ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပသြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ သြင္းကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၂၇-၄-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၇-၄-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုန္ပစၥည္း ၁၆.၁၉၇ ၃၈၁.၅၃၇ ၃၉၇.၇၃၄ ၂၇.၅၁၄ ၃၂၄.၅၃၇ ၃၅၂.၀၅၁ -၁၁.၃၁၇ ၅၇.၀၀၀ ၄၅.၆၈၃
လုပ္ငန္းသံုးကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ၁၂.၁၉၃ ၅၉၇.၅၇၃ ၆၀၉.၇၆၆ ၅.၆၉၆ ၄၀၃.၇၆၃ ၄၀၉.၄၅၉ ၆.၄၉၇ ၁၉၃.၈၁၀ ၂၀၀.၃၀၇
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ၆.၄၄၈ ၂၆၂.၃၃၈ ၂၆၈.၇၈၆ ၄.၉၄၀ ၂၃၂.၅၈၆ ၂၃၇.၅၂၆ ၁.၅၀၈ ၂၉.၇၅၂ ၃၁.၂၆၀
  စုစုေပါင္း ၃၄.၈၃၈ ၁၂၄၁.၄၄၈ ၁၂၇၆.၂၈၆ ၃၈.၁၅၀ ၉၆၀.၈၈၆ ၉၉၉.၀၃၆ -၃.၃၁၂ ၂၈၀.၅၆၂ ၂၇၇.၂၅၀

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages