၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေအားယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 02/10/2023 - 03:45 -- dccaadmin
        တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၂၂-၂၀၂၃
(၃-၂-၂၀၂၃) 
၂၀၂၁-၂၀၂၂
(၃-၂-၂၀၂၂) 
တိုး/လျော့ ၂၀၂၂-၂၀၂၃
(၃-၂-၂၀၂၃) 
၂၀၂၁-၂၀၂၂
(၃-၂-၂၀၂၂) 
တိုး/လျော့ ၂၀၂၂-၂၀၂၃
(၃-၂-၂၀၂၃) 
၂၀၂၁-၂၀၂၂
(၃-၂-၂၀၂၂) 
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၉၀၃၃.၃၉၀ ၈၁၃၄.၂၀၁ ၈၉၉.၁၈၉ ၁၂၇၁၉.၂၂၈ ၉၈၅၆.၄၂၇ ၂၈၆၂.၈၀၁ ၂၁၇၅၂.၆၁၈ ၁၇၉၉၀.၆၂၈ ၃၇၆၁.၉၉၀
နယ်စပ် ၅၀၂၀.၆၁၉ ၄၄၁၄.၂၈၂ ၆၀၆.၃၃၇ ၁၉၀၃.၃၉၇ ၂၀၈၀.၁၃၄ -၁၇၆.၇၃၇ ၆၉၂၄.၀၁၆ ၆၄၉၄.၄၁၆ ၄၂၉.၆၀၀
  ​ပေါင်း ၁၄၀၅၄.၀၀၉ ၁၂၅၄၈.၄၈၃ ၁၅၀၅.၅၂၆ ၁၄၆၂၂.၆၂၅ ၁၁၉၃၆.၅၆၁ ၂၆၈၆.၀၆၄ ၂၈၆၇၆.၆၃၄ ၂၄၄၈၅.၀၄၄ ၄၁၉၁.၅၉၀

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်