မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ

မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ(Show Room) တွင်ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင်လိုက်နာရမည့်စည်ကမ်းချက်များ အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Attachment Files:

မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ(Sale Center) တွင်ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းရာတွင်လိုက်နာရမည့်စည်ကမ်းချက်များ အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Attachment Files:

၁။      ကုန်သွယ်ရေးစခန်း(မူဆယ်၊ မြဝတီ၊ တာချီလိတ်) တို့တွင် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်/ယန္တရားများ လျှောက် ထားခွင့်ပြုပြီး လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်/ယန္တရား လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များမှာ

          (က)  ကုမ္ပဏီ Letter Head ပါလျှောက်လွှာ

          ( ခ )  Proforma Invoice (မူရင်း)

          ( ဂ )  Sale Contract (မူရင်း)                       

          (ဃ)  Invoice နှင့် Sale Contract အစစ်အမှန်များဖြစ်ကြောင်းနှင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာပါ ဖော်ပြချက် များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တန်ဖိုးများ မှန်ကန်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ

          ( င )  ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် ID ကဒ်

          ( စ )  ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

          (ဆ)  Recondition လျှောက်ထားပါက (10 Year Guarantee)

          ( ဇ )  ကုမ္ပဏီ သက်တမ်း (၁)နှစ် ပြည့်/မပြည့်

၂။       သာသနာရေးဆိုင်ရာယာဉ်များ သွင်းကုန်ပါမစ် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များမှာ

          (က)  သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားစာ

          ( ခ )  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝန်ကြီးရုံး၏ အကြောင်းကြားစာ

          ( ဂ )  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သို့ လိပ်မူ၍ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်လွှာ

          (ဃ)  Proforma Invoice

          ( င )  မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားသည့် ဆရာတော်၏ သာသနာဝင်စိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း/မိတ္တူ)

          ( စ )  မော်တော်ယာဉ်လှူဒါန်းခြင်းကတိစာချုပ်

          (ဆ)  နှစ်ဦးသဘောတူနိုင်ငံခြားငွေဘဏ်စာရင်းအသုံးပြုမည့် ဝန်ခံကတိ

          ( ဇ )  နိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာအုပ် (မူရင်း/မိတ္တူ)

          ( ဈ)  ကိုယ်တိုင်လာရောက် မလျှောက်ထားနိုင်ပါက ပါမစ်လာရောက် လျှောက်ထားသူ အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊ မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)

          (ည)  စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံပါက လာရောက်လျှောက်ထားသူသည် ကုန်သွယ်မှု မူဝါဒ ဌာနခွဲသို့ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် Code No တောင်းခံရန်နှင့် Public Access Center တွင် သတ်မှတ် ပေးသည့် Code No အတိုင်း Online လျှောက်ထားရန်။

          ( ဋ )  Online ဝင်ပြီးပါက သွင်းကုန်ဌာနခွဲတွင် Sectionတာဝန်ခံထံသို့ ပါမစ် လျှောက်ထားရန်။        

၃။      လူနာတင်ယာဉ်များ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များမှာ

          (က)  ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားစာ

          ( ခ )  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ အကြောင်းကြားစာ

          ( ဂ )  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သို့ လိပ်မူ၍ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်လွှာ

          (ဃ)  Proforma Invoice

          ( င )  မော်တော်ယာဉ်လှူဒါန်းခြင်းကတိစာချုပ်

          ( စ )  နှစ်ဦးသဘောတူနိုင်ငံခြားငွေဘဏ်စာရင်းအသုံးပြုမည့် ဝန်ခံကတိ

          (ဆ)  နိုင်ငံခြားငွေဘဏ်စာအုပ် (မူရင်း/မိတ္တူ)

          ( ဇ )  ကိုယ်တိုင်လာရောက်မလျှောက်ထားနိုင်ပါက ပါမစ်လာရောက်လျှောက်ထားသူ

                  အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊ မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)

          ( ဈ)  စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံပါက လာရောက်လျှောက်ထားသူသည် ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဌာနခွဲသို့ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် Code No တောင်းခံရန်နှင့် Public Access Center တွင် သတ်မှတ် ပေးသည့် Code No အတိုင်း Online လျှောက်ထားရန်။

          (ည)  Online ဝင်ပြီးပါက သွင်းကုန်ဌာနခွဲတွင် Section တာဝန်ခံထံသို့ ပါမစ် လျှောက်ထားရန်။

၄။      နိဗ္ဗာန်ယာဉ်များ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များ

          (က)  ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုမှတ်ပုံတင်ရေးအဖွဲ့၊ ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့အစည်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်မှ ထုတ်ပေးသော မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ဖြင့်​​ လျှောက်ထားမှုအား လက်မခံပါ။)

          ( ခ )  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ အကြောင်းကြားစာ

          ( ဂ )  ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သို့ လိပ်မူ၍ သွင်းကုန်ပါမစ်လျှောက်လွှာ၏ အကြောင်းကြားစာ

          (ဃ)  Proforma Invoice

          ( င )  မော်တော်ယာဉ်လှူဒါန်းခြင်းကတိစာချုပ်

          ( စ )  နှစ်ဦးသဘောတူနိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာရင်းအသုံးပြုမည့် ဝန်ခံကတိ

          (ဆ)  နိုင်ငံခြားငွေဘဏ်စာအုပ် (မူရင်း/မိတ္တူ)

          ( ဇ )  ကိုယ်တိုင်လာရောက်မလျှောက်ထားနိုင်ပါက ပါမစ်လာရောက်လျှောက်ထားသူအတွက် ကိုယ်စား လှယ်လွှဲစာ၊ မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)

          ( ဈ ) စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံပါက လာရောက်လျှောက်ထားသူသည် ကုန်သွယ်မှုမူဝါဒဌာနခွဲသို့ သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် Code No တောင်းခံရန်နှင့် Public Access Center တွင် သတ်မှတ်ပေး သည့် Code No အတိုင်း Online လျှောက်ထားရန်။

          (ည)  Online ဝင်ပြီးပါက သွင်းကုန်ဌာနခွဲတွင် Section တာဝန်ခံထံသို့ ပါမစ်လျှောက်ထားရန်။       

၅။           လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအစီအစဉ်အရ ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် ပါမစ်လျှောက်ထား ရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များမှာ

             (က)     မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန်ကာယကံရှင်၏ လျှောက်လွှာ ၊

             ( ခ )    လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၊                                          

             ( ဂ )    ယာဉ်လျှောက်ထားသူ၏အိမ်ထောင်စုဝင်လူဦးရေစာရင်း(သန်းခေါင်စာရင်း) မူရင်း၊

             (ဃ)     ဘဏ်စာအုပ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၊

             ( င )    လျှောက်ထားသူမှ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ခွင့်ပြုပါမစ်ထုတ်ပေးခဲ့သည့် စာရင်းတွင်မပါ ဝင်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ၊

             ( စ )    Proforma Invoice မူရင်း၊

             (ဆ)     Proforma Invoice မူရင်းတွင် Reconditioned လျှောက်ထားပါက Reconditioned  အချက် (၆) ချက်နှင့်အညီ  တင်သွင်းလျှောက်ထားကြောင်းဝန်ခံကတိ ၊

             ( ဇ )    ပါမစ်လျှောက်ထားမှုအား ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားရမည်။ (ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် လျှောက်ထားခြင်းအား ခွင့်မပြုပါ )

၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက်ပြည်ပမှ မော်တော်ယဉ်တင်သွင်းခြင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်သတ်မှတ်ခြင်းကို မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဖြစ်သည်။

ပူးတွဲပါ PDF file တွင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

၂၀၂၀ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွက်  ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တယားများနှင့် လုပ်ငန်းသုံး မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်း (Show Room) များတွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းသူများအနေဖြင့် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ

Attachment Files:

Pages

Subscribe to မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ

သတင်းအချက်အလက်များ