ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် (နိုင်ငံအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ

USD In Mill:
NO COUNTRY 2020-2021 2021-2022 (Mini Budget) 2022-2023  2023-2024 (Up To MARCH Monthly ) 2024-2025 (Up To MAY Monthly )
EXPORT IMPORT TRADE EXPORT IMPORT TRADE EXPORT IMPORT TRADE EXPORT IMPORT TRADE EXPORT IMPORT TRADE
1 AFGHANISTAN   0.573 0.573   0.478 0.478   0.765 0.765   0.158 0.158   0.023 0.023
2 ALBANIA   0.012 0.012   0.001 0.001   0.0003 0.0003            
3 ALGERIA 0.046   0.046 0.020   0.020 0.009   0.009 0.505   0.505      
4 AMERICAN SAMOA         0.024 0.024                  
5 ANDORRA   0.001 0.001             1.982 0.005 1.987      
6 ANGOLA 0.065   0.065 8.897   8.897 5.220   5.220            
7 ANGUILLA                     0.001 0.001      
8 ANTIGUA AND BARBUDA   0.009 0.009         0.015 0.015            
9 ARGENTINA 1.127 50.818 51.945 0.736 21.807 22.544 4.474 55.526 60.000 2.770 19.992 22.762 0.470 0.236 0.706
10 ARMENIA         0.005 0.005   0.0002 0.0002            
11 ARUBA                              
12 AUSTRALIA 29.292 126.156 155.448 14.596 67.808 82.404 31.531 112.776 144.307 36.245 134.484 170.729 4.293 15.353 19.646
13 AUSTRIA 2.150 9.788 11.937 0.102 11.563 11.665 0.819 11.293 12.112 2.509 12.470 14.979 0.020 0.316 0.336
14 AZERBAIJAN   0.231 0.231   0.051 0.051   0.234 0.234 0.064 0.150 0.214   0.035 0.035
15 BAHAMAS                              
16 BAHRAIN 2.752   2.752 1.217   1.217 2.133 0.017 2.150 2.285 8.426 10.711 0.400   0.400
17 BANGLADESH 113.867 48.732 162.599 51.932 19.583 71.515 144.218 36.477 180.695 46.508 22.485 68.993 10.762 3.212 13.974
18 BARBADOS                              
19 BELARUS 0.137 4.856 4.994   0.004 0.004 0.010 0.002 0.011 0.261 2.000 2.261 0.151   0.151
20 BELGIUM 184.253 22.618 206.870 145.824 10.889 156.712 335.066 33.126 368.193 253.759 30.681 284.440 30.927 7.523 38.450
21 BELIZE   0.434 0.434   1.747 1.747                  
22 BENIN 0.003   0.003 9.276   9.276 0.501   0.501 0.232   0.232 0.114   0.114
23 BERMUDA                              
24 BHUTAN                              
25 BOLIVIA 0.034 1.562 1.597   4.848 4.848   24.712 24.712   29.491 29.491   1.525 1.525
26 BOSNIA AND HERZEGOVINA   0.010 0.010   0.007 0.007   0.024 0.024   0.010 0.010      
27 BOTSWANA 0.165   0.165       0.125   0.125 0.053   0.053      
28 BOUVET ISLAND                              
29 BRAZIL 1.756 88.460 90.217 0.737 21.915 22.652 3.140 79.827 82.967 5.093 83.835 88.928 1.267 2.957 4.224
30 BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES                              
31 BRUNEI DARUSSALAM 0.290 0.022 0.312 0.292 5.082 5.375 0.391 58.874 59.266 0.260 8.999 9.259 0.040 0.040 0.080
32 BULGARIA 3.124 4.030 7.154 10.451 1.113 11.564 12.773 1.819 14.592 16.610 2.480 19.090 0.854 0.212 1.066
33 BURKINA FASO       4.390   4.390             2.650   2.650
34 BURUNDI                              
35 CAMBODIA 18.769 1.896 20.665 3.802 0.441 4.243 5.398 0.925 6.323 25.172 1.089 26.261 11.330 0.212 11.542
36 CAMEROON   0.060 0.060 26.048 2.811 28.859 2.739 0.094 2.832 21.318 0.147 21.465 3.156 0.020 3.176
37 CANADA 49.510 41.952 91.462 30.549 19.601 50.149 77.819 8.444 86.263 52.780 11.440 64.220 7.100 1.065 8.165
38 CAPE VERDE             0.038 0.001 0.039            
39 CAYMAN ISLANDS                              
40 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC         0.000 0.000                  
41 CHAD         0.060 0.060 0.100   0.100            
42 CHILE 6.998 0.772 7.770 4.683 0.152 4.835 14.750 0.134 14.884 10.098 3.321 13.419 1.420   1.420
43 CHINA 5179.733 4646.214 9825.947 2008.227 2297.615 4305.843 3833.397 5446.751 9280.148 3157.106 5026.076 8183.182 562.416 800.249 1362.665
44 CHRISTMAS ISLAND                              
45 COCOS (KEELING) ISLANDS               0.017 0.017            
46 COLOMBIA 2.485 0.036 2.521 2.482 0.004 2.486 7.681 0.000 7.681 6.346   6.346 0.902   0.902
47 COMOROS               0.095 0.095   0.100 0.100      
48 CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 1.045   1.045                        
49 CONGO, REPUBLIC OF   1.007 1.007 0.000 1.165 1.165   0.617 0.617            
50 CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE                   0.089   0.089 0.189   0.189
51 COOK ISLANDS               0.001 0.001            
52 COSTA RICA 0.121 0.045 0.166 0.057 0.071 0.128 0.034 0.078 0.112 0.038 0.138 0.176      
53 COTE D'IVOIRE 11.701 0.000 11.702 32.856   32.856 3.065   3.065 28.667 0.001 28.668 10.736   10.736
54 CROATIA 2.694 0.464 3.158 2.489 0.115 2.605 6.900 0.007 6.907 4.217 0.438 4.655 0.509   0.509
55 CUBA 0.342 0.002 0.345 0.391   0.391 0.481 0.029 0.510            
56 CYPRUS 0.162 1.418 1.580 0.045 1.272 1.317 0.259 3.151 3.410 0.081 1.066 1.147 0.020 0.076 0.096
57 CZECH AND SLOVAK             0.190   0.190            
58 CZECH REPUBLIC 17.953 5.343 23.296 9.671 2.823 12.494 21.589 5.269 26.858 16.712 2.152 18.864 2.409 0.067 2.476
59 DENMARK 82.885 9.097 91.982 49.151 3.255 52.406 168.151 7.526 175.677 115.909 5.838 121.747 13.202 0.711 13.913
60 DJIBOUTI 0.001   0.001                        
61 DOMINICA         0.033 0.033                  
62 DOMINICAN REPUBLIC   0.172 0.172 0.133 0.103 0.236 0.015 0.113 0.129   0.156 0.156      
63 EAST TIMOR 0.477 0.000 0.477 0.385   0.385 0.919 0.001 0.920 2.071   2.071      
64 ECUADOR 0.013 0.032 0.044 0.036 0.018 0.054 1.085 0.005 1.091 1.100   1.100 0.073   0.073
65 EGYPT 0.001 2.181 2.182 0.001 0.394 0.395 0.009 0.397 0.406 0.004 0.147 0.151 0.001 0.028 0.029
66 EL SALVADOR   0.012 0.012         0.001 0.001 0.004 0.001 0.005      
67 ERITREA                              
68 ESTONIA 0.112 0.735 0.847 0.007 0.076 0.083 0.181 0.061 0.242 0.353 0.038 0.391 0.067 0.012 0.079
69 ETHIOPIA   0.101 0.101   0.081 0.081   0.021 0.021   0.002 0.002      
70 EUROPEAN COMMUNITIES                              
71 FAEROE ISLANDS   0.022 0.022   0.002 0.002   0.005 0.005            
72 FIJI   0.241 0.241   0.546 0.546   0.560 0.560 0.023   0.023 0.624   0.624
73 FINLAND 4.396 6.174 10.570 2.624 1.083 3.707 4.845 1.242 6.087 1.398 2.995 4.393 0.210 0.060 0.270
74 FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA   0.003 0.003   0.003 0.003   0.001 0.001 0.019   0.019 0.011   0.011
75 FRANCE 86.620 110.497 197.117 55.569 56.306 111.875 145.740 55.105 200.845 158.685 68.276 226.961 14.247 8.155 22.402
76 FRENCH GUIANA                              
77 FRENCH POLYNESIA                   0.001   0.001      
78 GABON 12.000   12.000                        
79 GAMBIA         0.001 0.001   0.000 0.000       0.016   0.016
80 GEORGIA   0.002 0.002   0.078 0.078 0.007 0.004 0.012 1.320 0.012 1.332 0.063   0.063
81 GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF 426.250 136.490 562.740 278.198 56.001 334.199 642.685 101.527 744.212 544.749 94.677 639.426 55.400 9.003 64.403
82 GHANA 0.007   0.007 3.503   3.503 0.045   0.045 1.408   1.408 0.389   0.389
83 GIBRALTAR                              
84 GREECE 5.315 0.373 5.688 2.501 0.052 2.554 8.674 0.477 9.151 7.221 0.096 7.317 0.992   0.992
85 GREENLAND                              
86 GRENADA                              
87 GUADELOUPE   0.066 0.066   0.148 0.148   0.003 0.003            
88 GUAM 0.003   0.003 0.001   0.001 0.004   0.004            
89 GUATEMALA   1.236 1.236   0.377 0.377 0.063 0.530 0.593 0.073 0.398 0.471      
90 GUINEA 0.883   0.883 8.841   8.841 1.104   1.104 0.012   0.012      
91 GUINEA-BISSAU   0.001 0.001                        
92 GUYANA                              
93 HAITI   0.009 0.009   0.000 0.000                  
94 HOLY SEE                              
95 HONDURAS   0.001 0.001         0.0001 0.0001       0.009 0.106 0.115
96 HONG KONG, CHINA 92.476 3.984 96.460 60.364 4.916 65.280 124.516 3.354 127.871 88.578 2.499 91.077 10.523 0.372 10.895
97 HUNGARY 2.686 3.135 5.821 0.179 1.277 1.456 4.178 1.818 5.996 4.002 2.557 6.559 0.270 0.404 0.674
98 ICELAND 0.079 0.066 0.145 0.080 0.001 0.081   0.982 0.982   1.491 1.491      
99 INDIA 873.439 586.949 1460.388 504.641 311.384 816.025 820.248 543.176 1363.424 932.584 399.727 1332.311 318.780 67.566 386.346
100 INDONESIA 125.440 1164.509 1289.949 54.773 614.043 668.816 116.528 1051.585 1168.112 282.704 1041.823 1324.527 63.516 114.500 178.016
101 IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 0.671 8.723 9.394 0.520 4.142 4.662 0.667 12.906 13.573 0.937 7.279 8.216   0.494 0.494
102 IRAQ 0.187 1.448 1.635 0.328 1.682 2.010 3.059   3.059 5.086   5.086 0.994   0.994
103 IRELAND 33.662 12.264 45.926 27.444 5.599 33.043 52.858 11.291 64.149 13.114 7.294 20.408 0.329 0.835 1.164
104 ISEL OF MAN                              
105 ISRAEL 5.800 2.157 7.956 7.168 0.848 8.016 15.574 2.787 18.360 10.884 0.387 11.271 1.536 0.040 1.576
106 ITALY 153.029 49.623 202.652 117.455 24.423 141.877 298.729 51.571 350.300 283.622 92.972 376.594 61.513 5.872 67.385
107 IVORY COAST         0.006 0.006                  
108 JAMAICA               0.000 0.000            
109 JAPAN 944.204 352.462 1296.666 529.182 121.261 650.443 1219.274 300.383 1519.657 1180.888 153.906 1334.794 128.080 24.353 152.433
110 JORDAN 0.165 5.161 5.326 0.098 1.469 1.568 0.880 3.392 4.272 1.185 1.533 2.718 0.104   0.104
111 KAZAKHSTAN         0.000 0.000 0.065 0.021 0.086 0.376   0.376 0.033   0.033
112 KENYA 0.019 0.429 0.448 0.024 0.159 0.184 0.102 0.173 0.275 0.168 0.225 0.393   0.042 0.042
113 KIRIBATI   0.020 0.020                        
114 KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF   10.956 10.956               0.011 0.011      
115 KOREA, REPUBLIC OF 305.763 376.846 682.609 156.953 158.586 315.539 365.395 242.342 607.737 424.631 534.104 958.735 48.869 25.095 73.964
116 KUWAIT 4.817 0.713 5.530 2.339 0.005 2.344 4.611 0.001 4.612 5.548 22.667 28.215 0.966 11.444 12.410
117 KYRGYZ REPUBLIC                              
118 KYRGYZSTAN   0.046 0.046   0.025 0.025   0.031 0.031   0.013 0.013      
119 LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC  REPUBLIC 0.343 0.802 1.146 0.001 0.014 0.015 0.085 2.103 2.188 0.153 4.886 5.039   0.344 0.344
120 LATVIA 0.441 0.017 0.458 0.229 0.077 0.307 0.852 0.064 0.917 0.993 0.071 1.064 0.047   0.047
121 LEBANON 0.158 1.499 1.658 0.071 0.857 0.928 0.975 3.100 4.075 1.159   1.159 0.072   0.072
122 LESOTHO                              
123 LIBERIA 0.039   0.039                        
124 LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA             0.051   0.051       0.042   0.042
125 LIECHTENSTEIN   0.035 0.035   0.022 0.022   0.059 0.059   0.005 0.005      
126 LITHUANIA 3.116 0.271 3.388 0.600 0.150 0.750 9.193 3.083 12.276 5.554 4.971 10.525 0.544 0.002 0.546
127 LUXEMBOURG 0.119 0.918 1.037 0.034 0.245 0.279 0.001 0.308 0.308   0.220 0.220      
128 MACAU, CHINA 0.004 0.398 0.402 0.014 0.405 0.419 0.002 0.303 0.305 0.017   0.017   0.121 0.121
129 MADAGASCAR 0.002 0.004 0.006 0.048   0.048 6.440   6.440   0.001 0.001      
130 MALAWI                              
131 MALAYSIA 241.583 787.343 1028.926 213.156 708.512 921.668 250.037 1134.518 1384.554 194.520 1338.364 1532.884 42.537 274.536 317.073
132 MALDIVES 0.005   0.005             0.028   0.028      
133 MALI 0.000 0.000 0.000 2.357   2.357   1.291 1.291            
134 MALTA 0.003 0.021 0.023 0.092 0.028 0.119 0.003 0.016 0.020 0.006 0.004 0.010      
135 MARSHALL ISLANDS                              
136 MARTINIQUE 0.186   0.186                        
137 MAURITANIA   0.000 0.000   0.001 0.001 0.001   0.001 0.001   0.001      
138 MAURITIUS 0.161 0.008 0.168 0.078 0.007 0.085 0.245 0.001 0.246 0.259   0.259 0.031   0.031
139 MAYOTTE   0.540 0.540   0.028 0.028   0.061 0.061   0.097 0.097   0.002 0.002
140 MEXICO 14.499 11.392 25.891 11.975 3.236 15.211 45.570 2.408 47.977 37.532 2.226 39.758 6.116 0.803 6.919
141 MOLDOVA   0.005 0.005   2.135 2.135 0.001 0.165 0.166   0.011 0.011   0.001 0.001
142 MONACO 0.171 0.005 0.176 0.030   0.030 0.058   0.058 0.157 0.001 0.158 0.006   0.006
143 MONGOLIA 0.010   0.010 0.152   0.152 0.358   0.358 0.270   0.270 0.051   0.051
144 MONTENEGRO 0.038   0.038   0.001 0.001       0.050   0.050      
145 MONTSERRAT                              
146 MOROCCO 1.743 0.114 1.857 0.449 0.021 0.470 1.709 0.048 1.757 1.386 0.260 1.646 0.300   0.300
147 MOZAMBIQUE 0.004   0.004             9.238   9.238 1.524   1.524
148 MYANMAR                              
149 NAMIBIA         0.085 0.085   0.085 0.085            
150 NAURU 0.014   0.014   0.000 0.000                  
151 NEPAL 22.385 0.026 22.412 2.184 0.034 2.218 2.203 1.002 3.205 4.839 0.188 5.027 0.611 0.054 0.665
152 NETHERLANDS 366.179 27.866 394.045 207.325 12.243 219.568 509.252 24.058 533.311 263.202 13.894 277.096 25.936 0.572 26.508
153 NETHERLANDS ANTILLES               0.001 0.001            
154 NEW CALEDONIA 0.004 0.005 0.009   0.002 0.002   0.001 0.001            
155 NEW ZEALAND 3.333 39.257 42.590 1.859 24.907 26.766 3.424 29.352 32.777 1.625 23.176 24.801 0.214 0.915 1.129
156 NICARAGUA   0.003 0.003   0.001 0.001   0.000 0.000            
157 NIGER       6.692 0.002 6.694 0.299 16.451 16.750   0.002 0.002   0.001 0.001
158 NIGERIA 1.391 3.755 5.146 0.179 7.598 7.777       0.313 0.178 0.491   0.020 0.020
159 NORFOLK ISLAND 0.261   0.261       0.251   0.251            
160 NORTHERN MARIANA ISLANDS                              
161 NORWAY 10.029 9.245 19.275 3.248 5.221 8.469 5.816 10.042 15.858 2.324 9.152 11.476 0.384 0.091 0.475
162 OMAN 5.883 113.843 119.726 2.253 25.159 27.412 5.889 77.483 83.372 5.479 206.019 211.498 1.229 39.498 40.727
163 PAKISTAN 65.356 16.993 82.349 18.150 11.367 29.517 57.290 23.444 80.734 43.621 17.098 60.719 17.227 1.967 19.194
164 PALAU             0.003   0.003            
165 PANAMA 1.456 0.003 1.459 1.507 0.002 1.509 4.838 0.001 4.839 3.873   3.873 0.829   0.829
166 PAPUA NEW GUINEA 0.518 0.094 0.612 2.329 0.155 2.485 0.371 0.233 0.603 1.087 0.358 1.445      
167 PARAGUAY   38.614 38.614 0.258 18.773 19.030 0.136 0.675 0.812 0.337 31.553 31.890 0.246   0.246
168 PERU 3.324 0.038 3.361 2.627 0.037 2.664 9.213 0.298 9.511 6.487 0.392 6.879 1.161   1.161
169 PHILIPPINES 106.459 32.822 139.281 154.135 24.725 178.860 194.782 39.020 233.802 180.801 42.280 223.081 43.098 8.947 52.045
170 PITCAIRN                              
171 POLAND 226.762 5.245 232.007 211.459 3.175 214.634 458.198 4.165 462.363 477.922 6.908 484.830 57.671 2.479 60.150
172 PORTUGAL 2.479 1.123 3.602 2.232 1.033 3.264 12.475 0.464 12.940 11.405 0.314 11.719 0.540 0.004 0.544
173 PUERTO RICO   1.366 1.366   0.974 0.974 0.015 1.012 1.028   0.467 0.467   0.068 0.068
174 QATAR 7.101 4.116 11.217 5.673 0.001 5.675 4.457 0.107 4.564 5.652 0.093 5.745 1.141 0.001 1.142
175 REUNION 0.003   0.003 2.065   2.065 0.015   0.015 0.016   0.016 0.005   0.005
176 ROMANIA 1.854 1.959 3.813 4.010 0.459 4.469 12.646 1.390 14.036 17.257 4.231 21.488 6.616 1.680 8.296
177 RUSSIAN FEDERATION 22.445 12.010 34.454 13.944 16.605 30.548 7.601 7.157 14.759 47.321 27.409 74.730 7.062 7.405 14.467
178 RWANDA   0.481 0.481         0.464 0.464            
179 SAINT HELENA   0.000 0.000                        
180 SAINT KITTS AND NEVIS                              
181 SAINT LUCIA                              
182 SAINT PIERRE AND MIQUELON               0.000 0.000            
183 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES                              
184 SAMOA 0.080   0.080                        
185 SAN MARINO   0.001 0.001   0.000 0.000   0.066 0.066         0.052 0.052
186 SAO TOME AND PRINCIPE   0.339 0.339   0.035 0.035       0.159   0.159      
187 SAUDI ARABIA 44.661 67.052 111.712 24.673 33.207 57.880 33.198 31.115 64.313 42.918 15.186 58.104 6.129 0.544 6.673
188 SENEGAL 0.021   0.021 0.011 0.000 0.011       0.103   0.103 0.038   0.038
189 SERBIA 1.067 0.125 1.191 0.559 0.013 0.572 1.721 0.072 1.792 1.217 0.886 2.103 0.185 0.234 0.419
190 SEYCHELLES   0.047 0.047 0.069 0.291 0.359                  
191 SIERRA LEONE   0.002 0.002   0.101 0.101   0.003 0.003            
192 SINGAPORE 207.401 2604.219 2811.620 119.510 1602.965 1722.475 196.551 4434.056 4630.608 158.826 3471.913 3630.739 17.780 563.578 581.358
193 SLOVAK REPUBLIC, SLOVAKIA 1.810 1.469 3.279 1.053 0.137 1.190 3.381 1.636 5.016 2.327 0.789 3.116 0.648 0.001 0.649
194 SLOVENIA 50.654 0.657 51.311 21.023 0.306 21.330 78.249 0.084 78.333 51.989 0.044 52.033 7.897 0.008 7.905
195 SOLOMON ISLANDS 0.597 0.308 0.906 0.230 0.308 0.538 0.328   0.328 0.474 0.593 1.067 0.086 0.198 0.284
196 SOMALIA             0.059   0.059            
197 SOUTH AFRICA 7.706 1.812 9.518 4.488 0.662 5.150 12.925 1.028 13.953 6.835 1.027 7.862 0.834 0.046 0.880
198 SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS                              
199 SPAIN 411.713 26.968 438.681 239.990 19.087 259.077 617.666 20.854 638.520 422.858 24.233 447.091 31.683 16.388 48.071
200 SRI LANKA 5.672 1.097 6.769 1.763 1.133 2.895 3.591 1.388 4.978 1.177 0.707 1.884 1.019 0.058 1.077
201 SUDAN 0.000 0.115 0.115                        
202 SURINAME   0.001 0.001 0.001   0.001 0.300 0.007 0.307   0.011 0.011      
203 SVALBARD AND JAN MAYEN                              
204 SWAZILAND 0.266 2.774 3.040 0.022 2.026 2.048 0.055 1.931 1.986 0.011 0.679 0.690   0.107 0.107
205 SWEDEN 89.486 4.834 94.320 61.120 51.100 112.220 131.933 2.499 134.433 82.981 2.348 85.329 8.972 0.264 9.236
206 SWITZERLAND 1.325 10.723 12.048 0.720 3.031 3.751 1.258 8.065 9.323 1.827 7.196 9.023 0.205 0.398 0.603
207 SYRIAN ARAB REPUBLIC                              
208 TAHITI                              
209 TAIWAN 34.015 110.172 144.186 23.357 52.712 76.069 53.545 104.201 157.746 40.536 76.557 117.093 6.550 8.589 15.139
210 TAJIKISTAN   0.069 0.069   0.041 0.041   0.092 0.092   0.034 0.034   0.011 0.011
211 TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF 0.004 0.648 0.651 0.001   0.001         0.001 0.001      
212 THAILAND 3287.581 1989.764 5277.345 1911.178 1066.320 2977.498 3684.923 2313.877 5998.800 3470.326 1720.779 5191.105 493.736 155.059 648.795
213 TOGO   0.004 0.004 0.037   0.037 7.714   7.714 0.722   0.722 1.695   1.695
214 TOKELAU   0.015 0.015   0.011 0.011 0.112 0.010 0.122            
215 TONGA                              
216 TRINIDAD AND TOBAGO 0.425   0.425 0.196   0.196 0.101   0.101 0.167   0.167      
217 TUNISIA 0.019 0.099 0.118 0.001 0.017 0.018 0.036 0.054 0.090 0.008 0.017 0.025 0.005 0.003 0.008
218 TURKEY 10.015 21.011 31.026 6.852 6.916 13.768 54.702 60.026 114.728 111.767 8.848 120.615 21.400 1.179 22.579
219 TURKMENISTAN   0.393 0.393   0.212 0.212   0.006 0.006   0.103 0.103      
220 TURKS AND CAICOS ISLANDS                              
221 UGANDA   0.045 0.045         0.000 0.000            
222 UKRAINE 0.853 31.192 32.045 2.793 7.113 9.906 0.051 2.223 2.274 0.167 2.355 2.522 0.044 0.259 0.303
223 UNITED ARAB EMIRATES 66.171 162.676 228.847 36.602 88.147 124.749 79.275 157.986 237.261 60.500 87.557 148.057 9.824 5.991 15.815
224 UNITED KINGDOM 385.402 36.249 421.651 231.900 14.874 246.773 613.774 22.769 636.543 285.006 22.506 307.512 23.118 2.557 25.675
225 UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS                              
226 UNITED STATES OF AMERICA 620.588 227.322 847.909 368.143 94.250 462.393 692.146 174.465 866.611 542.411 159.573 701.984 68.708 18.862 87.570
227 URUGUAY 0.667 0.075 0.742 0.582 0.170 0.752 3.102 0.100 3.202 2.018 0.047 2.065 0.185   0.185
228 UZBEKISTAN   0.801 0.801   0.138 0.138   3.187 3.187   8.204 8.204   0.415 0.415
229 VANUATU 0.448   0.448 0.026   0.026 0.104   0.104 0.076   0.076      
230 VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF 1.280 0.020 1.300   0.056 0.056 0.583   0.583 1.167 0.006 1.173 0.053   0.053
231 VIET NAM 221.859 365.581 587.441 141.524 189.120 330.644 188.242 351.438 539.680 187.325 287.105 474.430 40.509 35.291 75.800
232 VIRGIN ISLANDS, BRITISH                              
233 VIRGIN ISLANDS, U.S.                              
234 WALLIS AND FUTUNA                              
235 WESTERN SAHARA                              
236 YEMEN 0.338 0.052 0.390 0.184 0.053 0.237 0.423 0.166 0.590 0.620 0.330 0.950      
237 ZAMBIA   0.323 0.323   0.670 0.670   0.179 0.179   0.666 0.666      
238 ZIMBABWE 0.001 0.000 0.001   0.000 0.000                  
239 ZZ Unclassified country 9.325 0.312 9.638 6.130 0.032 6.162 40.313 0.208 40.521 78.973 0.078 79.051 1.960   1.960
  TOTAL 15363.284 14686.058 30049.342 8308.422 7964.995 16273.417 16620.177 17352.722 33972.899 14640.792 15477.966 30118.758 2331.455 2251.816 4583.271

Source:Customs;

Pages