ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း

 
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၁၈-၅-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၁၈-၅-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၄၃၈.၂၈၉ ၂၂၁.၈၇၀ ၆၆၀.၁၅၉ ၃၆၅.၇၄၇ ၂၂၃.၁၉၆ ၅၈၈.၉၄၃ ၇၂.၅၄၂ -၁.၃၂၆ ၇၁.၂၁၆
လြယ္ဂ်ယ္ ၃၀.၅၄၂ ၂.၁၉၄ ၃၂.၇၃၆ ၃၂.၈၉၇ ၂.၁၇၇ ၃၅.၀၇၄ -၂.၃၅၅ ၀.၀၁၇ -၂.၃၃၈
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၃.၀၁၀ ၇.၂၃၄ ၄၀.၂၄၄ ၄၉.၄၅၇ ၅.၇၁၅ ၅၅.၁၇၂ -၁၆.၄၄၇ ၁.၅၁၉ -၁၄.၉၂၈
ကန္ပိုက္တီး ၄၈.၆၃၁ ၄.၆၉၃ ၅၃.၃၂၄ ၂၀.၆၅၈ ၅.၅၅၈ ၂၆.၂၁၆ ၂၇.၉၇၃ -၀.၈၆၅ ၂၇.၁၀၈
က်ိဳင္းတံု ၀.၀၀၅ ၀.၃၃၅ ၀.၃၄၀ ၀.၀၀၅ ၀.၂၀၇ ၀.၂၁၂   ၀.၁၂၈ ၀.၁၂၈
တာခ်ီလိတ္ ၁.၂၅၂ ၁၁.၀၁၅ ၁၂.၂၆၇ ၁.၉၀၈ ၈.၅၄၅ ၁၀.၄၅၃ -၀.၆၅၆ ၂.၄၇၀ ၁.၈၁၄
ျမ၀တီ ၉.၇၉၀ ၁၀၂.၈၄၈ ၁၁၂.၆၃၈ ၈.၁၂၄ ၈၂.၆၅၁ ၉၀.၇၇၅ ၁.၆၆၆ ၂၀.၁၉၇ ၂၁.၈၆၃
ေကာ့ေသာင္း ၂၆.၀၅၀ ၈.၂၆၁ ၃၄.၃၁၁ ၁၁.၇၃၇ ၈.၂၄၄ ၁၉.၉၈၁ ၁၄.၃၁၃ ၀.၀၁၇ ၁၄.၃၃၀
ျမိတ္ ၃၃.၆၆၈ ၉.၅၉၆ ၄၃.၂၆၄ ၁၆.၃၇၆ ၇.၇၆၈ ၂၄.၁၄၄ ၁၇.၂၉၂ ၁.၈၂၈ ၁၉.၁၂၀
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၆၉၆ ၀.၁၃၆ ၀.၈၃၂ ၀.၈၉၈ ၀.၀၂၂ ၀.၉၂၀ -၀.၂၀၂ ၀.၁၁၄ -၀.၀၈၈
၁၁ ေမာေတာင္ ၀.၉၇၃ ၀.၂၁၉ ၁.၁၉၂ ၀.၃၂၄ ၀.၂၅၈ ၀.၅၈၂ ၀.၆၄၉ -၀.၀၃၉ ၀.၆၁၀
၁၂ မယ္စဲ့   ၀.၁၁၂ ၀.၁၁၂ ၀.၀၃၂ ၀.၀၉၀ ၀.၁၂၂ -၀.၀၃၂ ၀.၀၂၂ -၀.၀၁၀
၁၃ စစ္ေတြ ၁.၆၀၈ ၀.၀၁၂ ၁.၆၂၀ ၀.၄၅၃ ၀.၀၁၄ ၀.၄၆၇ ၁.၁၅၅ -၀.၀၀၂ ၁.၁၅၃
၁၄ ေမာင္ေတာ ၁.၆၄၁   ၁.၆၄၁ ၁.၃၃၈   ၁.၃၃၈ ၀.၃၀၃   ၀.၃၀၃
၁၅ တမူး ၁၃.၀၁၂ ၀.၂၇၁ ၁၃.၂၈၃ ၂.၈၄၀ ၀.၆၁၂ ၃.၄၅၂ ၁၀.၁၇၂ -၀.၃၄၁ ၉.၈၃၁
၁၆ ရိဒ္ ၂.၉၃၄ ၂.၀၃၅ ၄.၉၆၉ ၃.၄၀၀ ၂.၅၃၇ ၅.၉၃၇ -၀.၄၆၆ -၀.၅၀၂ -၀.၉၆၈
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၆၄၂.၁၀၁ ၃၇၀.၈၃၁ ၁၀၁၂.၉၃၂ ၅၁၆.၁၉၄ ၃၄၇.၅၉၄ ၈၆၃.၇၈၈ ၁၂၅.၉၀၇ ၂၃.၂၃၇ ၁၄၉.၁၄၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages