ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း

 
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၈-၆-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၈-၆-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၆၀၁.၂၇၅ ၃၂၂.၇၃၁ ၉၂၄.၀၀၆ ၆၀၁.၉၉၃ ၃၂၈.၂၆၇ ၉၃၀.၂၆၀ -၀.၇၁၈ -၅.၅၃၆ -၆.၂၅၄
လြယ္ဂ်ယ္ ၃၉.၁၂၀ ၃.၃၅၈ ၄၂.၄၇၈ ၅၂.၈၄၀ ၃.၄၈၄ ၅၆.၃၂၄ -၁၃.၇၂၀ -၀.၁၂၆ -၁၃.၈၄၆
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၅၁.၂၄၂ ၁၀.၉၅၅ ၆၂.၁၉၇ ၉၂.၁၄၀ ၉.၆၂၇ ၁၀၁.၇၆၇ -၄၀.၈၉၈ ၁.၃၂၈ -၃၉.၅၇၀
ကန္ပိုက္တီး ၅၉.၈၈၃ ၆.၇၃၃ ၆၆.၆၁၆ ၂၆.၀၄၈ ၉.၀၅၂ ၃၅.၁၀၀ ၃၃.၈၃၅ -၂.၃၁၉ ၃၁.၅၁၆
က်ိဳင္းတံု ၀.၀၁၇ ၀.၄၀၅ ၀.၄၂၂ ၀.၀၁၇ ၀.၂၅၃ ၀.၂၇၀   ၀.၁၅၂ ၀.၁၅၂
တာခ်ီလိတ္ ၂.၄၇၄ ၁၇.၄၆၉ ၁၉.၉၄၃ ၃.၂၇၀ ၁၁.၂၇၂ ၁၄.၅၄၂ -၀.၇၉၆ ၆.၁၉၇ ၅.၄၀၁
ျမ၀တီ ၁၄.၅၉၆ ၁၅၁.၆၇၄ ၁၆၆.၂၇၀ ၁၀.၇၂၈ ၁၂၉.၃၃၉ ၁၄၀.၀၆၇ ၃.၈၆၈ ၂၂.၃၃၅ ၂၆.၂၀၃
ေကာ့ေသာင္း ၂၈.၂၂၆ ၁၀.၃၇၃ ၃၈.၅၉၉ ၁၃.၈၄၀ ၁၆.၂၀၅ ၃၀.၀၄၅ ၁၄.၃၈၆ -၅.၈၃၂ ၈.၅၅၄
ျမိတ္ ၃၆.၉၉၁ ၁၂.၄၄၅ ၄၉.၄၃၆ ၂၁.၈၇၂ ၁၁.၇၈၃ ၃၃.၆၅၅ ၁၅.၁၁၉ ၀.၆၆၂ ၁၅.၇၈၁
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၉၄၉ ၀.၁၅၈ ၁.၁၀၇ ၁.၇၆၀ ၀.၀၄၆ ၁.၈၀၆ -၀.၈၁၁ ၀.၁၁၂ -၀.၆၉၉
၁၁ ေမာေတာင္ ၁.၃၃၆ ၀.၃၅၈ ၁.၆၉၄ ၀.၄၆၂ ၀.၃၉၃ ၀.၈၅၅ ၀.၈၇၄ -၀.၀၃၅ ၀.၈၃၉
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၃၁ ၀.၁၇၉ ၀.၂၁၀ ၀.၀၅၆ ၀.၁၂၁ ၀.၁၇၇ -၀.၀၂၅ ၀.၀၅၈ ၀.၀၃၃
၁၃ စစ္ေတြ ၂.၀၇၃ ၀.၀၂၀ ၂.၀၉၃ ၀.၅၄၈ ၀.၀၁၄ ၀.၅၆၂ ၁.၅၂၅ ၀.၀၀၆ ၁.၅၃၁
၁၄ ေမာင္ေတာ ၂.၂၇၈   ၂.၂၇၈ ၂.၀၆၈   ၂.၀၆၈ ၀.၂၁၀   ၀.၂၁၀
၁၅ တမူး ၁၉.၉၁၃ ၀.၄၈၈ ၂၀.၄၀၁ ၄.၃၄၆ ၁.၂၀၆ ၅.၅၅၂ ၁၅.၅၆၇ -၀.၇၁၈ ၁၄.၈၄၉
၁၆ ရိဒ္ ၄.၃၆၃ ၂.၈၇၁ ၇.၂၃၄ ၅.၈၉၈ ၂.၆၈၃ ၈.၅၈၁ -၁.၅၃၅ ၀.၁၈၈ -၁.၃၄၇
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၈၆၄.၇၆၇ ၅၄၀.၂၁၇ ၁၄၀၄.၉၈၄ ၈၃၇.၈၈၆ ၅၂၃.၇၄၅ ၁၃၆၁.၆၃၁ ၂၆.၈၈၁ ၁၆.၄၇၂ ၄၃.၃၅၃

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages