ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား

၁။       သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အတည္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီးသတ္မွတ္ စည္းကမ္း ခ်က္မ်ားအားလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။

၂။       လြန္ခဲ့ေသာ (၅)ႏွစ္အတြင္းထုတ္လုပ္သည့္ လူစီးယာဥ္မ်ားျဖစ္ရမည္။

၃။    ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႔ တင္သြင္းေရာက္ရွိၿပီးကကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာနတြင္ အငွားယာဥ္ (နံပါတ္အနီ) အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ရမည္။သတ္မွတ္ထားသည့္ယာဥ္မွတ္ပုံတင္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးဖ်က္သိမ္း ခ်ိန္အထိ

အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္အသုံးျပဳရန္ ျပင္ဆင္မွတ္ပုံတင္ခြင့္မျပဳပါ။

၄။       ပုဂၢလိကအငွားယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ တူညီ သည့္ ကိုယ္ထည္ေဆးအေရာင္ ျဖစ္ရမည္။

၅။       လူစီးအငွားယာဥ္ Taxi မ်ားကိုမီတာတပ္ဆင္ အသုံးျပဳရမည္။

၆။       On Call ေခၚဆိုငွားရမ္းနိုင္သည့္ ဆက္သြယ္မွုစနစ္ တပ္ဆင္ရမည္။

၇။       နိုင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာအခြန္အခမ်ားကိုအျပည့္အဝေပးေဆာင္ ရမည္။

၈။       တင္သြင္းသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ေပၚေရးဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၁။     တင္သြင္းခြင့္ေလၽွာက္ထားသူ၏ ယခင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွ စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ စာရင္းေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာသေဘၤာသားမ်ား၊ နိုင္ငံျခားတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ နိုင္ငံျခားသံ႐ုံမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္အား ခြင့္ျပဳပါမစ္ထုတ္ေပးခဲ့သည့္စာရင္းတြင္းမပါဝင္ေၾကာင္းကိုယ္တိုင္ခံဝန္ကတိျပဳတင္ၿပ ခ်က္ပါရွိရမည္။

၂။       ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ေလၽွာက္ထားသူ၏အိမ္ေထာင္စုဇယားမူရင္းပါရွိရမည္။

၃။       နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းစာအုပ္မူရင္းပါရွိရမည္။

၄။       တင္သြင္းလိုေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးအစား၊ Brand ၊ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္၊ အင္ဂ်င္ပါဝါ၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ CIF တန္ဖိုး၊ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားေသာျပည္ပနိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းကုမၸဏီ၏ Invoice မူရင္းပါရွိရမည္။

၅။       ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလၽွာက္ထားက ေလၽွာက္ထားသူ၏ မွတ္ပုံတင္မူရင္းပါရွိရမည္။

၆။       ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ပါက Special Power ၊ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာႏွင့္ ေလၽွာက္ထားသူ၏ မွတ္ပုံတင္ မူရင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္၏မွတ္ပုံတင္မူရင္းတို႔ပါရွိရမည္။

၁။  အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ေလၽွာက္ထားသူႏွင့္ပတ္သက္ေသာတစ္ဦးခ်င္း အမည္၊ အလုပ္တာဝန္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ နိုင္ငံျခားေငြစာရင္း၊ အခြန္ေပးသြင္းမွု၊ ဘဏ္ေငြစာရင္းလက္က်န္၊တင္သြင္းခြင့္ျပဳေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားေသာ တရားဝင္႐ုံးစာျဖင့္ ေထာက္ခံစာပါရွိရမည္။

၂။       နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းစာအုပ္မူရင္းပါရွိရမည္။

၃။       တင္သြင္းလိုေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးအစား၊ Brand ၊ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္၊ အင္ဂ်င္ပါဝါ၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ CIF တန္ဖိုး၊ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္ပနိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းကုမၸဏီ၏ Invoice မူရင္းပါရွိရမည္။

၄။       ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလၽွာက္ထားက ေလၽွာက္ထားသူ၏ မွတ္ပုံတင္မူရင္းပါရွိရမည္။

၅။       ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ပါက Special Power ၊ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာႏွင့္ ေလၽွာက္ထားသူ၏ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴ၊ ကိုယ္စားလွယ္၏မွတ္ပုံတင္မူရင္းတို႔ပါရွိရမည္။

၁။  ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ ေလၽွာက္ထားသူႏွင့္ ပတ္သက္ေသာတစ္ဦးခ်င္းအမည္၊အလုပ္တာဝန္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ နိုင္ငံျခား ေငြစာရင္း၊ အခြန္ေပးသြင္းမွု၊        ဘဏ္ေငြစာရင္းလက္က်န္၊တင္သြင္းခြင့္ျပဳေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုးသတ္ မွတ္ခ်က္ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားေသာတရားဝင္႐ုံးစာျဖင့္ ေထာက္ခံစာပါရွိရမည္။

၂။       နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းစာအုပ္မူရင္းပါရွိရမည္။

၃။       တင္သြင္းလိုေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးအစား၊ Brand၊ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္၊ အင္ဂ်င္ပါဝါ၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ CIF တန္ဖိုး၊ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားေသာျပည္ပနိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းကုမၸဏီ၏ Invoice မူရင္းပါရွိရမည္။

၄။       ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလၽွာက္ထားက ေလၽွာက္ထားသူ၏ မွတ္ပုံတင္မူရင္းပါရွိရမည္။

၅။       ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ပါက Special Power ၊ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာႏွင့္ ေလၽွာက္ထားသူ၏ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴ၊ ကိုယ္စားလွယ္၏မွတ္ပုံတင္မူရင္းတို႔ပါရွိရမည္။

၁။     စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းခြင့္ ေလၽွာက္ထားသူ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာတစ္ဦးခ်င္းအမည္၊အလုပ္တာဝန္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ နိုင္ငံျခား ေငြစာရင္း၊ အခြန္ေပးသြင္းမွု၊ ဘဏ္ေငြစာရင္းလက္က်န္၊ တင္သြင္းခြင့္ျပဳေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္တန္ဖိုး သတ္မွတ္ခ်က္  ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားေသာတရားဝင္႐ုံးစာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားစာပါရွိရမည္။

၂။       သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီ၏ သက္တမ္းတိုးထားၿပီးျဖစ္ေသာကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္၊ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပုံတင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီဒါရိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္စာရင္း၊ ၆/၂၆ ပုံစံမ်ားပူးတြဲတင္ျပရမည္။

၃။       ပို႔ကုန္သြင္းကုန္တန္ဖိုးေဖာ္ျပခ်က္မ်ား(သို႔) ႀကိဳတင္ေငြေပးသြင္းထားမွုအေထာက္အထားမူရင္း/ မိတၱဴ မ်ားပါရွိရမည္။

၄။       နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းစာအုပ္မူရင္းပါရွိရမည္။

၅။       တင္သြင္းလိုေသာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးအစား၊ Brand ၊ ထုတ္လုပ္သည့္ခုႏွစ္၊ အင္ဂ်င္ပါဝါ ၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ CIF တန္ဖိုး၊ ျပည့္စုံစြာေဖာ္ျပထားေသာ ျပည္ပနိုင္ငံေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းကုမၸဏီ၏ Invoice မူရင္းပါရွိရမည္။

၆။       ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလၽွာက္ထားက ေလၽွာက္ထားသူ၏ မွတ္ပုံတင္မူရင္းပါရွိရမည္။

၇။       ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ပါက Special Power ၊ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာႏွင့္ ေလၽွာက္ထားသူ၏ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴ၊ ကိုယ္စားလွယ္၏မွတ္ပုံတင္မူရင္းတို႔ပါရွိရမည္။

Pages

Subscribe to ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE