ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း

 
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၂၅-၅-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၂၅-၅-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၅၀၀.၈၆၈ ၂၆၃.၄၆၇ ၇၆၄.၃၃၅ ၃၉၃.၁၄၃ ၂၅၇.၃၇၅ ၆၅၀.၅၁၈ ၁၀၇.၇၂၅ ၆.၀၉၂ ၁၁၃.၈၁၇
လြယ္ဂ်ယ္ ၃၃.၈၅၈ ၂.၆၉၁ ၃၆.၅၄၉ ၃၄.၉၄၇ ၂.၄၅၂ ၃၇.၃၉၉ -၁.၀၈၉ ၀.၂၃၉ -၀.၈၅၀
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၉.၃၇၅ ၈.၆၇၂ ၄၈.၀၄၇ ၆၀.၅၅၂ ၇.၄၁၉ ၆၇.၉၇၁ -၂၁.၁၇၇ ၁.၂၅၃ -၁၉.၉၂၄
ကန္ပိုက္တီး ၅၂.၉၇၆ ၅.၄၃၃ ၅၈.၄၀၉ ၂၃.၇၃၀ ၆.၇၄၂ ၃၀.၄၇၂ ၂၉.၂၄၆ -၁.၃၀၉ ၂၇.၉၃၇
က်ိဳင္းတံု ၀.၀၁၁ ၀.၃၉၉ ၀.၄၁၀ ၀.၀၁၂ ၀.၂၅၃ ၀.၂၆၅ -၀.၀၀၁ ၀.၁၄၆ ၀.၁၄၅
တာခ်ီလိတ္ ၁.၈၈၃ ၁၂.၁၂၃ ၁၄.၀၀၆ ၂.၃၅၇ ၉.၄၁၉ ၁၁.၇၇၆ -၀.၄၇၄ ၂.၇၀၄ ၂.၂၃၀
ျမ၀တီ ၁၂.၀၉၆ ၁၂၀.၅၄၉ ၁၃၂.၆၄၅ ၈.၉၈၇ ၉၈.၁၂၈ ၁၀၇.၁၁၅ ၃.၁၀၉ ၂၂.၄၂၁ ၂၅.၅၃၀
ေကာ့ေသာင္း ၂၆.၉၇၃ ၉.၃၇၃ ၃၆.၃၄၆ ၁၂.၂၅၉ ၁၀.၂၅၆ ၂၂.၅၁၅ ၁၄.၇၁၄ -၀.၈၈၃ ၁၃.၈၃၁
ျမိတ္ ၃၄.၆၅၄ ၁၂.၁၁၁ ၄၆.၇၆၅ ၁၆.၉၆၉ ၉.၉၇၁ ၂၆.၉၄၀ ၁၇.၆၈၅ ၂.၁၄၀ ၁၉.၈၂၅
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၉၁၈ ၀.၁၅၁ ၁.၀၆၉ ၀.၉၆၀ ၀.၀၂၄ ၀.၉၈၄ -၀.၀၄၂ ၀.၁၂၇ ၀.၀၈၅
၁၁ ေမာေတာင္ ၁.၀၉၅ ၀.၂၄၂ ၁.၃၃၇ ၀.၃၈၇ ၀.၂၇၈ ၀.၆၆၅ ၀.၇၀၈ -၀.၀၃၆ ၀.၆၇၂
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၁၀ ၀.၁၁၅ ၀.၁၂၅ ၀.၀၄၄ ၀.၀၉၀ ၀.၁၃၄ -၀.၀၃၄ ၀.၀၂၅ -၀.၀၀၉
၁၃ စစ္ေတြ ၁.၉၂၈ ၀.၀၁၃ ၁.၉၄၁ ၀.၅၁၀ ၀.၀၁၄ ၀.၅၂၄ ၁.၄၁၈ -၀.၀၀၁ ၁.၄၁၇
၁၄ ေမာင္ေတာ ၁.၈၈၃   ၁.၈၈၃ ၁.၆၅၉   ၁.၆၅၉ ၀.၂၂၄   ၀.၂၂၄
၁၅ တမူး ၁၅.၃၇၀ ၀.၃၅၃ ၁၅.၇၂၃ ၃.၀၉၉ ၀.၇၀၀ ၃.၇၉၉ ၁၂.၂၇၁ -၀.၃၄၇ ၁၁.၉၂၄
၁၆ ရိဒ္ ၃.၆၆၆ ၂.၄၇၆ ၆.၁၄၂ ၄.၂၆၉ ၂.၅၉၀ ၆.၈၅၉ -၀.၆၀၃ -၀.၁၁၄ -၀.၇၁၇
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၇၂၇.၅၆၄ ၄၃၈.၁၆၈ ၁၁၆၅.၇၃၂ ၅၆၃.၈၈၄ ၄၀၅.၇၁၁ ၉၆၉.၅၉၅ ၁၆၃.၆၈၀ ၃၂.၄၅၇ ၁၉၆.၁၃၇

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages