ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၁၁-၅-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၁၁-၅-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၃၉၆.၇၅၆ ၁၈၁.၀၆၄ ၅၇၇.၈၂၀ ၂၂၉.၁၆၃ ၁၈၄.၇၀၇ ၄၁၃.၈၇၀ ၁၆၇.၅၉၃ -၃.၆၄၃ ၁၆၃.၉၅၀
လြယ္ဂ်ယ္ ၂၆.၉၈၈ ၁.၈၂၂ ၂၈.၈၁၀ ၂၇.၂၈၀ ၁.၈၀၅ ၂၉.၀၈၅ -၀.၂၉၂ ၀.၀၁၇ -၀.၂၇၅
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၂၆.၈၁၀ ၆.၁၃၀ ၃၂.၉၄၀ ၄၂.၀၃၇ ၄.၈၁၈ ၄၆.၈၅၅ -၁၅.၂၂၇ ၁.၃၁၂ -၁၃.၉၁၅
ကန္ပိုက္တီး ၄၂.၈၀၇ ၃.၇၃၁ ၄၆.၅၃၈ ၁၈.၃၅၃ ၄.၃၉၇ ၂၂.၇၅၀ ၂၄.၄၅၄ -၀.၆၆၆ ၂၃.၇၈၈
က်ိဳင္းတံု   ၀.၂၄၇ ၀.၂၄၇ ၀.၀၀၄ ၀.၁၉၃ ၀.၁၉၇ -၀.၀၀၄ ၀.၀၅၄ ၀.၀၅၀
တာခ်ီလိတ္ ၁.၀၀၄ ၇.၆၂၄ ၈.၆၂၈ ၁.၆၅၃ ၅.၈၁၄ ၇.၄၆၇ -၀.၆၄၉ ၁.၈၁၀ ၁.၁၆၁
ျမ၀တီ ၇.၆၅၉ ၈၄.၂၇၉ ၉၁.၉၃၈ ၆.၂၀၄ ၆၇.၉၅၈ ၇၄.၁၆၂ ၁.၄၅၅ ၁၆.၃၂၁ ၁၇.၇၇၆
ေကာ့ေသာင္း ၂၂.၉၀၁ ၆.၇၆၀ ၂၉.၆၆၁ ၁၁.၁၅၃ ၆.၅၃၇ ၁၇.၆၉၀ ၁၁.၇၄၈ ၀.၂၂၃ ၁၁.၉၇၁
ျမိတ္ ၃၁.၂၇၀ ၈.၁၃၇ ၃၉.၄၀၇ ၁၅.၂၁၈ ၇.၆၄၆ ၂၂.၈၆၄ ၁၆.၀၅၂ ၀.၄၉၁ ၁၆.၅၄၃
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၅၄၉ ၀.၁၁၂ ၀.၆၆၁ ၀.၈၃၂ ၀.၀၂၁ ၀.၈၅၃ -၀.၂၈၃ ၀.၀၉၁ -၀.၁၉၂
၁၁ ေမာေတာင္ ၀.၈၃၉ ၀.၁၇၅ ၁.၀၁၄ ၀.၂၆၃ ၀.၂၂၈ ၀.၄၉၁ ၀.၅၇၆ -၀.၀၅၃ ၀.၅၂၃
၁၂ မယ္စဲ့   ၀.၀၈၇ ၀.၀၈၇ ၀.၀၃၂ ၀.၀၇၇ ၀.၁၀၉ -၀.၀၃၂ ၀.၀၁၀ -၀.၀၂၂
၁၃ စစ္ေတြ ၁.၃၆၁ ၀.၀၀၉ ၁.၃၇၀ ၀.၃၁၄ ၀.၀၁၀ ၀.၃၂၄ ၁.၀၄၇ -၀.၀၀၁ ၁.၀၄၆
၁၄ ေမာင္ေတာ ၁.၃၆၈   ၁.၃၆၈ ၁.၀၂၆   ၁.၀၂၆ ၀.၃၄၂   ၀.၃၄၂
၁၅ တမူး ၁၀.၄၆၃ ၀.၂၁၃ ၁၀.၆၇၆ ၂.၂၀၃ ၀.၅၁၄ ၂.၇၁၇ ၈.၂၆၀ -၀.၃၀၁ ၇.၉၅၉
၁၆ ရိဒ္ ၂.၇၅၀ ၁.၇၃၅ ၄.၄၈၅ ၂.၇၅၇ ၂.၁၈၈ ၄.၉၄၅ -၀.၀၀၇ -၀.၄၅၃ -၀.၄၆၀
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၅၇၃.၅၂၅ ၃၀၂.၁၂၅ ၈၇၅.၆၅၀ ၃၅၈.၄၉၂ ၂၈၆.၉၁၃ ၆၄၅.၄၀၅ ၂၁၅.၀၃၃ ၁၅.၂၁၂ ၂၃၀.၂၄၅

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages