ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

န္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း

 
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၄-၅-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၄-၅-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၁၃.၄၉၂ ၁၄၈.၄၃၃ ၃၆၁.၉၂၅ ၁၉၄.၆၃၃ ၁၅၀.၉၅၆ ၃၄၅.၅၈၉ ၁၈.၈၅၉ -၂.၅၂၃ ၁၆.၃၃၆
လြယ္ဂ်ယ္ ၂၃.၁၂၅ ၁.၄၁၅ ၂၄.၅၄၀ ၂၃.၁၆၁ ၁.၃၅၀ ၂၄.၅၁၁ -၀.၀၃၆ ၀.၀၆၅ ၀.၀၂၉
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၁၉.၄၆၂ ၄.၉၃၂ ၂၄.၃၉၄ ၃၁.၃၃၉ ၃.၃၅၉ ၃၄.၆၉၈ -၁၁.၈၇၇ ၁.၅၇၃ -၁၀.၃၀၄
ကန္ပိုက္တီး ၃၆.၄၄၀ ၃.၀၃၃ ၃၉.၄၇၃ ၁၆.၀၇၉ ၃.၃၁၂ ၁၉.၃၉၁ ၂၀.၃၆၁ -၀.၂၇၉ ၂၀.၀၈၂
က်ိဳင္းတံု   ၀.၂၄၀ ၀.၂၄၀ ၀.၀၀၄ ၀.၁၈၅ ၀.၁၈၉ -၀.၀၀၄ ၀.၀၅၅ ၀.၀၅၁
တာခ်ီလိတ္ ၀.၉၀၈ ၅.၁၂၅ ၆.၀၃၃ ၁.၁၀၅ ၃.၆၉၆ ၄.၈၀၁ -၀.၁၉၇ ၁.၄၂၉ ၁.၂၃၂
ျမ၀တီ ၆.၀၉၈ ၆၇.၄၆၈ ၇၃.၅၆၆ ၅.၂၁၁ ၅၁.၇၂၇ ၅၆.၉၃၈ ၀.၈၈၇ ၁၅.၇၄၁ ၁၆.၆၂၈
ေကာ့ေသာင္း ၁၈.၃၀၀ ၅.၈၀၂ ၂၄.၁၀၂ ၁၀.၃၄၉ ၄.၈၀၁ ၁၅.၁၅၀ ၇.၉၅၁ ၁.၀၀၁ ၈.၉၅၂
ျမိတ္ ၂၇.၅၃၀ ၇.၈၁၈ ၃၅.၃၄၈ ၁၄.၀၆၅ ၅.၅၄၅ ၁၉.၆၁၀ ၁၃.၄၆၅ ၂.၂၇၃ ၁၅.၇၃၈
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၄၄၈ ၀.၀၈၈ ၀.၅၃၆ ၀.၅၁၀ ၀.၀၂၁ ၀.၅၃၁ -၀.၀၆၂ ၀.၀၆၇ ၀.၀၀၅
၁၁ ေမာေတာင္ ၀.၆၄၄ ၀.၁၃၁ ၀.၇၇၅ ၀.၂၃၁ ၀.၁၈၇ ၀.၄၁၈ ၀.၄၁၃ -၀.၀၅၆ ၀.၃၅၇
၁၂ မယ္စဲ့   ၀.၀၇၂ ၀.၀၇၂ ၀.၀၂၇ ၀.၀၆၁ ၀.၀၈၈ -၀.၀၂၇ ၀.၀၁၁ -၀.၀၁၆
၁၃ စစ္ေတြ ၁.၁၂၆ ၀.၀၀၉ ၁.၁၃၅ ၀.၁၈၀ ၀.၀၀၇ ၀.၁၈၇ ၀.၉၄၆ ၀.၀၀၂ ၀.၉၄၈
၁၄ ေမာင္ေတာ ၁.၁၃၄   ၁.၁၃၄ ၀.၈၄၂   ၀.၈၄၂ ၀.၂၉၂   ၀.၂၉၂
၁၅ တမူး ၇.၉၆၂ ၀.၁၃၂ ၈.၀၉၄ ၁.၆၄၈ ၀.၄၁၇ ၂.၀၆၅ ၆.၃၁၄ -၀.၂၈၅ ၆.၀၂၉
၁၆ ရိဒ္ ၁.၉၉၉ ၁.၆၆၀ ၃.၆၅၉ ၂.၃၆၈ ၁.၈၇၅ ၄.၂၄၃ -၀.၃၆၉ -၀.၂၁၅ -၀.၅၈၄
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၃၅၈.၆၆၈ ၂၄၆.၃၅၈ ၆၀၅.၀၂၆ ၃၀၁.၇၅၂ ၂၂၇.၄၉၉ ၅၂၉.၂၅၁ ၅၆.၉၁၆ ၁၈.၈၅၉ ၇၅.၇၇၅

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages