ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း

 
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၂၇-၄-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၂၇-၄-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၆၂.၆၆၉ ၁၁၀.၃၆၉ ၂၇၃.၀၃၈ ၁၄၈.၀၅၉ ၁၀၈.၁၇၁ ၂၅၆.၂၃၀ ၁၄.၆၁၀ ၂.၁၉၈ ၁၆.၈၀၈
လြယ္ဂ်ယ္ ၂၀.၁၃၄ ၁.၁၃၇ ၂၁.၂၇၁ ၁၉.၆၀၅ ၀.၉၃၄ ၂၀.၅၃၉ ၀.၅၂၉ ၀.၂၀၃ ၀.၇၃၂
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၁၂.၆၇၀ ၃.၅၅၅ ၁၆.၂၂၅ ၁၉.၃၅၉ ၂.၀၂၆ ၂၁.၃၈၅ -၆.၆၈၉ ၁.၅၂၉ -၅.၁၆၀
ကန္ပိုက္တီး ၃၁.၃၄၈ ၂.၃၅၂ ၃၃.၇၀၀ ၁၃.၁၇၈ ၂.၄၇၇ ၁၅.၆၅၅ ၁၈.၁၇၀ -၀.၁၂၅ ၁၈.၀၄၅
က်ိဳင္းတံု   ၀.၂၀၄ ၀.၂၀၄ ၀.၀၀၄ ၀.၁၁၂ ၀.၁၁၆ -၀.၀၀၄ ၀.၀၉၂ ၀.၀၈၈
တာခ်ီလိတ္ ၀.၆၅၁ ၃.၈၂၄ ၄.၄၇၅ ၀.၄၆၀ ၂.၉၃၄ ၃.၃၉၄ ၀.၁၉၁ ၀.၈၉၀ ၁.၀၈၁
ျမ၀တီ ၄.၆၀၆ ၄၉.၈၄၃ ၅၄.၄၄၉ ၃.၀၄၄ ၃၆.၈၆၈ ၃၉.၉၁၂ ၁.၅၆၂ ၁၂.၉၇၅ ၁၄.၅၃၇
ေကာ့ေသာင္း ၁၅.၄၁၉ ၅.၁၇၆ ၂၀.၅၉၅ ၉.၄၈၈ ၃.၅၅၉ ၁၃.၀၄၇ ၅.၉၃၁ ၁.၆၁၇ ၇.၅၄၈
ျမိတ္ ၂၅.၈၉၆ ၅.၀၀၃ ၃၀.၈၉၉ ၉.၄၁၃ ၅.၄၆၀ ၁၄.၈၇၃ ၁၆.၄၈၃ -၀.၄၅၇ ၁၆.၀၂၆
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၀.၄၀၆ ၀.၀၇၄ ၀.၄၈၀ ၀.၄၅၈ ၀.၀၁၈ ၀.၄၇၆ -၀.၀၅၂ ၀.၀၅၆ ၀.၀၀၄
၁၁ ေမာေတာင္ ၀.၅၂၃ ၀.၁၀၆ ၀.၆၂၉ ၀.၁၇၅ ၀.၁၄၆ ၀.၃၂၁ ၀.၃၄၈ -၀.၀၄၀ ၀.၃၀၈
၁၂ မယ္စဲ့   ၀.၀၅၈ ၀.၀၅၈   ၀.၀၅၁ ၀.၀၅၁   ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇
၁၃ စစ္ေတြ ၀.၇၇၇ ၀.၀၀၆ ၀.၇၈၃ ၀.၀၅၉ ၀.၀၀၇ ၀.၀၆၆ ၀.၇၁၈ -၀.၀၀၁ ၀.၇၁၇
၁၄ ေမာင္ေတာ ၀.၉၃၈   ၀.၉၃၈ ၀.၅၇၂   ၀.၅၇၂ ၀.၃၆၆   ၀.၃၆၆
၁၅ တမူး ၅.၄၈၆ ၀.၀၇၃ ၅.၅၅၉ ၀.၈၈၉ ၀.၂၉၆ ၁.၁၈၅ ၄.၅၉၇ -၀.၂၂၃ ၄.၃၇၄
၁၆ ရိဒ္ ၁.၄၆၂ ၁.၃၉၈ ၂.၈၆၀ ၂.၀၁၇ ၁.၆၁၂ ၃.၆၂၉ -၀.၅၅၅ -၀.၂၁၄ -၀.၇၆၉
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၂၈၂.၉၈၅ ၁၈၃.၁၇၈ ၄၆၆.၁၆၃ ၂၂၆.၇၈၀ ၁၆၄.၆၇၁ ၃၉၁.၄၅၁ ၅၆.၂၀၅ ၁၈.၅၀၇ ၇၄.၇၁၂

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages