ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း

 
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၁၃-၄-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၁၃-၄-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၉၂.၉၅၉ ၆၁.၄၉၂ ၁၅၄.၄၅၁ ၆၄.၆၁၄ ၆၁.၉၅၆ ၁၂၆.၅၇၀ ၂၈.၃၄၅ -၀.၄၆၄ ၂၇.၈၈၁
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၂.၀၅၅ ၀.၆၀၂ ၁၂.၆၅၇ ၈.၁၃၀ ၀.၄၁၅ ၈.၅၄၅ ၃.၉၂၅ ၀.၁၈၇ ၄.၁၁၂
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၈.၇၄၅ ၁.၈၅၉ ၁၀.၆၀၄ ၁၀.၁၇၇ ၀.၇၅၃ ၁၀.၉၃၀ -၁.၄၃၂ ၁.၁၀၆ -၀.၃၂၆
ကန္ပိုက္တီး ၁၆.၆၈၆ ၁.၂၃၄ ၁၇.၉၂၀ ၇.၇၆၁ ၁.၃၇၅ ၉.၁၃၆ ၈.၉၂၅ -၀.၁၄၁ ၈.၇၈၄
က်ိဳင္းတံု   ၀.၁၃၉ ၀.၁၃၉   ၀.၁၁၂ ၀.၁၁၂   ၀.၀၂၇ ၀.၀၂၇
တာခ်ီလိတ္ ၀.၃၄၁ ၂.၅၄၅ ၂.၈၈၆ ၀.၂၅၅ ၁.၇၇၃ ၂.၀၂၈ ၀.၀၈၆ ၀.၇၇၂ ၀.၈၅၈
ျမ၀တီ ၂.၇၇၈ ၂၈.၇၃၄ ၃၁.၅၁၂ ၁.၉၄၀ ၂၁.၈၃၅ ၂၃.၇၇၅ ၀.၈၃၈ ၆.၈၉၉ ၇.၇၃၇
ေကာ့ေသာင္း ၅.၈၇၇ ၃.၁၉၅ ၉.၀၇၂ ၄.၈၇၃ ၂.၄၇၉ ၇.၃၅၂ ၁.၀၀၄ ၀.၇၁၆ ၁.၇၂၀
ျမိတ္ ၂၀.၁၈၆ ၃.၆၁၁ ၂၃.၇၉၇ ၄.၂၂၉ ၃.၆၀၁ ၇.၈၃၀ ၁၅.၉၅၇ ၀.၀၁၀ ၁၅.၉၆၇
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၁၉၁ ၀.၀၃၉ ၀.၂၃၀ ၀.၁၇၀ ၀.၀၀၁ ၀.၁၇၁ ၀.၀၂၁ ၀.၀၃၈ ၀.၀၅၉
၁၁ ေမာေတာင္ ၀.၃၅၄ ၀.၀၆၆ ၀.၄၂၀ ၀.၁၀၈ ၀.၀၆၉ ၀.၁၇၇ ၀.၂၄၆ -၀.၀၀၃ ၀.၂၄၃
၁၂ မယ္စဲ့   ၀.၀၃၆ ၀.၀၃၆   ၀.၀၁၄ ၀.၀၁၄   ၀.၀၂၂ ၀.၀၂၂
၁၃ စစ္ေတြ ၀.၅၃၉ ၀.၀၀၆ ၀.၅၄၅ ၀.၀၃၈ ၀.၀၀၇ ၀.၀၄၅ ၀.၅၀၁ -၀.၀၀၁ ၀.၅၀၀
၁၄ ေမာင္ေတာ ၀.၅၅၄   ၀.၅၅၄ ၀.၃၁၇   ၀.၃၁၇ ၀.၂၃၇   ၀.၂၃၇
၁၅ တမူး ၂.၆၄၃ ၀.၀၃၃ ၂.၆၇၆ ၀.၅၁၂ ၀.၁၅၄ ၀.၆၆၆ ၂.၁၃၁ -၀.၁၂၁ ၂.၀၁၀
၁၆ ရိဒ္ ၀.၉၆၇ ၀.၆၉၆ ၁.၆၆၃ ၁.၃၄၀ ၀.၈၅၄ ၂.၁၉၄ -၀.၃၇၃ -၀.၁၅၈ -၀.၅၃၁
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၁၆၄.၈၇၅ ၁၀၄.၂၈၇ ၂၆၉.၁၆၂ ၁၀၄.၄၆၄ ၉၅.၃၉၈ ၁၉၉.၈၆၂ ၆၀.၄၁၁ ၈.၈၈၉ ၆၉.၃၀၀

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages