ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018
(8-6-2018)
2017-2018
(8-6-2017)
INCREASE/
DECREASE
2018
(8-6-2018)
2017-2018
(8-6-2017)
INCREASE/
DECREASE
2018
(8-6-2018)
2017-2018
(8-6-2017)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 1846.778 1539.938 306.84 3302.359 2901.346 401.013 5149.137 4441.284 707.853
2 BORDER 864.767 837.886 26.881 540.217 523.745 16.472 1404.984 1361.631 43.353
  TOTAL 2711.545 2377.824 333.721 3842.576 3425.091 417.485 6554.121 5802.915 751.206

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages