပည္႕စုံပါက ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

(က) သက္တမ္းရွိမွတ္ပုံတင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ရပါမည္။

( ခ ) Invoice တင္ျပရပါမည္။

( ဂ ) သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရမည္။

(ဃ) သတ္မွတ္ေမာ္ဒယ္ျဖစ္ရပါမည္။ (၁၉၉၇-ခုနွစ္မွ ၂၀၁၃-ခုနွစ္အတြင္း )

( င ) လူနာတင္ယာဥ္အတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ပါရွိရမည္။

( စ ) က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေဆးရုံမ်ား/ေဆးေပးခန္းမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းေသာ လူနာ

တင္ယာဥ္မ်ားတင္သြင္းခြင့္အား က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနအမည္ျဖင့္ေလ်ွာက္ထားရပါမည္။

(ဆ) တစ္ဖက္နုိ္င္ငံလွဴဒါန္းစာ သုိ႕မဟုတ္ ျပည္တြင္းအလွဴရွင္အသင္းအဖြဲ႕၏ လွဴဒါန္္းစာပါရွိရမည္။

( ဇ ) ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ပါရွိရမည္။

( စ် ) အထက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျပည့္စုံပါက ကုန္သြယ္ေရးညွြန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဌာနခြဲ၌

လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမည္။

 

 

 

အင္ဂ်င္ပါ၀င္ (၆၆၀) စီစီရွိေသာ Suzuki Carry ကဲ့သုိ႕ Mini Truck မ်ားအား Mini Box Truck အေနျဖင့္ ေလ်ွာက္ထားမႈကိစၥ

       အင္ဂ်င္ပါ၀င္ (၆၆၀) စီစီရွိေသာ Suzuki Carry ကဲ့သုိ႕Mini Truck မ်ားအား (Box အပါအ၀င္) Mini Box Truck အေနျဖင့္ ေလ်ွာက္ထားလာပါက ၂၀၀၃ ခုနွစ္ေမာ္ဒယ္မွ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ေမာ္ဒယ္အထိ USD 5000 ျဖင့္ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း One Stop Services အဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

(၁၀) ေယာက္စီးမွ (၁၅) ေယာက္စီးအထိ Mini Bus ေလ်ွာက္ထားရာတြင္သိရွိရန္အခ်က္မ်ား

     (၁၀) ေယာက္စီးမွ (၁၅) ေယာက္စီးအထိ Mini Bus (ဘယ္ေမာင္း) မ်ားအားရာသက္ပန္အနီျဖင့္ ေျပးဆြဲျခင္းအတြက္ Bus အခြန္နွုန္းထားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္နွင့္ သြင္းကုန္ လုိင္စင္/ပါမစ္တြင္ “Mini Bus မ်ားအား ထာ၀ရအငွား (ဘယ္ေမာင္း) အနီျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ရန္” ဟုမွတ္ခ်က္ထည့္သြင္းေပးျပီး၊ကုိ္ယ္ပုိင္နွင့္ကုမဏီမ်ားမွ (၁၀) ေယာက္စီးမွ (၁၅) ေယာက္ စီးအထိ္ Mini Bus (ဘယ္ေမာင္း။ညာေမာင္း) မ်ားအားလူစီးယာဥ္ အခြန္နွုန္းထားျဖင့္ ေပးေဆာင္မည္ဆုိပါက သြင္းကုန္လုိင္စင္/ပါမစ္တြင္”ကုိယ္ပုိင္နံပါတ္ အနက္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ရန္” ဟု မွတ္ခ်က္ထည့္သြင္း ေပးရန္ One Stop Services အဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျခင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး ခြင့္ျပဳသည့္အစီအစဥ္တြင္ သြင္းကုန္ပါမစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ေဆာင္ရြက္မွႈတြင္ သိရွိရမည္အခ်က္မ်ား

       Normal စနစ္ျဖင့္သြင္းကုန္လုိင္စင္ခြင့္ျပဳရာတြင္ သြင္းကုန္လုိင္စင္ျပင္ဆင္ျခင္းအား ပုိ႕ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ထုံး လုပ္နည္းစာအုပ္၏ ျပဌာန္းခ်က္အရ အပိုင္း(၆) ၊ စာမ်က္ႏွာ(၄၉)တြင္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိမီ ႀကိဳတင္ သေဘၤာတင္ျခင္းအား ခြင့္မျပဳသျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ “သေဘၤာမတင္မီ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္မွသာ အတည္ျဖစ္သည္” ဟူေသာ မွတ္္ခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျခင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး ခြင့္ျပဳသည့္အစီအစဥ္နွင့္ ယာဥ္အုိယာဥ္ေဟာင္းအစားထုိးပါမစ္ ထုတ္ေပးမႈအစီ အစဥ္တြင္ သြင္းကုန္ပါမစ္ျပင္ဆင္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ “အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းျခင္း မေဆာင္ရြက္မီကာလအထိ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္မွသာအတည္ျဖစ္သည္” ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်ွက္ ရွိပါသည္။ သြင္းကုန္ ပါမစ္တြင္ အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ID ဖြင့္လွစ္ျပီးေၾကာင္းေရးသြင္းျပီး ပါက ျပင္ဆင္ခ်က္ ေဆာက္ရြက္ျခင္းအား ခြင့္ျပဳနုိင္မည္ မဟုတ္သည့္အတြက္ ယာဥ္တင္သြင္းသူမ်ားမွ မိမိထံသေဘၤာတင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား BL ႏွင့္ Cancellation စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ ကြဲလြဲမႈ ရွိ/မရွိ ေသခ်ာစြာ ဂရုျပဳ စစ္ေဆး၍ လိုင္စင္ႏွင့္ကြဲလြဲခ်က္မ်ားအား အခ်ိန္မီျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စဉ္ လအမည္/ေန႔စြဲ ယာဥ္အို/ယာဥ္ေဟာင္း သေဘၤာ
သား
ကုမၸဏီ MOFA ဟိုတယ္/
ခရီး
ျပည္ပ
အလုပ္သမား
ေက်ာက္မ်က္ အေထြေထြ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း အဌားယာဥ္
(Taxi)
ပါမစ္
ထုတ္ေပး
Sale Center စုစုေပါင္း ေနျပည္ေတာ္ ရန္ကုန္ စုစုေပါင္း
စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ စီေရ
စက္တင္ဘာလ (၂၀၁၁) ၆၃၄ ၆၃၄
ေအာက္တိုဘာလ (၂၀၁၁) ၆၀၈၇ ၆၀၈၇
ႏို၀င္ဘာလ (၂၀၁၁) ၄၇၁၀ ၄၇၁၀
ဒီဇင္ဘာလ (၂၀၁၁) ၆၀၅၈ ၇၃ ၆၁၃၁ ၅၂
ဇန္နဝါရီလ (၂၀၁၂) ၅၉၆၆ ၁၈၉ ၆၁၅၅ ၁၀၃
ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀၁၂) ၇၄၈၉ ၄၉၄ ၇၉၈၃ ၅၉၄ ၁၄၆ ၁၆၉ ၁၈
မတ္လ (၂၀၁၂) ၆၈၅၆ ၇၄၃ ၇၅၉၉ ၁၀၁၁ ၁၆၃ ၈၀ ၂၁ ၁၇
ဧၿပီလ (၂၀၁၂) ၂၇၂၄ ၃၈၂ ၃၁၀၆ ၁၁၈၆ ၉၃ ၄၉ - ၃၉၀ ၆၆ ၈၀
ေမလ (၂၀၁၂) ၃၂၈၅ ၁၅၄၉ ၄၈၃၄ ၅၄ ၁၀၄ ၃၅ ၁၅ ၁၂၂၃ ၃၉ ၈၁၇ ၈၁၇ ၃၆
၁၀ ဇြန္လ (၂၀၁၂) ၂၂၁၃ ၁၇၈၉ ၄၀၀၂ ၁၈ ၃၇ - ၂၆၈ ၂၃၅၄ ၂၃၅၄ ၂၇၂
၁၁ ဇူလိုင္လ (၂၀၁၂) ၂၆၅၇ ၂၀၇၄ ၄၇၃၁ ၁၃ ၁၂၁ ၂၆၅၁ ၂၆၅၈ ၄၀၀
၁၃ ၁.၈.၁၂ ၂၄၂ ၇၄ ၃၁၆ - - - - - - ၂၃၅ ၁၉ ၂၅၄ -
၁၄ ၃.၈.၁၂ ၉၃ ၆၈ ၁၆၁ - - - - - - ၁၈၈ ၄၅ ၂၃၃ -
၁၅ ၆.၈.၁၂ ၁၃၆ ၆၃ ၁၉၉ - - - - - - ၂၁၀ ၅၆ ၂၆၆ -
၁၆ ၇.၈.၁၂ ၁၂၀ ၉၉ ၂၁၉ - - - - - - ၂၄၁ ၇၆ ၃၁၇ ၅၀
၁၇ ၈.၈.၁၂ ၂၀၄ ၁၁၉ ၃၂၃ - - - - - - ၂၂၆ ၅၈ ၂၈၄ -
၁၈ ၉.၈.၁၂ ၁၉၉ ၆၆ ၂၆၅ - - - - - ၂၁၂ ၆၄ ၂၇၆ -
၁၉ ၁၀.၈.၁၂ ၁၆၃ ၈၈ ၂၅၁ - - - - ၁၇၉ ၉၁ ၂၇၀ -
၂၀ ၁၃.၈.၁၂ ၁၆၀ ၆၃ ၂၂၃ - - - - - ၁၈၀ ၉၃ ၂၇၃ -
၂၁ ၁၄.၈.၁၂ ၁၆၅ ၁၁၅ ၂၈၀ - - - - - - ၂၂၀ ၉၆ ၃၁၆ -
၂၂ ၁၅.၈.၁၂ ၁၈၉ ၇၃ ၂၆၂ - - - - - - ၂၁၄ ၈၉ ၃၀၃ -
၂၃ ၁၆.၈.၁၂ ၁၂၇ ၁၁၃ ၂၄၀ - - - - - ၁၆၁ ၈၄ ၂၄၅ -
စုစုေပါင္း ၅၀၄၇၇ ၈၂၃၄ ၅၈၇၁၁ ၂၈၆၇ ၇၂၁ ၃၄၀ ၅၇ ၂၀၆၄ ၁၁၂ ၈၀၈၈ ၇၇၈ ၈၈၆၆ ၈၃၈

Pages

Subscribe to ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE