မူပိုင်ခွင့်ဦးစီးဌာနသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ရမည့် စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အကြောင်းပြန်ကြားစာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ