ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက်ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

Fri, 08/04/2017 - 05:50 -- dccaadmin
တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၈-၇-၂၀၁၇) ထိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (၂၈-၇-၂၀၁၆) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၁၇၈.၄၀၅ ၂၀၂၅.၂၀၁ ၂၂၀၃.၆၀၆ ၆၇.၈၀၇ ၂၀၅၂.၂၈၈ ၂၁၂၀.၀၉၅ ၁၁၀.၅၉၈ -၂၇.၀၈၇ ၈၃.၅၁၁
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၄၀.၄၀၇ ၂၂၅၀.၈၆၅ ၂၂၉၁.၂၇၂ ၃၆.၆၇၃ ၁၅၇၉.၅၅၃ ၁၆၁၆.၂၂၆ ၃.၇၃၄ ၆၇၁.၃၁၂ ၆၇၅.၀၄၆
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၇၂.၃၉၅ ၁၄၀၃.၅၄၆ ၁၄၇၅.၉၄၁ ၃၂.၆၆၀ ၁၁၅၇.၆၇၁ ၁၁၉၀.၃၃၁ ၃၉.၇၃၅ ၂၄၅.၈၇၅ ၂၈၅.၆၁၀
  စုစုပေါင်း ၂၉၁.၂၀၇ ၅၆၇၉.၆၁၂ ၅၉၇၀.၈၁၉ ၁၃၇.၁၄၀ ၄၇၈၉.၅၁၂ ၄၉၂၆.၆၅၂ ၁၅၄.၀၆၇ ၈၉၀.၁၀၀ ၁၀၄၄.၁၆၇

ဇစ်မြစ် - Customs 

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း