နောက်ဆုံးရ သတင်း

ဒု-ဦးစီးမှူး/စာရင်းကိုင်-၂ ရာထူး (၆) နေရာနှင့် အငယ်တန်းစာရေး / ဒု-လက်ထောက် ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူး (၁၈) နေရာ၊ အစောင့်/ရုံးအကူ/လုပ်သား(လုံခြုံရေး) ရာထူးအတွက် (၃) နေရာတို့တွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ထား သည့် အမည်စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ကြေငြာအပ်ပါသည်။

ဒု-ဦးစီးမှူး/စာရင်းကိုင်-၂ ရာထူး (၆) နေရာတို့တွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ထားသည့် အမည်စာရင်း

စဉ် အမည်/
မှတ်ပုံတင်အမှတ်
စတင်ခန့်ထားသည့် ရာထူး/လစာနှုန်း (ကျပ်) စတင်ခံစားခွင့်ပြုသည့် လစာနှုန်း (ကျပ်) မှတ်ချက်
ဒေါ်ဇွန်ဇွန်အောင်
၉/ပကခ(နိုင်) ၀၁၇၉၄၅
ဒု-ဦးစီးမှူး
(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)
၂၁၆၀၀၀  
ဒေါ်ခိုင်မီမီညို
၅/ဝလန(နိုင်) ၁၃၉၈၆၁
ဒု-ဦးစီးမှူး
(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)
၂၁၆၀၀၀  
ဒေါ်အိသက်သက်စံ
၁၂/ဗတထ(နိုင်) ၀၃၉၄၄၄
ဒု-ဦးစီးမှူး
(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)
၂၁၆၀၀၀  
ဒေါ်မေဇင်သန်း
၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၁၇၃၁၁၆
ဒု-ဦးစီးမှူး
(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)
၂၁၆၀၀၀  
ဒေါ်အေမီကျော်
၈/ပခက(နိုင်) ၃၀၄၀၃၅
စာရင်းကိုင် - ၂
(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)
၂၁၆၀၀၀  
ဒေါ်တင်တင်အေး
၁၀/သထန(နိုင်) ၂၀၀၄၅၄
စာရင်းကိုင် - ၂
(၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀)
၂၁၆၀၀၀  

 

အငယ်တန်းစာရေး / ဒု-လက်ထောက် ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူး (၁၈) နေရာတို့တွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ထားသည့် အမည်စာရင်း

စဉ် အမည်/
မှတ်ပုံတင်အမှတ်
စတင်ခန့်ထားသည့် ရာထူး/ လစာနှုန်း (ကျပ်) စတင်ခံစားခွင့်ပြုသည့် လစာနှုန်း (ကျပ်) မှတ်ချက်
ဦးဇော်ထက်ဝေ
၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၁၀၂၄၈၃
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဒေါ်ကံ့ကော်ဖူး
၉/မထလ(နိုင်) ၃၂၃၂၂၉
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဒေါ်မြတ်မိုးသိမ့်
၈/ပခက(နိုင်) ၂၆၇၃၅၈
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဒေါ်နုကြည်
၉/မသန(နိုင်)၁၄၄၆၅၇
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဒေါ်နေနွယ်ထွန်း
၅/တဆန(နိုင်)၁၄၁၇၇၈
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဒေါ်မေလင်းဦး
၅/တဆန(နိုင်)၁၄၁၆၄၄
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဒေါ်ဇင်မာထွန်း
၅/ဝလန(နိုင်)၁၇၀၈၂၆
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဦးဖြိုးဟန်ကျော်
၉/ခအဇ(နိုင်) ၀၃၅၈၇၁
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
ဦးဇော်ထက်အောင်
၅/ဝလန(နိုင်) ၁၈၃၉၆၆
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၀ ဦးရဲလင်း
၉/ရမသ(နိုင်)၁၄၃၉၂၅
အငယ်တန်းစာရေး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၁ ဒေါ်ညိုနှင်းစိုး
၁၄/အဂပ(နိုင်) ၁၉၈၈၀၃
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၂ ဒေါ်ရီမွန်မွန်ခန့်
၉/လဝန(နိုင်) ၂၂၁၉၆၄
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၃ ဒေါ်ချိုရီသင်း
၈/ရနခ(နိုင်) ၁၅၃၃၂၉
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၄ ဒေါ်စုမာလွင်
၅/စကန(နိုင်) ၁၉၇၀၄၅
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၅ ဒေါ်ဆုလဲ့နန္ဒာ
၁၃/ရစန(နိုင်) ၁၀၁၈၇၉
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၆ ဒေါ်အေးချမ်းဟေမာန်
၁၄/မအပ(နိုင်) ၂၉၀၂၄၇
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၇ ဦးမြတ်သူရ
၉/တသန(နိုင်) ၁၉၈၃၁၀
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  
၁၈ ဒေါ်စောယုနိုင်
၅/ဝလန(နိုင်) ၁၆၉၇၉၉
ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ
လုပ်ဆောင်ရေးမှူး
(၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀)
၁၈၀၀၀၀  

 

အစောင့်/ရုံးအကူ/လုပ်သား(လုံခြုံရေး) ရာထူးအတွက် (၃) နေရာတို့တွင် ခန့်ထားရန် ရွေးချယ်ထားသည့် အမည်စာရင်း 

စဉ် အမည်/
မှတ်ပုံတင်အမှတ်
စတင်ခံစားခွင့်ပြုသည့် ရာထူးနှင့် လစာနှုန်း (ကျပ်) စတင်ခံစားခွင့်ပြုသည့် လစာနှုန်း (ကျပ်) မှတ်ချက်
ဦးရဲစိုးကျော်
၉/ပဗသ(နိုင်)၀၁၄၄၆၆
ရုံးအကူ
(၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)
၁၄၄၀၀၀  
ဦးဝေဖြိုးကို
၈/မကန(နိုင်)၂၅၇၉၀၀
အစောင့်
(၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)
၁၄၄၀၀၀  
ဦးမျိုးဇော်ပိုင်
၅/အတန(နိုင်)၀၇၉၆၀၃
လုံခြုံရေး
(၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀)
၁၄၄၀၀၀  

(၁)     စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန အနေဖြင့် အကောက်ခွန် သက်သာခွင့်အတွက် ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးမှုအား E-CO စနစ်ဖြင့် ၂၀၁၉ မေလမှ စတင်ပြီး အွန်လိုင်းမှ လျှောက်ထား ထုတ်ပေးမှုများ အား လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

 

(၂)     ထို့သို့ ထုတ်ပေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ အာဆီယံနိုင်ငံများ အချင်းချင်း ထုတ်ပေးလက်ခံ ဆောင်ရွက်သည့် Form D ပုံစံအား အီလက်ထရောနစ်ဒေတာဖြင့် NSW-RP မှတဆင့် အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ ပေးပို့ခြင်းကို စမ်းသပ်ကာလအဖြစ် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက် လျှက် ရှိပါသည်။

 

(၃)     ထိုသို့ နိုင်ငံအချင်းချင်း ပေးပို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်လုပ်ငန်းအရ Number နှင့် Alphabet များကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး Special Characters များဖြစ်သည့် Single Quote, Double quote, Dash,………စသည့်တို့အား စနစ်အချင်းချင်းအနေဖြင့် ပေးပို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် E-CO စနစ်တွင်လည်း (Form D တစ်မျိုးတည်း အတွက်သာ) အဆိုပါ Special Characters များကို Type ပြုလုပ်ခြင်း ၊ Copy & Paste ပြုလုပ်ခြင်းများ မရနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိပါသည်။

 

(၄)     ၄င်းအပြင် Attachတွဲရန် လိုအပ်သည့် Document များကို အမျိုးအစား အလိုက် သတ်မှတ် ခေါင်းစဉ်များအောက်တွင်သာ မဖြစ်မနေတင်ပြကြရန်နှင့် အခြားခေါင်းစဉ်များအောက် တွင်စုပေါင်းတင်ပြခြင်းမျိုး၊ နေရာလွှဲမှားတင်ပြခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ကြပါရန် အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ (၁၇:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးသည် ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးကျောက်တယ်ချန် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ (၁၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်း ဥက္ကဌ ဦးမင်းခိုင် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီး၊ Enhanced Integrated Framework-EIF အစီအစဉ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ကုန်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန် ၂၄ ရက်မှ ၂၆ ရက်နေ့အထိ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

 

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပထမနေ့တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေး နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနနှင့် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန စသည်တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း (၂၅) ဦး တက် ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

 

အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယနေ့၌ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနတို့မှ ကိုယ်စား လှယ် (၂၅) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

 

ထို့နောက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ တတိယနေ့တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံး၊ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်စသည်တို့ မှ ကိုယ်စားလှယ် (၂၅) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

 

ဆွေးနွေးပွဲကို ဒေသတွင်းဝန်ဆောင်မှု ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်များတွင် ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမှု အခြေအနေများနှင့် ပေးပို့ထားသည့် ကတိကဝတ်များကို သိရှိစေရန်၊ ဒေသတွင်းသဘော တူညီချက်များတွင် လိုက်ပါ အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာ၌ ပြည်တွင်းလိုအပ်သည်များကို ကြိုတင်သိရှိ နားလည်စေရန်နှင့် လိုက်ပါအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကဏ္ဍအလိုက် ကြုံတွေ့ရသည့် စိန်ခေါ်မှုများ၊ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်ကာ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။

Pages

Subscribe to နောက်ဆုံးရ သတင်း