ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:

 
NO STATION ( 1-4-2018  TO 8-6-2018 ) ( 1-4-2017  TO 8-6-2017 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 601.275 322.731 924.006 601.993 328.267 930.260 -0.718 -5.536 -6.254
2 LWEJEL 39.120 3.358 42.478 52.840 3.484 56.324 -13.720 -0.126 -13.846
3 CHIN SHWEHAW 51.242 10.955 62.197 92.140 9.627 101.767 -40.898 1.328 -39.570
4 KANPITETEE 59.883 6.733 66.616 26.048 9.052 35.100 33.835 -2.319 31.516
5 KYAING TONG 0.017 0.405 0.422 0.017 0.253 0.270   0.152 0.152
6 TARCHILEIK 2.474 17.469 19.943 3.270 11.272 14.542 -0.796 6.197 5.401
7 MYAWADDY 14.596 151.674 166.270 10.728 129.339 140.067 3.868 22.335 26.203
8 KAWTHAUNG 28.226 10.373 38.599 13.840 16.205 30.045 14.386 -5.832 8.554
9 MYEIK 36.991 12.445 49.436 21.872 11.783 33.655 15.119 0.662 15.781
10 NABULAE
/HTEE KHEE
0.949 0.158 1.107 1.760 0.046 1.806 -0.811 0.112 -0.699
11 MAWTAUNG 1.336 0.358 1.694 0.462 0.393 0.855 0.874 -0.035 0.839
12 MESE 0.031 0.179 0.210 0.056 0.121 0.177 -0.025 0.058 0.033
13 SITTWE 2.073 0.020 2.093 0.548 0.014 0.562 1.525 0.006 1.531
14 MAUNG DAW 2.278   2.278 2.068   2.068 0.210   0.210
15 TAMU 19.913 0.488 20.401 4.346 1.206 5.552 15.567 -0.718 14.849
16 RHI 4.363 2.871 7.234 5.898 2.683 8.581 -1.535 0.188 -1.347
17 HTAN TA LAN                  
  TOTAL 864.767 540.217 1404.984 837.886 523.745 1361.631 26.881 16.472 43.353

 

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages