ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း

 
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၂၀-၄-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၂၀-၄-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၀၆.၇၃၈ ၇၀.၈၀၅ ၁၇၇.၅၄၃ ၉၆.၃၇၃ ၆၉.၈၃၉ ၁၆၆.၂၁၂ ၁၀.၃၆၅ ၀.၉၆၆ ၁၁.၃၃၁
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၅.၅၂၀ ၀.၇၄၆ ၁၆.၂၆၆ ၁၃.၆၃၈ ၀.၅၆၅ ၁၄.၂၀၃ ၁.၈၈၂ ၀.၁၈၁ ၂.၀၆၃
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၉.၀၆၇ ၁.၉၈၄ ၁၁.၀၅၁ ၁၁.၃၉၇ ၀.၉၄၂ ၁၂.၃၃၉ -၂.၃၃၀ ၁.၀၄၂ -၁.၂၈၈
ကန္ပိုက္တီး ၂၃.၉၃၀ ၁.၆၁၈ ၂၅.၅၄၈ ၁၀.၉၉၄ ၁.၇၀၆ ၁၂.၇၀၀ ၁၂.၉၃၆ -၀.၀၈၈ ၁၂.၈၄၈
က်ိဳင္းတံု   ၀.၁၃၉ ၀.၁၃၉   ၀.၁၁၂ ၀.၁၁၂   ၀.၀၂၇ ၀.၀၂၇
တာခ်ီလိတ္ ၀.၄၄၉ ၂.၇၀၈ ၃.၁၅၇ ၀.၃၈၅ ၂.၃၀၀ ၂.၆၈၅ ၀.၀၆၄ ၀.၄၀၈ ၀.၄၇၂
ျမ၀တီ ၃.၀၆၆ ၃၃.၅၄၂ ၃၆.၆၀၈ ၂.၁၄၂ ၂၅.၁၃၈ ၂၇.၂၈၀ ၀.၉၂၄ ၈.၄၀၄ ၉.၃၂၈
ေကာ့ေသာင္း ၁၁.၄၁၈ ၃.၄၆၀ ၁၄.၈၇၈ ၇.၁၃၀ ၂.၆၂၃ ၉.၇၅၃ ၄.၂၈၈ ၀.၈၃၇ ၅.၁၂၅
ျမိတ္ ၂၂.၄၉၆ ၄.၆၀၂ ၂၇.၀၉၈ ၆.၆၀၆ ၃.၆၆၇ ၁၀.၂၇၃ ၁၅.၈၉၀ ၀.၉၃၅ ၁၆.၈၂၅
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၁၉၁ ၀.၀၅၃ ၀.၂၄၄ ၀.၁၇၃ ၀.၀၁၀ ၀.၁၈၃ ၀.၀၁၈ ၀.၀၄၃ ၀.၀၆၁
၁၁ ေမာေတာင္ ၀.၄၁၂ ၀.၀၆၆ ၀.၄၇၈ ၀.၁၃၁ ၀.၁၀၁ ၀.၂၃၂ ၀.၂၈၁ -၀.၀၃၅ ၀.၂၄၆
၁၂ မယ္စဲ့   ၀.၀၃၆ ၀.၀၃၆   ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၁   ၀.၀၁၅ ၀.၀၁၅
၁၃ စစ္ေတြ ၀.၅၉၅ ၀.၀၀၆ ၀.၆၀၁ ၀.၀၃၈ ၀.၀၀၇ ၀.၀၄၅ ၀.၅၅၇ -၀.၀၀၁ ၀.၅၅၆
၁၄ ေမာင္ေတာ ၀.၇၁၃   ၀.၇၁၃ ၀.၄၁၆   ၀.၄၁၆ ၀.၂၉၇   ၀.၂၉၇
၁၅ တမူး ၃.၃၄၉ ၀.၀၃၉ ၃.၃၈၈ ၀.၅၆၉ ၀.၁၈၆ ၀.၇၅၅ ၂.၇၈၀ -၀.၁၄၇ ၂.၆၃၃
၁၆ ရိဒ္ ၁.၃၁၅ ၀.၉၁၅ ၂.၂၃၀ ၁.၅၆၁ ၁.၁၁၁ ၂.၆၇၂ -၀.၂၄၆ -၀.၁၉၆ -၀.၄၄၂
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၁၉၉.၂၅၉ ၁၂၀.၇၁၉ ၃၁၉.၉၇၈ ၁၅၁.၅၅၃ ၁၀၈.၃၂၈ ၂၅၉.၈၈၁ ၄၇.၇၀၆ ၁၂.၃၉၁ ၆၀.၀၉၇

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages